งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญและความเป็นมา เนื่องจากภายในโรงเรียนปู แกงมีเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมาก ขยะจึงมากตามจำนวนนักเรียน พวกหนูจึงก่อตั้งโครงงาน เศรษฐศาสตร์ เรื่อง ธนาคารขยะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญและความเป็นมา เนื่องจากภายในโรงเรียนปู แกงมีเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมาก ขยะจึงมากตามจำนวนนักเรียน พวกหนูจึงก่อตั้งโครงงาน เศรษฐศาสตร์ เรื่อง ธนาคารขยะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ความสำคัญและความเป็นมา เนื่องจากภายในโรงเรียนปู แกงมีเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมาก ขยะจึงมากตามจำนวนนักเรียน พวกหนูจึงก่อตั้งโครงงาน เศรษฐศาสตร์ เรื่อง ธนาคารขยะ ขึ้นมาเพื่อที่จะลดปริมาณขยะ ภายในโรงเรียนให้ลดน้อยลงโดย ให้นักเรียนแยกขยะเป็นขยะเผา ขยะขาย ขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ หรือ ขยะรีไซเคิล และธนาคารขยะ ก็เปิดให้บริการ เวลา 12.00 น. ถึง 12.30 น. และอยากจะให้โรงเรียน สะอาดมากขึ้นกว่านี้ พวกหนูจึง ร่วมกันก่อตั้งโครงงาน เศรษฐศาสตร์ เรื่อง ธนาคารขยะ ขึ้นมา

4 1 เพื่อหาแนวทางให้โรงเรียน สะอาดปลอดขยะ 2. เพื่อให้สอดคล้องกับพระ ราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เรื่อง เศรษฐกิจ พอเพียง 3. เพื่อสร้างความสามัคคีใน หมู่คณะ

5 วิธีการดำเนินงาน 1. เชิญวิทยากรมาให้ ความรู้เรื่อง การจัดการ ขยะและธนาคารขยะ 2. ประชุมตัวแทนแต่ละชั้น 3. ที่ประชุมแต่งตั้ง คณะกรรมการธนาคาร ขยะ 4. กำหนดบทบาทและ หน้าที่ของคณะกรรมการ แต่ละฝ่าย 5. ที่ประชุมนักเรียนทุกชั้น แยกขยะเผา ขยะขาย ขยะรีไซเคิล

6 ข้อสรุป / เสนอแนะ โครงงานเป็นเงินเป็น ทองที่นักเรียนโรงเรียน ปูแกงฯได้ทำขึ้นนี้มี ประโยชน์หลายด้านทั้ง ต่อโรงเรียน ต่อตนเอง ต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม ความมีวินัย และความ รับผิดชอบต่อนักเรียน ปัญหาคือไม่มีรถผล ขยะ เพื่อนำไปจำหน่าย

7 ผลที่ปรากฏขึ้น 1. โรงเรียนสะอาดขึ้น 2. ได้เงินจากการขาย ขยะ 3. นักเรียนมีความ รับผิดชอบ มีความ สามัคคี

8


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญและความเป็นมา เนื่องจากภายในโรงเรียนปู แกงมีเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมาก ขยะจึงมากตามจำนวนนักเรียน พวกหนูจึงก่อตั้งโครงงาน เศรษฐศาสตร์ เรื่อง ธนาคารขยะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google