งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การพัฒนาทักษะการพิมพ์หนังสือราชการภายนอก ในรายวิชาพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 2 โดยใช้ กิจกรรมการเรียนการสอน แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษา ระดับ ปวช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การพัฒนาทักษะการพิมพ์หนังสือราชการภายนอก ในรายวิชาพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 2 โดยใช้ กิจกรรมการเรียนการสอน แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษา ระดับ ปวช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การพัฒนาทักษะการพิมพ์หนังสือราชการภายนอก ในรายวิชาพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 2 โดยใช้ กิจกรรมการเรียนการสอน แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษา ระดับ ปวช. ปีที่ 1 ห้อง 1 สาขาพณิชยการ ผู้วิจัย นางสาววิภาพักตร์ สู่บุญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ใน พระอุปถัมภ์ฯ

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) 2545 ปรับปรุง 2546 ในรายวิชาพิมพ์ไทยด้วย คอมพิวเตอร์ 2 นักศึกษาจะต้องมีความแม่นยำ ในการพิมพ์งานขั้นผลิต แต่โดยสภาพความเป็น จริงผู้เรียนยังขาดทักษะ ในการพิมพ์งานขั้นผลิต ประเภทหนังสือราชการภายนอก การจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ใช้ วิธีการสอนแบบสาธิตเป็นหลัก ทั้งนี้การสอน แบบสาธิตกับนักศึกษาจำนวนมาก อาจทำให้ สังเกตไม่ทั่วถึง นักศึกษาบางคนเมื่อไม่เข้าใจ บทเรียนจะไม่กล้าซักถาม แต่จากการสังเกต ผู้เรียนเมื่อไม่เข้าใจจะซักถามเพื่อนแทน ดังนั้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นใน การพิมพ์งานมากขึ้น ผู้วิจัยจึงปรับรูปแบบการ จัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้นักศึกษามีความเชื่อมั่นใน การพิมพ์หนังสือราชการภายนอกมากขึ้น และ สามารถพิมพ์ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อเพิ่มทักษะการพิมพ์หนังสือราชการ ภายนอกตาม มาตรฐานรายวิชาพิมพ์ไทยด้วย คอมพิวเตอร์ 2

4 สมมติฐานการวิจัย นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาพิมพ์ไทย ด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มีทักษะการ พิมพ์หนังสือราชการภายนอกได้ ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น หลังจากใช้ กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

5 ตารางแสดงเปรียบเทียบผลการ พิมพ์งาน รายการ X ระดับทักษะ 1. ผลการพิมพ์งาน สัปดาห์ที่ 4 2.68 มีทักษะการพิมพ์ ปานกลาง 2. ผลการพิมพ์งาน สัปดาห์ที่ 5 3.51 มีทักษะด้านการ พิมพ์มาก 3. ผลการพิมพ์งาน สัปดาห์ที่ 6 4.46 มีทักษะด้านการ พิมพ์มาก รวม 3.55 มีทักษะด้านการ พิมพ์มาก จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 37 คน

6 ตารางแสดงเปรียบเทียบทดสอบ ก่อนเรียน - หลังเรียน การทดสอบร้อยละ ( ผ่าน เกณฑ์ ) คะแนนเฉลี่ย ทดสอบก่อน เรียน 29.22.9 ทดสอบหลัง เรียน 83.88.4 จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 37 คน

7 วิธีดำเนินการวิจัย ทดสอบก่อน เรียน ผู้สอนอธิบายและสาธิต การเรียนรู้ จัดกิจกรรมเพื่อนช่วย เพื่อน ผู้สอนอธิบายและสาธิต การเรียนรู้ จัดกิจกรรมเพื่อนช่วย เพื่อน ผู้เรียนฝึกพิมพ์จดหมายจาก แบบฝึกพิมพ์ บันทึกผลงานความก้าวหน้าในการ พิมพ์จดหมาย ทดสอบหลัง เรียน ฝึก ทักษะ ผ่าน ไม่ ผ่าน

8 สรุปผลการวิจัย ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการพิมพ์หนังสือราชการ ภายนอกเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบการพิมพ์ทั้ง 3 สัปดาห์ - สัปดาห์ที่ 4 มีคะแนนผลงานการพิมพ์ 2.68 ระดับทักษะการพิมพ์ปานกลาง - สัปดาห์ที่ 5 มีคะแนนผลงานการพิมพ์ 3.51 ระดับทักษะการพิมพ์มาก - สัปดาห์ที่ 6 มีคะแนนผลงานการพิมพ์ 4.46 ระดับทักษะการพิมพ์มาก ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังการเรียนรู้ด้วย วิธีการจัดกิจกรรม แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทำให้ ระดับคุณภาพของ คะแนนเปลี่ยนแปลงจากระดับคุณภาพ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยู่ใน ระดับคุณภาพ ดี

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการวิจัย 1) เพื่อเพิ่มทักษะการพิมพ์หนังสือ ราชการภายนอกให้ถูกต้อง แม่นยำ เพิ่มมากขึ้น 2) เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) ทักษะที่ได้จากการพิมพ์หนังสือ ราชการภายนอก ผู้เรียนสามารถ นำไปปรับใช้กับการพิมพ์งานประเภท อื่น สามารถนำไปใช้ในการฝึกงาน ได้ตรงตามความต้องการ ของทาง วิทยาลัยฯ และสถานประกอบการ

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การพัฒนาทักษะการพิมพ์หนังสือราชการภายนอก ในรายวิชาพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 2 โดยใช้ กิจกรรมการเรียนการสอน แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษา ระดับ ปวช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google