งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ธนาคารขยะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ธนาคารขยะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ธนาคารขยะ

2 ความสำคัญและความเป็นมา
เนื่องจากภายในโรงเรียนปูแกงมีเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมาก ขยะจึงมากตามจำนวนนักเรียนพวกหนูจึงก่อตั้งโครงงานเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ธนาคารขยะขึ้นมาเพื่อที่จะลดปริมาณขยะภายในโรงเรียนให้ลดน้อยลงโดยให้นักเรียนแยกขยะเป็นขยะเผา ขยะขาย ขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ หรือ ขยะรีไซเคิล และธนาคารขยะก็เปิดให้บริการ เวลา น. ถึง12.30 น. และอยากจะให้โรงเรียนสะอาดมากขึ้นกว่านี้ พวกหนูจึงร่วมกันก่อตั้งโครงงานเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ธนาคารขยะขึ้นมา

3 3. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อหาแนวทางให้โรงเรียนสะอาดปลอดขยะ 2. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 3. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

4 วิธีการดำเนินงาน 1. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่อง การจัดการขยะและธนาคารขยะ 2. ประชุมตัวแทนแต่ละชั้น 3. ที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารขยะ 4. กำหนดบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย 5. ที่ประชุมนักเรียนทุกชั้นแยกขยะเผา ขยะขาย ขยะรีไซเคิล

5 ข้อสรุป/เสนอแนะ โครงงานเป็นเงินเป็นทองที่นักเรียนโรงเรียนปูแกงฯได้ทำขึ้นนี้มีประโยชน์หลายด้านทั้งต่อโรงเรียน ต่อตนเอง ต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความมีวินัย และความรับผิดชอบต่อนักเรียน ปัญหาคือไม่มีรถผลขยะ เพื่อนำไปจำหน่าย

6 ผลที่ปรากฏขึ้น 1.โรงเรียนสะอาดขึ้น 2.ได้เงินจากการขายขยะ
3.นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี

7 จัดทำโดย เด็กหญิง รัตติยา ชัยมาลา เด็กหญิง รจนา แก้วน้อย
เด็กหญิง รัตติยา ชัยมาลา เด็กหญิง รจนา แก้วน้อย เด็กหญิง สุพัตรา ทะวะดี


ดาวน์โหลด ppt โครงงานเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ธนาคารขยะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google