งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากปีการศึกษา 2554 ผู้วิจัยได้ทำงานวิจัยการ พัฒนา สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง วิธีการลับมีดกลึง วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-1007) วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากปีการศึกษา 2554 ผู้วิจัยได้ทำงานวิจัยการ พัฒนา สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง วิธีการลับมีดกลึง วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-1007) วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 จากปีการศึกษา 2554 ผู้วิจัยได้ทำงานวิจัยการ พัฒนา สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง วิธีการลับมีดกลึง วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-1007) วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ กับกลุ่มนักศึกษา สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางาน เครื่องมือกล ที่ได้เรียนในกระบวนรายวิชา งาน เครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา (2100-1007) ซึ่ง เป็นวิชาชีพพื้นฐาน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พุทธศักราช 2546) จากการศึกษาและการสังเกตเบื้องต้นของ ผู้วิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ที่เรียนรู้ผ่านสื่อสื่อ มัลติมีเดีย เรื่อง วิธีการลับมีดกลึง ได้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ การลับมีดกลึงได้ถูกต้องตาม หลักปฏิบัติ และลับมีดกลึงได้ตามมุมและองศาที่ ถูกต้องซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลทำให้มีดกลึง นำไปใช้ งานได้เต็มประสิทธิภาพ

4 ในปีการศึกษา 2556 ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะ ทำงานวิจัยเพื่อต่อยอด ในเรื่อง การพัฒนาสื่อ มัลติมีเดีย วิดีทัศน์การกลึงปาดหน้าและกลึงปอก ผิวโลหะ วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100- 1007) เพื่อพัฒนาทักษะการกลึงปาดหน้าและกลึง ปอกผิวโลหะ ซึ่งเป็นการต่อยอดทักษะการ ปฏิบัติงานการกลึงขึ้นรูป ไขควงแบน ในรายวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-1007) โดยใช้สื่อ การเรียนการสอนประเภทต่างๆที่มีประสิทธิภาพ เข้ามาช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจหลักการของ การกลึงปาดหน้าและกลึงปอกผิวโลหะมากยิ่งขึ้น

5

6

7

8

9 สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การกลึงปาดหน้าและ การกลึงปอกผิวโลหะวิชา งานเครื่องมือกล เบื้องต้น ประเภทวิดีทัศน์ ภาพ การกลึงปาดหน้าและการกลึงปอกผิว โลหะวิดีทัศน์

10 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ ปฏิบัติงานกลึงปาดหน้าและกลึงปอกผิว โลหะ ภาพ แบบงานกลึงปอกจากโปรแกรม AutoCAD 2007

11

12


ดาวน์โหลด ppt จากปีการศึกษา 2554 ผู้วิจัยได้ทำงานวิจัยการ พัฒนา สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง วิธีการลับมีดกลึง วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-1007) วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google