งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องวิจัย. การส่งเสริมพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาระดับชั้นปวช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องวิจัย. การส่งเสริมพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาระดับชั้นปวช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องวิจัย. การส่งเสริมพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาระดับชั้นปวช
ชื่อเรื่องวิจัย การส่งเสริมพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ชื่อผู้วิจัย/ตำแหน่ง นางสาวจุฑารัตน์ จีบกล่ำ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย นักศึกษาในชั้นเรียนส่วนใหญ่ไม่กล้าแสดงออก ว่ามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆที่ผู้วิจัยใน ฐานะครู กำลังสอนหรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับการสอนในชั้นเรียน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในชั้น เรียนระหว่างก่อนและหลังที่ผู้วิจัยประกาศให้ คะแนนการแสดงออกของนักศึกษาในชั้นเรียน

4 พฤติกรรมการกล้าแสดงออก
ตัวแปรอิสระ (ตัวแปรต้น) ตัวแปรตาม การจัดการเรียนการสอน โดยใช้การเสริมแรง โดยการให้คะแนน นักศึกษาระดับปวช.2 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่ จำนวน 41 คน พฤติกรรมการกล้าแสดงออก เป็นรายบุคคล พฤติกรรมการกล้าแสดงออก เป็นรายกลุ่ม

5 ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง กส.2101 ครั้งที่สอน จำนวนนักศึกษาที่อาสาตอบคำถามผู้วิจัยหรือถามคำถามผู้วิจัย ก่อนประกาศ หลังประกาศ 1 6 12 2 7 17 3 18 4 ค่าเฉลี่ย 5.25 16.25 ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง กส.2101 ครั้งที่สอน จำนวนนักศึกษาที่อาสาตอบคำถามผู้วิจัยหรือถามคำถามผู้วิจัย ก่อนประกาศ หลังประกาศ 1 8 2 3 10 5 14 4 15 ค่าเฉลี่ย 3.25 11.75

6 สรุปผลการวิจัย การที่ผู้วิจัยได้พิจารณาผลการวิเคราะห์ พบว่า พฤติกรรมการแสดงออกของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 2 แสดงว่านักศึกษามีพฤติกรรมการ แสดงออกของนักศึกษาในชั้นเรียน โดยรวมหลังจากที่ผู้วิจัยประกาศให้ คะแนนการแสดงออกมีการเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดีขึ้นจากพฤติกรรมเดิมมาก

7 การนำวิจัยไปใช้ประโยชน์
ได้แนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และส่งเสริมพฤติกรรมการ แสดงออกของนักเรียนให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ควรมีการศึกษาและส่งเสริมพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา ใน รายวิชาอื่นๆให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ควรทำการศึกษานวัตกรรมใหม่ที่สามารถนำมาประกอบกับการสอน วิชาการระดับก่อสร้าง เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ควรมีการเสริมแรง ยกย่องชมเชย และให้กำลังใจกับนักศึกษาอย่าง สม่ำเสมอ ในขณะที่ทำการเรียนการสอน


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องวิจัย. การส่งเสริมพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาระดับชั้นปวช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google