งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา การวิเคราะห์ ออกแบบระบบ ปวส.2/2และปวส.2/2 พิเศษสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจสงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา การวิเคราะห์ ออกแบบระบบ ปวส.2/2และปวส.2/2 พิเศษสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจสงขลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา การวิเคราะห์ ออกแบบระบบ ปวส.2/2และปวส.2/2 พิเศษสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจสงขลา ด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่อ สังคมออนไลน์ Edmodo ชื่อผู้วิจัย อาจารย์เยาวเรศ อนันต์ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

2 ปัญหาการวิจัย เนื่องจากการสอนที่จำกัดเวลาและการจัดการเรียนการสอนประสบปัญหาในการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน เช่นการเข้าชั้นเรียนเพื่อฟังบรรยายสรุปของครู การตอบข้อซักถามในชั้นเรียน การใช้เอกสารประกอบการเรียน แบบฝึกหัดและปฏิบัติ เป็นต้น คงไม่เพียงพอและไม่สอดรับกับวิถีชีวิต อาจทำให้ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการเรียนการสอน เช่น ครูถามไม่ตอบ หรือเปิดโอกาสให้ซักถามแต่นักเรียนไม่กล้าหรือไม่มีการซักถาม จึงทำให้ครูคิดว่านักเรียนทุกคนเข้าใจ หรือเกิดช่องว่างระหว่างวัย เป็นต้น ซึ่งผู้สอนมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน รวมถึงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาให้ดีขึ้น นั่งนิ่งเงียบ ความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างครูกับนักเรียน แนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงไม่อาจใช้สื่อหรือช่องทางการสื่อสารแบบเดิมได้

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Edmodo ของนักศึกษาระดับชั้นปวส.2/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้สูงขึ้น 2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ในประเด็นถาม-ตอบของผู้เรียนในกิจกรรมการเรียนรู้

4 ตารางที่ 1 แสดงผลรวมของคะแนนทดสอบย่อยของ นักศึกษาระดับชั้น ปวส
ตารางที่ 1 แสดงผลรวมของคะแนนทดสอบย่อยของ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคเรียนที่ 2/2556

5 ตารางที่ 2 แสดงผลรวมของคะแนนทดสอบย่อยของ นักศึกษาระดับชั้น ปวส
ตารางที่ 2 แสดงผลรวมของคะแนนทดสอบย่อยของ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/2 พิเศษคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2/2556

6 ผลการวิเคราะห์ จากตารางแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาจำนวน 16 คนมีนักศึกษาจำนวน 15 คน ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 65 จากคะแนนทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ และมีนักศึกษา 1 คนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 65 จากคะแนนทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนด้วย สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้นตามเกณฑ์ แม้จะมีผู้เรียน 1 คนที่มีผลคะแนนไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากผู้เรียนขาดเรียนบ่อยและขาดความรับผิดชอบในตนเอง แต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนคนอื่นๆ

7 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ของนักศึกษาปวส.2/2และปวส.2/2 พิเศษสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่าน Edmodo พบว่ามีผลการคิดเป็นร้อยละ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

8 อภิปรายผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ของนักศึกษาปวส.2/2และปวส.2/2 พิเศษสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่าน Edmodo พบว่ามีผลการเรียนที่ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1. สามารถสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่าน Edmodo มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อดูผลจากตารางและกราฟในบทที่ 4 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2. สามารถสรุปได้ว่า นักศึกษามีพฤติกรรมในการถ่ายทอดความรู้ผ่านการทำงานร่วมกัน เมื่อผู้สอนมีการตั้งคำถามผู้เรียนสามารถค้นหาข้อมูลและตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ทันทีและไม่รู้สึกเขินอายที่จะตอบคำถามไม่กลัวที่จะตอบผิดลดการเผชิญหน้า มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในชั้นเรียนแบบกลุ่ม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในชั้นเรียนแบบตัวต่อตัว การร่วมแสดงความคิดเห็นในชั่วโมงเรียน วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้Edmodo ของนักศึกษาระดับชั้นปวส.2/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้สูงขึ้น วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ในประเด็นถาม-ตอบของผู้เรียนในกิจกรรมการเรียนรู้

9 ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนผ่าน Edmodo โดยเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม

10 ประมวลภาพการเข้าใช้งานและกิจกรรมการเรียนการสอนในเว็บโดยเน้นแสดง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการส่งงานผ่านEdmodo


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา การวิเคราะห์ ออกแบบระบบ ปวส.2/2และปวส.2/2 พิเศษสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจสงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google