งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราบรรจุ ข้าราชการ 1312 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้าง 66 รวม 2524 อัตราว่าง นายช่างโยธาชำนาญงาน = 1 มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราบรรจุ ข้าราชการ 1312 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้าง 66 รวม 2524 อัตราว่าง นายช่างโยธาชำนาญงาน = 1 มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 1312 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้าง 66 รวม 2524 อัตราว่าง นายช่างโยธาชำนาญงาน = 1 มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 33 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 33 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 32 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)

3 ที่กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไปแผน ผล 5001,0001,500 2,000 2,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,000 85617972529339242265382 1.1 งานสารบรรณ 84217132413324740415119 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 26351871698612411510 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 132283391507631791 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 92197295383463653 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 3557151011136917042163 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) ---222 (6)........------ 1.2 การเงิน & บัญชี 7456994119150 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 6415882100126 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 1411121924 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) ------ (4)........ ------ 1.3 พัสดุ 739475166113 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 134459 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 61522263439 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) -21 2765 (4).......------

4 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง )..1.. ผัง 2.1 ผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรีแผน ข 3 ข 4 ข 4 ข 5 ข 5 ข 6 ผล ข 3 ข 4 3 2.2 ผังเมืองรวมเมืองท่าเรือ พระ แท่น แผนข 7 ข 8 ผล ข 7 ผังเมืองรวมชุมชน ( ร่วมกับท้องถิ่น ) 5 ผัง 3.1 ผังเมืองรวมเมืองท่าม่วงแผนข 2 ข 3 ผล ข 2 3.2 ผังเมืองรวมชุมชนทองผาภูมิแผนข 2 ข 3 ผล ข 2 3.3 ผังเมืองรวมชุมชนสำรองผล ข 2 ข 2 ข 2 3.4 ผังเมืองรวมชุมชนบ่อพลอย ผล ข 2 ข 2 ข 2 3.5 ผังเมืองรวมชุมชนพนมทวนผล ข 2 ข 2 ข 2 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 4 ผังแผน ข 1 ข 2 ข 3 ข 4 ข 5 4.1 เทศบาลตำบลเลาขวัญผลข 1 ข 1 ข 3 4.2 เทศบาลตำบลตลาดเขตผล ข 1 ข 1 ข 3 4.3 เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ยผล ข 1 ข 1 ข 3 4.4 เทศบาลตำบลน้ำตก ไทรโยคน้อย ผล ข 1 ข 1 ข 3 5 ผังเมืองรวมจังหวัดแผน ข 12 ข 13 ข 14 ข 15 5.1 ผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรีผลข 12 ข 12 ข 12

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 680 ครั้ง 53110167224281338395452509566623680 111224365478632804 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 120295681109138169 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 6013491214 6.3 สำรวจ ( งาน ) 48 101926354365 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 481327467898117 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 4892537577586 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 2402565138150217287 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 4810 1213 20 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 24141921273542 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) 44----14 7 งานบริการด้านผังเมือง 80 ครั้ง 61319273440475460667280 61520252937 7.1 ให้บริการแผนที่ 3888813 7.2 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ( เรื่อง ) 3712172124

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ การ พัฒนาพื้นที่ (1 โครงการ ) จัดทำผัง แม่บท 456778 44444 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร --- 10 203040506070-- --- - 2544 10 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 3 ครั้ง -----1--1--1 ------------

7 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 1 โครงการ ( งบสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองรวม 15,510,000 ล้านบาท ) 1 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมห้วยมาลัย บริเวณโรงเรียน สหธนาคารกรุงเทพ ( รร. ตชด.) ม.5 ต. หนองลู อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี 1 แห่ง (6 ล้าน บาท ) - 20.5 %49 %80.5 %87 %100 %------ ---- 20.5 - 2 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำแม่กลอง ม.2 ต. วังขนาย อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี 1 แห่ง (6,710,000 บาท ) - -----25 %35 %75 %100 %-- ------ 3 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำแม่กลองบริเวณวัดไชยชุม พลชนะสงคราม อ. เมือง จ. กาญจนบุรี 1 แห่ง (2,800,00 0 บาท ) --20 %40 %60 %80 %90 %100 %-- ------

8 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 3 โครงการ งบประมาณรวม 23.66 ล้านบาท 1.1 โครงการก่อสร้างท่า เทียบเรือเพื่อรองรับการ ท่องเที่ยว ( ริมฝั่งวัดถ้ำมังกรทอง ) 1 แห่ง (11.46 0 ล้าน บาท ) -10 %20 %30 % 45 %60 %70 %80 %90 %100 % -- -- ---10 % 1.2 โครงการจัดทำ แผนพัฒนาพื้นที่กลุ่ม จังหวัด ภาคกลาง ตอนล่าง 1 เพื่อรองรับ ยุทธศาสตร์ทวาย 1 แห่ง (8 ล้าน บาท ) 10 %20 %30 %40 % 50 %60 %80 %100 % 10 %20 %41.5 % --- 1.3 โครงการวางผังชุมชน ชายแดนบ้านพุน้ำร้อน ต. บ้านเก่า อ. เมือง กาญจนบุรี 1 แห่ง (4.2 ล้าน บาท ) 10 %20 %30 %40 % 60 %80 %100 % 10 %20 %42.8 % ---

9 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1.4 โครงการก่อสร้างอาคาร ชั่วคราวที่ทำการด่าน ศุลกากรและปรับปรุงภูมิ ทัศน์ บริเวณด่านชายแดน บ้านพุน้ำร้อน ต. บ้านเก่า อ. เมือง กาญจนบุรี จ. กาญจนบุรี 1 แห่ง (16.476 3 ล้าน บาท ) ------10 %25 %40 %60 %80 %100 % -- ---- 1.5 โครงการปรับปรุงห้อง ประชุมศาลากลางจังหวัด กาญจนบุรี 1 แห่ง (8.1396 ล้าน บาท ) ------5 %15 %35 %45 %60%100 % ------ 1.6 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติ การและสำรวจออกแบบ ศูนย์ราชการชายแดนบ้านพุ น้ำร้อน 1 แห่ง (6.00 ล้าน บาท ) ------10 %25 %40 %60 %80 %100 % ------ 1.7 ก่อสร้างท่าเทียบเรือ วัดถ้ำเขาปูน 1 แห่ง 6 ล้าน -------15 %35 %55 %75 %100 % -------

10 ที่งบประมาณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่ รวมงบบุคลากรและ งบอุดหนุน ) 1.1 งบดำเนินงาน 1,641,8 00 2 %26 %34 %50 %58 %74 % 78 % 83 %95 %97 %100 % 2 %21 %32 %34.5 % 41.61 % 60 %


ดาวน์โหลด ppt อัตราบรรจุ ข้าราชการ 1312 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้าง 66 รวม 2524 อัตราว่าง นายช่างโยธาชำนาญงาน = 1 มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google