งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Quality Share and Connection แลกเปลี่ยน แบ่งปัน สาน สัมพันธ์ สายเวชบริภัณฑ์ คณะกรรมการพิจารณาการบริหารกำลัง พลสายเวชบริภัณฑ์ พร. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเภสัช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Quality Share and Connection แลกเปลี่ยน แบ่งปัน สาน สัมพันธ์ สายเวชบริภัณฑ์ คณะกรรมการพิจารณาการบริหารกำลัง พลสายเวชบริภัณฑ์ พร. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเภสัช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Quality Share and Connection แลกเปลี่ยน แบ่งปัน สาน สัมพันธ์ สายเวชบริภัณฑ์ คณะกรรมการพิจารณาการบริหารกำลัง พลสายเวชบริภัณฑ์ พร. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเภสัช กรรม ครั้งที่ 1/58 21 มีนาคม 2558

2 กำหนดการใน 21 มี. ค. 2558 การนำเสนอ Best Practice ของหน่วยต่างๆ การบรรยายเรื่อง งานพัสดุ งานเภสัชกรรมโรงพยาบาล และการพัฒนา งานด้านการส่งกำลัง และการพัฒนา Pharmacist Role in Warfarin Clinic งานผสมยาและบริบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด จัดยาใช่มั่นใจทุกซอง อย่ายอมแพ้ยา และชุบชีวิตยา โครงการส่งกำลังเชิงรุกในหน่วยแพทย์ ทร. พื้นที่ภาค ตะวันออก ระบบงานเภสัชกรรม รพ. รร. นร. กับการพัฒนา โครงการพัฒนากระเป๋ากู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับแพทย์ พิธีเปิด จก. พร. มอบนโยบายเกี่ยวกับสายเวชบริภัณฑ์ การบรรยายเรื่อง สายการบังคับบัญชาใน พร. และ บทบาทเภสัชกรทหารเรือ

3 เภสัช กร ทหารเ รือ เภสัช กร ทหารเ รือ

4

5 “ เป็นองค์กรแพทย์ทหารที่มีขีด สมรรถนะสูง และเป็นผู้นำด้านเวชศาสตร์ทาง ทะเลของประเทศ ” ความ พร้อม ของ ทร. การ บริการ สุขภาพ เวช ศาสตร์ ทางทะเล การ บริหาร จัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ 1. เตรียมความพร้อมของกำลังพลกองทัพเรือด้าน สุขภาพ 2. ให้บริการทางการแพทย์สนับสนุนปฏิบัติการทาง ทหารของกองทัพเรือ 3. ให้บริการสุขภาพแก่กำลังพลและครอบครัว กองทัพเรือเป็นหลักและสนับสนุน นโยบายรัฐบาล ในการรักษาพยาบาลประชาชน 4. ดำเนินการฝึก ศึกษาอบรมเหล่าทหารแพทย์ รวมทั้งวิจัย และพัฒนาด้านการแพทย์ วิสัยทัศน์กรมแพทย์ทหารเรือ 2559-2562

6 สายการบังคับบัญชากรม แพทย์ทหารเรือ

7 กองบังคับการ พร. กองเวชกรรม ป้องกัน กองสวัสดิการ สุขภาพ กองเวช สารสนเทศ กองเวชศาสตร์ใต้ น้ำและการบิน กองส่งกำลังสาย แพทย์ กองการเงิน กองสนับสนุน ศูนย์วิทยาการ พร. ศูนย์ทันตกรรม รพ. สมเด็จพระปิ่น เกล้า พร. รพ. สมเด็จพะนางเจ้า สิริกิติ์ พร. รพ. ทหารเรือ กรุงเทพ พร. หน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ ทหารเรือ

8 พัน พ. กรม สน. พล. นย. รพ. อาภากร เกียรติวงศ์ ฐท. สส. รพ. ฐท. สข. ทรภ. ๒ รพ. รร. นร. รพ. ปจปร. ฐท. กท. รพ. ฐท. พง. ทรภ. ๓ พัน พ. กรม สน. สอ. รฝ. ร้อย พ. กอง สน. กจต. มว. พยาบาล ฉก. นย. ภต. ผ. แพทย์ กบร. กร. มว. พยาบาล นรข. ผ. แพทย์ รร. ชุม พลทหารเรือ ยศ. ทร. ผ. แพทย์ ศฝท. ยศ. ทร. หน่วยที่กรมแพทย์ทหารเรือควบคุมงาน ด้านเทคนิค ผ. แพทย์ ฐตร. ทรภ. ๑ ผ. แพทย์กองบริการ การท่าเรือสัตหีบ ฐท. สส. ตอนพยาบาล ร้อย บก. กสพ. ฐท. สส. ห้องพยาบาล กสน. กฝร. กร. ห้องพยาบาล เรือนจำ ฐท. กท. ห้องพยาบาล เรือนจำ ฐท. สส. ห้องพยาบาล กรง. ฐท. สส. ห้องพยาบาล ผ. สวัสดิการ ธก. อร. ห้องพยาบาล อจปร. อร. ห้องพยาบาล ขส. ทร. ห้องพยาบาล ยศ. ทร. ห้องพยาบาล รร. สส. สส. ทร. ห้องพยาบาล ผ. คลังอมภัณฑ์ ๒ ห้องพยาบาล หน่วย ปฏิบัติการทุ่นระเบิด ด้านมนุษยธรรม ทร. ห้องพยาบาล กอง ช่างโยธา ฐท. สส. ห้องพยาบาล อร ม. อร. ห้องพยาบาล นสร. กร. ห้องพยาบาล ฉก. นย. ๔๑๑ ศูนย์ปฏิบัติการ พิเศษที่ ๖๑

9 หน่วยเรือ กร. ร. ล. ปัตตานี ร. ล. นราธิวาส ร. ล. ชลบุรี ร. ล. พุทธเลิศ หล้านภาลัย ร. ล. กระบุรี ร. ล. คีรีรัฐ ร. ล. สัตหีบ กตอ. กร. ร. ล. คำรณสิน ร. ล. ทยานชล ร. ล. พุทธยอด ฟ้าจุฬาโลก ร. ล. รัตนโกสินทร์ ร. ล. หัวหิน ร. ล. ตาปี ร. ล. สายบุรี ร. ล. สีชัง ร. ล. บางปะกง ร. ล. เจ้าพระยา ร. ล. ตากสิน ร. ล. กระบี่ ร. ล. มกุฎราช กุมาร ร. ล. นเรศวร ร. ล. สุรินทร์ ร. ล. ทองแก้ว ร. ล. ราวี ร. ล. มันใน ร. ล. ท่าดินแดง ร. ล. แกลง ร. ล. ถลาง ร. ล. อ่างทอง ร. ล. สิมิลัน ร. ล. จักรีนฤเบ ศร

10 ภาระงานของเภสัชกร ทหารเรือ งานเภสัชกรรมโรงพยาบาล และการพัฒนา งานด้านการส่งกำลัง และการพัฒนา

11

12 แนวทางการดำเนินงาน ของสายเวชบริภัณฑ์ เราจะพัฒนางานสายเวชบริภัณฑ์ใน ด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคนิค ด้านกำลัง พล ให้เป็นเลิศ ด้านการส่งกำลังสายแพทย์ และบริการเภสัชกรรม เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของกรมแพทย์ ทหารเรือ และประชาชนทั่วไป วิสัยทัศน์ ……………………………………… …………………………...


ดาวน์โหลด ppt Quality Share and Connection แลกเปลี่ยน แบ่งปัน สาน สัมพันธ์ สายเวชบริภัณฑ์ คณะกรรมการพิจารณาการบริหารกำลัง พลสายเวชบริภัณฑ์ พร. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเภสัช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google