งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน รายวิชา การวิเคราะห์ ออกแบบระบบ ปวส.2/2 และปวส.2/2 พิเศษสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจสงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน รายวิชา การวิเคราะห์ ออกแบบระบบ ปวส.2/2 และปวส.2/2 พิเศษสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจสงขลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน รายวิชา การวิเคราะห์ ออกแบบระบบ ปวส.2/2 และปวส.2/2 พิเศษสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจสงขลา ด้วยการ เรียนรู้ผ่านสื่อ สังคมออนไลน์ Edmodo ชื่อผู้วิจัย อาจารย์เยาวเรศ อนันต์ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา บริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

2 ปัญหาการวิจัย เนื่องจากการสอนที่จำกัดเวลาและการจัดการเรียนการ สอนประสบปัญหาในการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน เช่นการเข้าชั้นเรียนเพื่อฟังบรรยายสรุปของครู การ ตอบข้อซักถามในชั้นเรียน การใช้เอกสารประกอบการ เรียน แบบฝึกหัดและปฏิบัติ เป็นต้น คงไม่เพียงพอและ ไม่สอดรับกับวิถีชีวิต อาจทำให้ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง ต่อการเรียนการสอน เช่น ครูถามไม่ตอบ หรือเปิด โอกาสให้ซักถามแต่นักเรียนไม่กล้าหรือไม่มีการ ซักถาม จึงทำให้ครูคิดว่านักเรียนทุกคนเข้าใจ หรือเกิด ช่องว่างระหว่างวัย เป็นต้น ซึ่งผู้สอนมีความประสงค์จะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน รวมถึงการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาให้ดีขึ้น

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้ Edmodo ของนักศึกษา ระดับชั้นปวส.2/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้สูงขึ้น 2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์ใน การเรียนรู้ในประเด็นถาม - ตอบของผู้เรียนใน กิจกรรมการเรียนรู้

4 ตารางที่ 1 แสดงผลรวมของคะแนนทดสอบย่อยของ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจภาค เรียนที่ 2/2556

5 ตารางที่ 2 แสดงผลรวมของคะแนนทดสอบย่อยของ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/2 พิเศษคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2/2556

6 ผลการวิเคราะห์ จากตารางแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาจำนวน 16 คนมีนักศึกษาจำนวน 15 คน ที่มีคะแนนผ่าน เกณฑ์ร้อยละ 65 จากคะแนนทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นร้อย ละ 93.75 และมีนักศึกษา 1 คนที่มีคะแนนผ่าน เกณฑ์ร้อยละ 65 จากคะแนนทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นร้อย ละ 6.25 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนด้วย สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาดีขึ้นตามเกณฑ์ แม้จะมีผู้เรียน 1 คนที่มีผล คะแนนไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากผู้เรียนขาด เรียนบ่อยและขาดความรับผิดชอบในตนเอง แต่ก็ ไม่ได้ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนคน อื่นๆ

7 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ ของนักศึกษาปวส.2/2 และปวส.2/2 พิเศษสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ ผ่าน Edmodo พบว่ามีผลการคิดเป็นร้อยละ 93.75 ซึ่ง ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

8 อภิปรายผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ ของนักศึกษาปวส.2/2 และปวส.2/2 พิเศษสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่าน Edmodo พบว่ามีผลการเรียนที่ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 93.75 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1. สามารถสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบ ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่าน Edmodo มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อดูผล จากตารางและกราฟในบทที่ 4 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2. สามารถสรุปได้ว่า นักศึกษามีพฤติกรรมในการถ่ายทอดความรู้ผ่านการ ทำงานร่วมกัน เมื่อผู้สอนมีการตั้งคำถามผู้เรียนสามารถ ค้นหาข้อมูลและตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ทันทีและไม่รู้สึกเขินอายที่จะ ตอบคำถามไม่กลัวที่จะตอบผิดลดการเผชิญหน้า มีการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในชั้นเรียนแบบกลุ่ม การ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในชั้นเรียนแบบตัวต่อตัว การร่วมแสดงความคิดเห็นในชั่วโมงเรียน

9 ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมการ เรียนผ่าน Edmodo โดยเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม

10 ประมวลภาพการเข้าใช้งานและกิจกรรมการเรียนการสอนใน เว็บโดยเน้นแสดง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการส่งงานผ่าน Edmodo


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน รายวิชา การวิเคราะห์ ออกแบบระบบ ปวส.2/2 และปวส.2/2 พิเศษสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจสงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google