งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.)

2 กระบวนการ ระบบการใช้ สารเคมีและวัสดุ งานผลิต – กปภ. สาขา บันทึกข้อมูลแผนการสั่งชื้อสารเคมี รายปี บันทึกข้อมูลแผนการใช้มาตรวัดน้ำ บันทึกข้อมูลการเบิกสารเคมี เมื่อมีการเบิก หรือใช้ บันทึกข้อมูลการใช้สารเคมี บันทึกข้อมูลการเบิกมาตรวัดน้ำ 3 / 2

3 ระบบการใช้สารเคมี และวัสดุ ผู้รับผิดชอบ : กปภ. สาขา แผนการสั่งชื้อสารเคมี ความถี่ : รายปี วัตถุประสงค์ : เพื่อทำแผนการสั่งซื้อสารเคมีที่ จำเป็นต้องใช้ในการผลิตน้ำประปา โดย คาดคะเนจากการใช้สารเคมี ในช่วงต่างๆ ของ เดือน หรือจากแผนของปีก่อนหน้า 3 / 3

4 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ หน้าจอ : ข้อมูลแผนการสั่งชื้อสารเคมี 1: เพิ่มข้อมูล แผนการสั่งซื้อ สารเคมี 3 / 4

5 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ หน้าจอ : ข้อมูลแผนการสั่งชื้อสารเคมี 1: กรอกรายละเอียด ข้อมูล 2: กดปุ่ม เพิ่ม รายการ 3 / 5

6 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ หน้าจอ : ข้อมูลแผนการใช้มาตรวัดน้ำ 1: กรอกรายละเอียด ข้อมูล 2: กดปุ่ม บันทึก รายการ 3 / 6

7 ระบบการใช้สารเคมี และวัสดุ ผู้รับผิดชอบ : กปภ. สาขา แผนการใช้มาตรวัดน้ำ ความถี่ : รายปี วัตถุประสงค์ : เพื่อทำแผนการสั่งซื้อมาตรวัด น้ำ ขนาดต่างๆ โดยคาดคะเนจากการเบิกมาตร วัดน้ำในช่วงต่างๆ ของเดือน หรือจากแผนของปี ก่อนหน้า 3 / 7

8 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ หน้าจอ : บันทึกข้อมูลแผนการใช้มาตรวัดน้ำ 1: เพิ่มข้อมูล แผนการใช้ มาตรวัดน้ำ 3 / 8

9 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ หน้าจอ : ข้อมูลแผนการสั่งชื้อสารเคมี 1: กรอกรายละเอียด ข้อมูล 2: กดปุ่ม เพิ่ม รายการ 3 / 9

10 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ หน้าจอ : ข้อมูลแผนการสั่งชื้อสารเคมี 1: กรอกรายละเอียด ข้อมูล 2: กดปุ่ม บันทึก รายการ 3 / 10

11 ระบบการใช้สารเคมี และวัสดุ ผู้รับผิดชอบ : กปภ. สาขา ข้อมูลการเบิกสารเคมี ความถี่ : เมื่อมีการเบิกสารเคมี วัตถุประสงค์ : เพื่อบันทึกการเบิกสารเคมีเพื่อ ใช้ในการผลิตน้ำประปา ข้อมูลการใช้สารเคมี ความถี่ : รายวัน วัตถุประสงค์ : เพื่อบันทึกการใช้สารเคมีเพื่อใช้ ในการผลิตน้ำประปา 3 / 11

12 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ หน้าจอ : บันทึกข้อมูลการเบิกสารเคมี 1: เพิ่มข้อมูล การเบิกสารเคมี 3 / 12

13 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ หน้าจอ : บันทึกข้อมูลการเบิกสารเคมี 1: กดปุ่มเพิ่ม รายการ 3 / 13

14 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ หน้าจอ : ข้อมูลแผนการสั่งชื้อสารเคมี 1: กรอกรายละเอียด ข้อมูล 2: กดปุ่ม บันทึก รายการ 3 / 14

15 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ หน้าจอ : บันทึกข้อมูลการใช้สารเคมี 1: เพิ่มข้อมูล การใช้ สารเคมี 3 / 15

16 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ หน้าจอ : บันทึกข้อมูลการใช้สารเคมี 1: กรอกรายละเอียด ข้อมูล 2: กดปุ่มเพิ่ม รายการ 3 / 16

17 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ หน้าจอ : ข้อมูลการใช้สารเคมี 1: กรอกรายละเอียด ข้อมูล 2: กดปุ่ม บันทึก รายการ 3 / 17

18 ระบบการใช้สารเคมี และวัสดุ ผู้รับผิดชอบ : กปภ. สาขา ข้อมูลการเบิกมาตรวัดน้ำ ความถี่ : เมื่อมีการเบิกมาตรวัดน้ำ วัตถุประสงค์ : เพื่อบันทึกการเบิกมาตรวัดน้ำ เพื่อใช้ในการติดตั้ง 3 / 18

19 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ หน้าจอ : บันทึกข้อมูลการเบิกมาตรวัดน้ำ 1: เพิ่มข้อมูล การเบิกมาตร วัดน้ำ 3 / 19

20 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ หน้าจอ : บันทึกข้อมูลการเบิกมาตรวัดน้ำ 1: กรอกรายละเอียด ข้อมูล 2: กดปุ่มเพิ่ม รายการ 3 / 20

21 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ หน้าจอ : ข้อมูลการเบิกมาตรวัดน้ำ 1: กรอก รายละเอียดข้อมูล 2: กดปุ่ม บันทึก รายการ 3 / 21

22 รายงาน รายงานแผนการสั่งชื้อสารเคมี รายงานการเบิก / ใช้สารเคมี รายงานการเบิกมาตรวัดน้ำ รายงานแผนการใช้มาตรวัดน้ำ 3 / 22

23 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ 1: กรอก รายละเอียด ของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา หน้าจอ : รายงานแผนการสั่งชื้อสารเคมี 3 / 23

24 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ หน้าจอ : รายงานแผนการสั่งชื้อสารเคมี 3 / 24

25 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ 1: กรอก รายละเอียด ของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา หน้าจอ : รายงานการเบิก / ใช้สารเคมี 3 / 25

26 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ หน้าจอ : รายงานการเบิก / ใช้สารเคมี 3 / 26

27 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ 1: กรอก รายละเอียด ของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา หน้าจอ : รายงานการเบิกมาตรวัดน้ำ 3 / 27

28 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ หน้าจอ : รายงานเบิกมาตรวัดน้ำ 3 / 28

29 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ 1: กรอก รายละเอียด ของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา หน้าจอ : รายงานแผนการใช้มาตรวัดน้ำ 3 / 29

30 ระบบการใช้สารเคมีและวัสดุ หน้าจอ : รายงานแผนการใช้มาตรวัดน้ำ 3 / 30


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google