งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนาคารรีไซเคิล โดย ด. ญ. เกศริน วงศ์มาก. ธนาคารขยะรีไซเคิล คือ รูปแบบหนึ่งในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริม การคัดแยกขยะ มูลฝอย โดยเริ่มต้นที่เยาวชน และชุมชนเป็นหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนาคารรีไซเคิล โดย ด. ญ. เกศริน วงศ์มาก. ธนาคารขยะรีไซเคิล คือ รูปแบบหนึ่งในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริม การคัดแยกขยะ มูลฝอย โดยเริ่มต้นที่เยาวชน และชุมชนเป็นหลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนาคารรีไซเคิล โดย ด. ญ. เกศริน วงศ์มาก

2 ธนาคารขยะรีไซเคิล คือ รูปแบบหนึ่งในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริม การคัดแยกขยะ มูลฝอย โดยเริ่มต้นที่เยาวชน และชุมชนเป็นหลัก และใช้ โรงเรียนเป็นสถานที่ ดำเนินการ เพื่อให้เยาวชน และชุมชน เกิดความเข้าใจใน การคัดแยกขยะมูลฝอย

3 หลักการของธนาคารขยะรีไซเคิล คือให้นักเรียนสมัครเป็นสมาชิก ของธนาคารขยะฯ และนำขยะมา ฝากที่ธนาคาร โดยมีเจ้าหน้าที่ ของธนาคาร ทำการคัดแยกและ ชั่งน้ำหนักขยะ และคำนวนเป็นเงิน แล้วบันทึกลง สมุดคู่ฝาก โดยใช้ราคาที่ทาง โรงเรียน

4 ประสานกับร้านรับซื้อของเก่า เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคา รายได้ของกิจกรรมมาจากผลต่าง ของราคาที่คณะทำงานของ โรงเรียนกำหนด กับราคาที่ สามารถขายให้กับร้านรับซื้อของ เก่า ซึ่งต้องมีการหักรายจ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อ ประสานงาน ซึ่งรายได้สามารถ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน และจัดตั้ง เป็นกองทุน เพื่อใช้เป็น ทุนการศึกษา

5 วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการคัด แยกขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน โรงเรียนและชุมชน - เป็นการช่วยลดปริมาณขยะ และ ส่งเสริมความรู้ให้แก่เยาวชนในเรื่อง การคัดแยกขยะ ที่ถูกต้องและ เหมาะสม - เพื่อนำผลพลอยได้จากการตั้ง ธนาคารขยะ มาตั้งกองทุนสนับสนุน การศึกษาของเยาวชน - เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการ ขยะ โดยเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม ใน การดำเนินงาน

6 อุปกรณ์ - เครื่องชั่ง - สถานที่เก็บรวบรวมวัสดุรี ไซเคิล - สมุดคู่ฝากและเอกสาร บัญชี


ดาวน์โหลด ppt ธนาคารรีไซเคิล โดย ด. ญ. เกศริน วงศ์มาก. ธนาคารขยะรีไซเคิล คือ รูปแบบหนึ่งในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริม การคัดแยกขยะ มูลฝอย โดยเริ่มต้นที่เยาวชน และชุมชนเป็นหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google