งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องวิจัย การส่งเสริมพฤติกรรมการแสดงออกของ นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีโป ลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ชื่อผู้วิจัย /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องวิจัย การส่งเสริมพฤติกรรมการแสดงออกของ นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีโป ลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ชื่อผู้วิจัย /"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องวิจัย การส่งเสริมพฤติกรรมการแสดงออกของ นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีโป ลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ชื่อผู้วิจัย / ตำแหน่งนางสาวจุฑารัตน์ จีบกล่ำ อาจารย์ ผู้สอนสาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหา การวิจัย  นักศึกษาในชั้นเรียนส่วนใหญ่ ไม่กล้าแสดงออกว่ามีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆที่ ผู้วิจัยในฐานะครู กำลังสอน หรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับการสอนในชั้นเรียน

3 วัตถุประสง ค์  เพื่อเปรียบเทียบความ แตกต่างระหว่างพฤติกรรม การแสดงออกของนักศึกษา ในชั้นเรียนระหว่างก่อนและ หลังที่ผู้วิจัยประกาศให้ คะแนนการแสดงออกของ นักศึกษาในชั้นเรียน

4 ตัวแปรอิสระ ( ตัวแปรต้น ) การจัดการเรียนการ สอน โดยใช้การเสริมแรง โดยการให้คะแนน นักศึกษาระดับ ปวช.2 สาขาวิชาช่าง ก่อสร้าง วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่ จำนวน 41 คน ตัวแปร ตาม พฤติกรรมการกล้า แสดงออก เป็นรายบุคคล พฤติกรรมการกล้า แสดงออก เป็นรายกลุ่ม

5 ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการ แสดงออกของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง กส.2101 ครั้งที่สอนจำนวนนักศึกษาที่อาสาตอบคำถามผู้วิจัย หรือถามคำถามผู้วิจัย ก่อนประกาศหลังประกาศ 1 08 2 3 10 3 5 14 4 5 15 ค่าเฉลี่ย 3.2511.75 ครั้งที่สอนจำนวนนักศึกษาที่อาสาตอบคำถามผู้วิจัย หรือถามคำถามผู้วิจัย ก่อนประกาศหลังประกาศ 1612 2717 3218 46 ค่าเฉลี่ย 5.2516.25 ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรม การแสดงออกของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง กส.2101

6  การที่ผู้วิจัยได้พิจารณา ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการแสดงออก ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แสดงว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการ แสดงออกของนักศึกษา ในชั้นเรียนโดยรวม หลังจากที่ผู้วิจัยประกาศ ให้คะแนนการแสดงออก มีการเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้นจาก พฤติกรรมเดิมมาก สรุป ผลการวิจัย

7 การนำวิจัยไปใช้ ประโยชน์  ได้แนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และ ส่งเสริมพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน ให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น  ควรมีการศึกษาและส่งเสริมพฤติกรรมการ แสดงออกของนักศึกษา ในรายวิชาอื่นๆให้ กว้างขวางยิ่งขึ้น  ควรทำการศึกษานวัตกรรมใหม่ที่สามารถ นำมาประกอบกับการสอนวิชาการระดับ ก่อสร้าง เพื่อให้การเรียนการสอนมี ประสิทธิภาพสูงขึ้น  ควรมีการเสริมแรง ยกย่องชมเชย และให้ กำลังใจกับนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ในขณะ ที่ทำการเรียนการสอน


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องวิจัย การส่งเสริมพฤติกรรมการแสดงออกของ นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีโป ลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ชื่อผู้วิจัย /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google