งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติที่มี ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่อง สถิติ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติที่มี ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่อง สถิติ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติที่มี ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่อง สถิติ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วย เพื่อน (STAD) กับที่เรียนจากการสอนแบบปกติ ผู้วิจัย นางสาวนิตญา จุทาชื่น วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย นักเรียนจำนวนไม่น้อยเบื่อหน่ายการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ไม่ค่อยตั้งใจ สนใจเรียนไม่มาก เท่าที่ควร ทั้งนี้เพราะเหตุผลที่นักเรียนมักจะมีเจต คติไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์จึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ำ ความรู้ที่นักเรียนได้รับมิใช่มาจาก ครูแต่ผู้เดียว แต่สามารถเรียนรู้จากเพื่อนนักเรียน ด้วยกันเพราะนักเรียนด้วยกันย่อมประสบปัญหาใน การเรียนคล้าย ๆ กัน เมื่อผู้หนึ่งเริ่มเรียนรู้ เริ่ม เข้าใจ ก็สามารช่วยเหลือเพื่อนได้ว่าปัญหา ขัดข้องอยู่ที่ใด ผู้อื่นที่สามารถข้ามพ้นปัญหานี้ได้ จะเห็นว่าการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนั้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนที่มีระดับความรู้ที่แตกต่างกัน สามารถเรียนรู้ ประสบการณ์อย่างเดียวกันได้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในหลายสถานะ แทนที่ นักเรียนจะได้เรียนรู้จาก ครูคนเดียวก็ได้เรียนรู้ จากแหล่งอื่นด้วย เพื่อสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในการเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้แม่นยำยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครู เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำงานเป็นหมู่คณะ

4 ตารางหรือผังสรุปสำคัญ สูตรคำนวณ t = การหาค่า E 80 /80

5 t คำนวณ = 13.22 t ตาราง ( จากการเปิดตารางวิกฤติที ) ระดับ.01 เท่ากับ 2.457 ดังนั้นค่า t ที่คำนวณได้ 13.22 ค่าวิกฤติของ t ตารางที่ ระดับนัยสำคัญ.01 แสดงว่า Posttest มากกว่า Pretest จากการใช้นวัตกรรมนี้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 งานวิจัยนี้จึงถือว่าเป็นไป ตามสมมุติฐาน สรุปว่านวัตกรรมนี้ใช้ได้ ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 81.90 ประสิทธิภาพของผลโดยรวม (E2) เท่ากับ 83.03 ดังนั้นดัชนีประสิทธิภาพจึงเป็น 81.90 / 83.03 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์

6 สรุปผลการวิจัย ผลการสร้างแผนการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่องสถิติ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 กับกลุ่มทดลองจำนวน 40 คน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.90 / 83.03 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างหลังเรียนกับก่อนเรียน พบว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักเรียนหลังสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเจตคติ พบว่า นักเรียนที่เรียน โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนมีค่าเฉลี่ยเจต คติที่มีต่อการเรียนสูงกว่าที่เรียนจากการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

7 ผลกระทบหรือประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย นักเรียนส่วนน้อยที่จะสอน เพื่อนให้เข้าใจได้ ทดลองกับนักเรียนใน สถานศึกษาอื่น ๆ ใช้ทดลองกับเนื้อหา รายวิชา อื่นๆ นักเรียนมีผลการเรียนที่ดี ขึ้น นักเรียนมีความรักและ สามัคคีในกลุ่ม สร้างความกระตือรือร้นใน การเรียน ผลกระทบจากการ ศึกษาวิจัย ประโยชน์จาก การศึกษาวิจัย


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติที่มี ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่อง สถิติ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google