งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน ที่ 1/2552 เรื่อง การขยายเวลาการให้สิทธิและ ประโยชน์แก่ โครงการที่ประกอบการในนิคม อุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับส่งเสริม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน ที่ 1/2552 เรื่อง การขยายเวลาการให้สิทธิและ ประโยชน์แก่ โครงการที่ประกอบการในนิคม อุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับส่งเสริม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน ที่ 1/2552 เรื่อง การขยายเวลาการให้สิทธิและ ประโยชน์แก่ โครงการที่ประกอบการในนิคม อุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับส่งเสริม การลงทุนในเขต 2 รวมทั้งนิคม อุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคม อุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 พฤษภาคม พ. ศ.2552

2 สาระสำคัญ 1. ให้โครงการที่ตั้งสถานประกอบการในนิคม อุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุนในเขต 2 รวมทั้งนิคม อุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคม อุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดระยอง และ รวมถึงโครงการนิคมอุตสาหกรรม หรือเขต อุตสาหกรรมในพื้นที่ดังกล่าว และโครงการ โยกย้ายสถานประกอบการ ได้รับสิทธิและ ประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ข้อ 2 ของ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 7/2547 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ต่อไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ. ศ. 2557

3 สาระสำคัญ 2. ให้นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคม อุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดระยองเป็น เขตส่งเสริมการลงทุน ต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ. ศ.2557 3. ผู้ประสงค์จะขอรับสิทธิและประโยชน์ตาม ข้อ 1. จะต้องยื่นคำขอ รับการส่งเสริมภายใน วันที่ 31 ธันวาคม พ. ศ. 2557 สาระสำคัญ

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน ที่ 1/2552 เรื่อง การขยายเวลาการให้สิทธิและ ประโยชน์แก่ โครงการที่ประกอบการในนิคม อุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับส่งเสริม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google