งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการพิจารณาการบริหารกำลังพลสายเวชบริภัณฑ์ พร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการพิจารณาการบริหารกำลังพลสายเวชบริภัณฑ์ พร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการพิจารณาการบริหารกำลังพลสายเวชบริภัณฑ์ พร.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/58 Quality Share and Connection แลกเปลี่ยน แบ่งปัน สานสัมพันธ์ สายเวชบริภัณฑ์ 21 มีนาคม 2558 คณะกรรมการพิจารณาการบริหารกำลังพลสายเวชบริภัณฑ์ พร.

2 กำหนดการใน 21 มี.ค. 2558 จก.พร.มอบนโยบายเกี่ยวกับสายเวชบริภัณฑ์
พิธีเปิด จก.พร.มอบนโยบายเกี่ยวกับสายเวชบริภัณฑ์ การบรรยายเรื่อง สายการบังคับบัญชาใน พร.และ บทบาทเภสัชกรทหารเรือ งานเภสัชกรรมโรงพยาบาล และการพัฒนา งานด้านการส่งกำลัง และการพัฒนา การนำเสนอ Best Practice ของหน่วยต่างๆ Pharmacist Role in Warfarin Clinic งานผสมยาและบริบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด จัดยาใช่มั่นใจทุกซอง อย่ายอมแพ้ยา และชุบชีวิตยา โครงการส่งกำลังเชิงรุกในหน่วยแพทย์ ทร. พื้นที่ภาคตะวันออก ระบบงานเภสัชกรรม รพ.รร.นร.กับการพัฒนา โครงการพัฒนากระเป๋ากู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับแพทย์ การบรรยายเรื่อง งานพัสดุ

3 เภสัชกร ทหารเรือ

4

5 วิสัยทัศน์กรมแพทย์ทหารเรือ 2559-2562
“เป็นองค์กรแพทย์ทหารที่มีขีดสมรรถนะสูง และเป็นผู้นำด้านเวชศาสตร์ทางทะเลของประเทศ” พันธกิจ 1.เตรียมความพร้อมของกำลังพลกองทัพเรือด้านสุขภาพ 2.ให้บริการทางการแพทย์สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ 3.ให้บริการสุขภาพแก่กำลังพลและครอบครัวกองทัพเรือเป็นหลักและสนับสนุน นโยบายรัฐบาล ในการรักษาพยาบาลประชาชน 4.ดำเนินการฝึก ศึกษาอบรมเหล่าทหารแพทย์ รวมทั้งวิจัย และพัฒนาด้านการแพทย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ความพร้อมของ ทร. การบริการสุขภาพ เวชศาสตร์ทางทะเล การบริหารจัดการ

6 สายการบังคับบัญชากรมแพทย์ทหารเรือ

7 หน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ
กองเวชกรรมป้องกัน กองบังคับการ พร. รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. กองสวัสดิการสุขภาพ กองการเงิน รพ.สมเด็จพะนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กองส่งกำลังสายแพทย์ กองสนับสนุน รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. กองเวชสารสนเทศ ศูนย์วิทยาการ พร. ศูนย์ทันตกรรม กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน

8 หน่วยที่กรมแพทย์ทหารเรือควบคุมงานด้านเทคนิค
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. พัน พ.กรม สน.พล.นย. ผ.แพทย์ ฐตร.ทรภ.๑ ห้องพยาบาล ฉก.นย.๔๑๑ รพ.ฐท.สข.ทรภ.๒ พัน พ.กรม สน.สอ.รฝ. ห้องพยาบาลเรือนจำ ฐท.กท. ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ รพ.ฐท.พง.ทรภ.๓ ผ.แพทย์ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. มว.พยาบาล นรข. ร้อย พ.กอง สน.กจต. รพ.รร.นร. มว.พยาบาล ฉก.นย.ภต. ตอนพยาบาล ร้อย บก.กสพ.ฐท.สส. ห้องพยาบาล กรง.ฐท.สส. รพ.ปจปร.ฐท.กท. ผ.แพทย์ ศฝท.ยศ.ทร. ห้องพยาบาลเรือนจำ ฐท.สส. ห้องพยาบาล กสน .กฝร.กร. ห้องพยาบาล ยศ.ทร. ผ.แพทย์ กบร.กร. ผ.แพทย์กองบริการ การท่าเรือสัตหีบ ฐท.สส. ห้องพยาบาล ผ.คลังอมภัณฑ์ ๒ ห้องพยาบาล ผ.สวัสดิการ ธก.อร. ห้องพยาบาล รร.สส.สส.ทร. ห้องพยาบาล กองช่างโยธา ฐท.สส. ห้องพยาบาล นสร.กร. ห้องพยาบาล ขส.ทร. ห้องพยาบาล อจปร.อร. ห้องพยาบาล หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด ด้านมนุษยธรรม ทร. ห้องพยาบาล อรม.อร.

9 ร.ล.พุทธเลิศหล้านภาลัย
หน่วยเรือ กร. ร.ล.นราธิวาส ร.ล.ปัตตานี ร.ล.กระบี่ ร.ล.หัวหิน ร.ล.ชลบุรี ร.ล.สัตหีบ กตอ.กร. ร.ล.มกุฎราชกุมาร ร.ล.ตาปี ร.ล.คีรีรัฐ ร.ล.คำรณสิน ร.ล.รัตนโกสินทร์ ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ร.ล.พุทธเลิศหล้านภาลัย ร.ล.ทยานชล ร.ล.เจ้าพระยา ร.ล.บางปะกง ร.ล.กระบุรี ร.ล.สายบุรี ร.ล.นเรศวร ร.ล.ตากสิน ร.ล.สีชัง ร.ล.สุรินทร์ ร.ล.ทองแก้ว ร.ล.ราวี ร.ล.มันใน ร.ล.ท่าดินแดง ร.ล.แกลง ร.ล.ถลาง ร.ล.อ่างทอง ร.ล.สิมิลัน ร.ล.จักรีนฤเบศร

10 ภาระงานของเภสัชกรทหารเรือ
งานเภสัชกรรมโรงพยาบาล และการพัฒนา งานด้านการส่งกำลัง และการพัฒนา

11

12 แนวทางการดำเนินงานของสายเวชบริภัณฑ์
เราจะพัฒนางานสายเวชบริภัณฑ์ในด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคนิค ด้านกำลังพล ให้เป็นเลิศ ด้านการส่งกำลังสายแพทย์ และบริการเภสัชกรรม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของกรมแพทย์ทหารเรือ และประชาชนทั่วไป วิสัยทัศน์…………………………………………………………………...


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการพิจารณาการบริหารกำลังพลสายเวชบริภัณฑ์ พร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google