งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลางชล 1. 2 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการ ด้านการเมือง – การปกครองโดยใช้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลางชล 1. 2 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการ ด้านการเมือง – การปกครองโดยใช้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลางชล 1

2 2 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการ ด้านการเมือง – การปกครองโดยใช้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้

3 ครูจงกล กลางชล สาระการเรียนรู้ * แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการ ด้านการเมือง – การปกครอง ของไทยสมัยสุโขทัย - อยุธยา 3

4 ครูจงกล กลางชล 4 1. การปกครองแบบพ่อปกครองลูก ในสมัยสุโขทัยมีลักษณะเป็นอย่างไร ก. ผู้ปกครองให้สิทธิเสรีภาพ แก่ประชาชน ข. ผู้ปกครองกับประชาชนมีความ สัมพันธ์คล้ายเครือญาติ

5 ครูจงกล กลางชล 5 ค.ผู้ปกครองกับประชาชนมี ความสัมพันธ์คล้ายนายกับบ่าว ง. ผู้ปกครองดูแล ระงับข้อพิพาท ของประชาชนด้วยความ เป็นธรรม

6 ครูจงกล กลางชล 6 2. ข้อใดมิใช่ผลของ การปกครองใน สมัยสุโขทัย ก. เกิดความ สามัคคีภายในชาติ ข. พระมหากษัตริย์ มีฐานะ เป็นสมมติเทพ

7 ครูจงกล กลางชล 7 ค. ประชาชนมีความสุข ไพร่ฟ้าหน้าใส ง. เป็นการวางรากฐานให้ ประชาชนรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ

8 ครูจงกล กลางชล 8 3. การปกครองของในสมัยสุโขทัย และอยุธยาเหมือนกันในเรื่องใด ก. สถานภาพของผู้ปกครอง ข. กฎหมายหลักที่ใช้ในการ ปกครอง

9 ครูจงกล กลางชล 9 ค. ศูนย์กลางการใช้อำนาจ ง. ความใกล้ชิดระหว่าง พระมหากษัตริย์กับประชาชน

10 ครูจงกล กลางชล 10 4. ในสมัยสุโขทัย ประชาชนไม่มี สิทธิ เสรีภาพใน ด้านใด ก. การเมืองการ ปกครอง ข. การประกอบ อาชีพ ค. การนับถือศาสนา ง. การปกครองที่ดิน

11 ครูจงกล กลางชล 11 5. หลักการปกครอง แบบใดไม่มี ในสมัยสุโขทัยและ อยุธยา ก. การรวมอำนานสู่ ส่วนกลาง ข. การให้อำนาจ เมืองต่างๆ ปกครองตนเอง

12 ครูจงกล กลางชล 12 ค. การกระจาย อำนาจให้ ประชาชน ง. การให้ประชาชน เลือกหัวหน้า ปกครองกันเอง

13 ครูจงกล กลางชล 13 แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการ ด้านเมืองการปกครอง 1. การรวมอำนาจไว้ที่ ส่วนกลาง 1.1 พระมหากษัตริย์ทรง มี พระราช อำนาจสูงสุด 1.2 ระบบ เสนาบดี

14 ครูจงกล กลางชล 14 การปกครองแบบรวมอำนาจ เข้าสู่ศูนย์กลาง - สถาบันพระมหากษัตริย์ - ระบบเสนาบดีและ อัครเสนาบดี

15 ครูจงกล กลางชล 15 2. แนวคิดในเรื่องการ ปกครองส่วนภูมิภาค ราชธานีเป็นศูนย์กลาง - หัวเมืองชั้นใน - เมืองชั้นนอก - เมืองประเทศราช

16 ครูจงกล กลางชล 1616 พัฒนาการด้าน การเมือง การปกครองสมัย สุโขทัย การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 1. การเสื่อมอำนาจของขอม 2. ความเข้มแข็งของผู้นำและ ความสามัคคีของคนไทย

17 ครูจงกล กลางชล 1717 3. นิสัยรักความ อิสระเสรีของ คนไทย 4. สภาพทำเลที่ตั้ง

18 ครูจงกล กลางชล 1818 กิจกรรม ให้นักเรียนแสดงการจัดรูปแบบ การปกครองสมัยสุโขทัยโดยเขียน เป็นแผนผังแสดงอาณาเขตและ อธิบายพอสังเขป

19 ครูจงกล กลางชล 1919 พัฒนาการด้าน การเมือง การปกครองสมัย อยุธยา องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความ เป็นปึกแผ่นของอยุธยา 1. การเมืองการปกครอง

20 ครูจงกล กลางชล 20 2. รูปแบบการ ปกครองอาณา จักรอยุธยามี ลักษณะเป็น อย่างไร................................... - เขียนแผนผัง การปกครอง แสดง ประกอบการ อธิบาย

21 ครูจงกล กลางชล 21 พบกันใหม่ เรื่อง แนวคิดในการ เปลี่ยนแปลงการ ปกครองเข้าสู่ความ ทันสมัย


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลางชล 1. 2 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการ ด้านการเมือง – การปกครองโดยใช้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google