งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญและความเป็นมา เนื่องจากภายในโรงเรียนปู แกงมีเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมาก ขยะจึงมากตามจำนวนนักเรียน พวกหนูจึงก่อตั้งโครงงาน เศรษฐศาสตร์ เรื่อง ธนาคารขยะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญและความเป็นมา เนื่องจากภายในโรงเรียนปู แกงมีเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมาก ขยะจึงมากตามจำนวนนักเรียน พวกหนูจึงก่อตั้งโครงงาน เศรษฐศาสตร์ เรื่อง ธนาคารขยะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ความสำคัญและความเป็นมา เนื่องจากภายในโรงเรียนปู แกงมีเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมาก ขยะจึงมากตามจำนวนนักเรียน พวกหนูจึงก่อตั้งโครงงาน เศรษฐศาสตร์ เรื่อง ธนาคารขยะ ขึ้นมาเพื่อที่จะลดปริมาณขยะ ภายในโรงเรียนให้ลดน้อยลงโดย ให้นักเรียนแยกขยะเป็นขยะเผา ขยะขาย ขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ หรือ ขยะรีไซเคิล และธนาคารขยะ ก็เปิดให้บริการ เวลา น. ถึง น. และอยากจะให้โรงเรียน สะอาดมากขึ้นกว่านี้ พวกหนูจึง ร่วมกันก่อตั้งโครงงาน เศรษฐศาสตร์ เรื่อง ธนาคารขยะ ขึ้นมา

4 1 เพื่อหาแนวทางให้โรงเรียน สะอาดปลอดขยะ 2. เพื่อให้สอดคล้องกับพระ ราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เรื่อง เศรษฐกิจ พอเพียง 3. เพื่อสร้างความสามัคคีใน หมู่คณะ

5 วิธีการดำเนินงาน 1. เชิญวิทยากรมาให้ ความรู้เรื่อง การจัดการ ขยะและธนาคารขยะ 2. ประชุมตัวแทนแต่ละชั้น 3. ที่ประชุมแต่งตั้ง คณะกรรมการธนาคาร ขยะ 4. กำหนดบทบาทและ หน้าที่ของคณะกรรมการ แต่ละฝ่าย 5. ที่ประชุมนักเรียนทุกชั้น แยกขยะเผา ขยะขาย ขยะรีไซเคิล

6 ข้อสรุป / เสนอแนะ โครงงานเป็นเงินเป็น ทองที่นักเรียนโรงเรียน ปูแกงฯได้ทำขึ้นนี้มี ประโยชน์หลายด้านทั้ง ต่อโรงเรียน ต่อตนเอง ต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม ความมีวินัย และความ รับผิดชอบต่อนักเรียน ปัญหาคือไม่มีรถผล ขยะ เพื่อนำไปจำหน่าย

7 ผลที่ปรากฏขึ้น 1. โรงเรียนสะอาดขึ้น 2. ได้เงินจากการขาย ขยะ 3. นักเรียนมีความ รับผิดชอบ มีความ สามัคคี

8


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญและความเป็นมา เนื่องจากภายในโรงเรียนปู แกงมีเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมาก ขยะจึงมากตามจำนวนนักเรียน พวกหนูจึงก่อตั้งโครงงาน เศรษฐศาสตร์ เรื่อง ธนาคารขยะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google