งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การพัฒนาทักษะการพิมพ์หนังสือราชการภายนอก ในรายวิชาพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 2 โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอน แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษา ระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การพัฒนาทักษะการพิมพ์หนังสือราชการภายนอก ในรายวิชาพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 2 โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอน แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษา ระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การพัฒนาทักษะการพิมพ์หนังสือราชการภายนอก ในรายวิชาพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 2 โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอน แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษา ระดับ ปวช. ปีที่ 1 ห้อง 1 สาขาพณิชยการ ผู้วิจัย นางสาววิภาพักตร์ สู่บุญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 ปรับปรุง 2546 ในรายวิชาพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 2 นักศึกษาจะต้องมีความแม่นยำ ในการพิมพ์งานขั้นผลิต แต่โดยสภาพความเป็นจริงผู้เรียนยังขาดทักษะ ในการพิมพ์งานขั้นผลิตประเภทหนังสือราชการภายนอก การจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ใช้วิธีการสอนแบบสาธิตเป็นหลัก ทั้งนี้การสอนแบบสาธิตกับนักศึกษาจำนวนมาก อาจทำให้สังเกตไม่ทั่วถึง นักศึกษาบางคนเมื่อไม่เข้าใจบทเรียนจะไม่กล้าซักถาม แต่จากการสังเกต ผู้เรียนเมื่อไม่เข้าใจจะซักถามเพื่อนแทน ดังนั้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในการพิมพ์งานมากขึ้น ผู้วิจัยจึงปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้นักศึกษามีความเชื่อมั่นในการพิมพ์หนังสือราชการภายนอกมากขึ้น และสามารถพิมพ์ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเพิ่มทักษะการพิมพ์หนังสือราชการภายนอกตาม มาตรฐานรายวิชาพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 2

4 สมมติฐานการวิจัย นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ มีทักษะการพิมพ์หนังสือราชการภายนอกได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น หลังจากใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

5 ตารางแสดงเปรียบเทียบผลการพิมพ์งาน
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 37 คน รายการ X ระดับทักษะ 1. ผลการพิมพ์งานสัปดาห์ที่ 4 2.68 มีทักษะการพิมพ์ปานกลาง 2. ผลการพิมพ์งานสัปดาห์ที่ 5 3.51 มีทักษะด้านการพิมพ์มาก 3. ผลการพิมพ์งานสัปดาห์ที่ 6 4.46 รวม 3.55

6 ตารางแสดงเปรียบเทียบทดสอบก่อนเรียน -หลังเรียน
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 37 คน การทดสอบ ร้อยละ (ผ่านเกณฑ์) คะแนนเฉลี่ย ทดสอบก่อนเรียน 29.2 2.9 ทดสอบหลังเรียน 83.8 8.4

7 วิธีดำเนินการวิจัย ไม่ผ่าน ฝึกทักษะ ผ่าน ทดสอบก่อนเรียน
ผู้สอนอธิบายและสาธิตการเรียนรู้ จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ฝึกทักษะ ผู้เรียนฝึกพิมพ์จดหมายจากแบบฝึกพิมพ์ ผ่าน บันทึกผลงานความก้าวหน้าในการพิมพ์จดหมาย ทดสอบหลังเรียน

8 สรุปผลการวิจัย ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการพิมพ์หนังสือราชการภายนอกเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบการพิมพ์ทั้ง 3 สัปดาห์ - สัปดาห์ที่ 4 มีคะแนนผลงานการพิมพ์ ระดับทักษะการพิมพ์ปานกลาง - สัปดาห์ที่ 5 มีคะแนนผลงานการพิมพ์ ระดับทักษะการพิมพ์มาก - สัปดาห์ที่ 6 มีคะแนนผลงานการพิมพ์ ระดับทักษะการพิมพ์มาก ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดกิจกรรม แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทำให้ระดับคุณภาพของ คะแนนเปลี่ยนแปลงจากระดับคุณภาพ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยู่ใน ระดับคุณภาพ ดี

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
เพื่อเพิ่มทักษะการพิมพ์หนังสือราชการภายนอกให้ถูกต้อง แม่นยำ เพิ่มมากขึ้น เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทักษะที่ได้จากการพิมพ์หนังสือราชการภายนอก ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้กับการพิมพ์งานประเภทอื่น สามารถนำไปใช้ในการฝึกงาน ได้ตรงตามความต้องการ ของทางวิทยาลัยฯ และสถานประกอบการ

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การพัฒนาทักษะการพิมพ์หนังสือราชการภายนอก ในรายวิชาพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 2 โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอน แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษา ระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google