งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธี ตรวจวัดคาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาด ไมเกิน 2.5 ไมครอน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9 กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธี ตรวจวัดคาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาด ไมเกิน 2.5 ไมครอน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9 กรกฎาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธี ตรวจวัดคาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาด ไมเกิน 2.5 ไมครอน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9 กรกฎาคม 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 แหงป ระกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 ( พ. ศ.2553) เรื่อง กําหนด มาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป กรม ควบคุมมลพิษจึงออกประกาศเพื่อกําหนด วิธีตรวจวัดคาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดไม เกิน 2.5 ไมครอน วิธีอื่น ดังนี้

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ขอ 1 วิธีเบตา เร แอทเทนนูเอชั่น (Beta Ray Attenuation) ขอ 2 วิธีเทปเปอ อิลิ เมนท ออสซิเลติ้ง ไมโครบาลานซ (Tapered Element Oscillating Microbalance ; TEOM) ขอ 3 วิธีไดโค โตมัส (Dichotomous) ทั้งนี้ วิธีตรวจวัดคาเฉลี่ยของฝุนละออง ขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน ดังกลาวตองเป นไปตาม Federal Equivalent Method (FEM) ที่องคการพิทักษสิ่งแวด ลอมแห งประเทศสหรัฐอเมริกา (US EPA) กําหนดดวย

4 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธี ตรวจวัดคาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาด ไมเกิน 2.5 ไมครอน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9 กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google