งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ

2 กระบวนการ ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ
รายปี บันทึกข้อมูลแผนการสั่งชื้อสารเคมี บันทึกข้อมูลแผนการใช้มาตรวัดน้ำ เมื่อมีการเบิกหรือใช้ บันทึกข้อมูลการเบิกสารเคมี บันทึกข้อมูลการใช้สารเคมี บันทึกข้อมูลการเบิกมาตรวัดน้ำ งานผลิต – กปภ.สาขา 3 /

3 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ
ผู้รับผิดชอบ : กปภ. สาขา แผนการสั่งชื้อสารเคมี ความถี่ : รายปี วัตถุประสงค์ : เพื่อทำแผนการสั่งซื้อสารเคมีที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตน้ำประปา โดยคาดคะเนจากการใช้สารเคมี ในช่วงต่างๆ ของเดือน หรือจากแผนของปีก่อนหน้า 3 /

4 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ
หน้าจอ : ข้อมูลแผนการสั่งชื้อสารเคมี 1: เพิ่มข้อมูล แผนการสั่งซื้อสารเคมี 3 / 4

5 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ
หน้าจอ : ข้อมูลแผนการสั่งชื้อสารเคมี 1: กรอกรายละเอียดข้อมูล 2: กดปุ่มเพิ่มรายการ 3 / 5

6 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ
หน้าจอ : ข้อมูลแผนการใช้มาตรวัดน้ำ 2: กดปุ่มบันทึกรายการ 1: กรอกรายละเอียดข้อมูล 3 / 6

7 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ
ผู้รับผิดชอบ : กปภ. สาขา แผนการใช้มาตรวัดน้ำ ความถี่ : รายปี วัตถุประสงค์ : เพื่อทำแผนการสั่งซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาดต่างๆ โดยคาดคะเนจากการเบิกมาตรวัดน้ำในช่วงต่างๆ ของเดือน หรือจากแผนของปีก่อนหน้า 3 / 7

8 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ
หน้าจอ : บันทึกข้อมูลแผนการใช้มาตรวัดน้ำ 1: เพิ่มข้อมูล แผนการใช้มาตรวัดน้ำ 3 / 8

9 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ
หน้าจอ : ข้อมูลแผนการสั่งชื้อสารเคมี 1: กรอกรายละเอียดข้อมูล 2: กดปุ่มเพิ่มรายการ 3 / 9

10 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ
หน้าจอ : ข้อมูลแผนการสั่งชื้อสารเคมี 1: กรอกรายละเอียดข้อมูล 2: กดปุ่มบันทึกรายการ 3 / 10

11 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ
ผู้รับผิดชอบ : กปภ. สาขา ข้อมูลการเบิกสารเคมี ความถี่ : เมื่อมีการเบิกสารเคมี วัตถุประสงค์ : เพื่อบันทึกการเบิกสารเคมีเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา ข้อมูลการใช้สารเคมี ความถี่ : รายวัน วัตถุประสงค์ : เพื่อบันทึกการใช้สารเคมีเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา 3 / 11

12 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ
หน้าจอ : บันทึกข้อมูลการเบิกสารเคมี 1: เพิ่มข้อมูล การเบิกสารเคมี 3 / 12

13 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ
หน้าจอ : บันทึกข้อมูลการเบิกสารเคมี 1: กดปุ่มเพิ่มรายการ 3 / 13

14 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ
หน้าจอ : ข้อมูลแผนการสั่งชื้อสารเคมี 2: กดปุ่มบันทึกรายการ 1: กรอกรายละเอียดข้อมูล 3 / 14

15 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ
หน้าจอ : บันทึกข้อมูลการใช้สารเคมี 1: เพิ่มข้อมูล การใช้สารเคมี 3 / 15

16 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ
หน้าจอ : บันทึกข้อมูลการใช้สารเคมี 1: กรอกรายละเอียดข้อมูล 2: กดปุ่มเพิ่มรายการ 3 / 16

17 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ
หน้าจอ : ข้อมูลการใช้สารเคมี 1: กรอกรายละเอียดข้อมูล 2: กดปุ่มบันทึกรายการ 3 / 17

18 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ
ผู้รับผิดชอบ : กปภ. สาขา ข้อมูลการเบิกมาตรวัดน้ำ ความถี่ : เมื่อมีการเบิกมาตรวัดน้ำ วัตถุประสงค์ : เพื่อบันทึกการเบิกมาตรวัดน้ำเพื่อใช้ในการติดตั้ง 3 / 18

19 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ
หน้าจอ : บันทึกข้อมูลการเบิกมาตรวัดน้ำ 1: เพิ่มข้อมูล การเบิกมาตรวัดน้ำ 3 / 19

20 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ
หน้าจอ : บันทึกข้อมูลการเบิกมาตรวัดน้ำ 1: กรอกรายละเอียดข้อมูล 2: กดปุ่มเพิ่มรายการ 3 / 20

21 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ
หน้าจอ : ข้อมูลการเบิกมาตรวัดน้ำ 1: กรอกรายละเอียดข้อมูล 2: กดปุ่มบันทึกรายการ 3 / 21

22 รายงาน รายงานแผนการสั่งชื้อสารเคมี รายงานการเบิก/ใช้สารเคมี
รายงานการเบิกมาตรวัดน้ำ รายงานแผนการใช้มาตรวัดน้ำ 3 / 22

23 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ
หน้าจอ : รายงานแผนการสั่งชื้อสารเคมี 1: กรอกรายละเอียด ของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา 3 / 23

24 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ
หน้าจอ : รายงานแผนการสั่งชื้อสารเคมี 3 / 24

25 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ
หน้าจอ : รายงานการเบิก/ใช้สารเคมี 1: กรอกรายละเอียด ของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา 3 / 25

26 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ
หน้าจอ : รายงานการเบิก/ใช้สารเคมี 3 / 26

27 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ
หน้าจอ : รายงานการเบิกมาตรวัดน้ำ 1: กรอกรายละเอียด ของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา 3 / 27

28 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ
หน้าจอ : รายงานเบิกมาตรวัดน้ำ 3 / 28

29 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ
หน้าจอ : รายงานแผนการใช้มาตรวัดน้ำ 1: กรอกรายละเอียด ของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา 3 / 29

30 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ
หน้าจอ : รายงานแผนการใช้มาตรวัดน้ำ 3 / 30


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google