งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทักษะการสร้างจดหมายเวียน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาพณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทักษะการสร้างจดหมายเวียน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาพณิชยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทักษะการสร้างจดหมายเวียน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาพณิชยการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 นายศิวรุจน์ ศรีแจ่มใส

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา จากการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่องานอาชีพที่ผ่านมาพบว่า ผู้เรียนเป็นร้อยละ 40 ไม่สามารถสร้างจดหมายเวียนได้ เนื่องจากการ สร้างจดหมายเวียน จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการ พิมพ์จดหมายไม่ว่าจะเป็นจดหมายราชการ จดหมายธุรกิจ และมีวิธีในการสร้างหลายขั้นตอน จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการสร้างจดหมายเวียน ต่ำ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการวิจัยการ พัฒนาชุดฝึกปฏิบัติเรื่องจดหมายเวียน โดยที่ชุดฝึก ปฏิบัติดังกล่าวเป็นชุดฝึกปฏิบัติที่จัดกิจกรรมให้ ผู้เรียนเรียนรู้จากฝึกปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และตามความต้องการของ ผู้เรียน ซึ่งการเรียนรู้จากการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ดังกล่าว จะนำไปสู้การพัฒนาทักษะในการสร้าง จดหมายเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างจดหมาย เวียน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติเรื่อง จดหมายเวียน

4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการวิจัย นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 มีทักษะการสร้างจดหมาย เวียนดีขึ้น ได้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่องจดหมายเวียน สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ที่สามารถนำไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน

5 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัติวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาพณิชยการ ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 37 คน กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ แก้ปัญหา / พัฒนา

6 นวัตกรรมที่ใช้ในการ แก้ปัญหา ชุดฝึกปฏิบัติเรื่องจดหมายเวียน

7 สมมติฐานการวิจัย นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 มีทักษะการ สร้างจดหมายเวียนหลังการใช้ชุดฝึก ปฏิบัติสูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

8 วิธีดำเนินการวิจัย จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาชุดฝึกปฏิบัติเรื่องจดหมายเวียน ตรวจสอบและปรับปรุงจนเป็นที่เรียบร้อย นำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ห้อง 1 สาขาพณิชยการ จำนวน 37 คน

9 การเก็บรวบรวมข้อมูลและ สถิติที่ใช้ แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน โดยหลังจากที่ได้ทำการทดสอบในแต่ละครั้ง ผู้สอนได้ทำการเปรียบเทียบเพื่อหาระดับ ทักษะการสร้างจดหมายเวียนของผู้เรียนดังนี้ 9 – 10 คะแนน มีระดับทักษะดีมาก 8 – 7 คะแนน มีระดับทักษะดี 6 – 4 คะแนน มีระดับทักษะปานกลาง 3 – 2 คะแนน มีระดับทักษะพอใช้ 0 – 1 คะแนน มีระดับทักษะควร ปรับปรุง

10 สรุปผลการนำนวัตกรรมไปใช้ ระดับ ทักษะ ก่อนใช้ชุดฝึก ปฏิบัติ หลังใช้ชุดฝึก ปฏิบัติ จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ ดีมาก 410.81924.32 ดี 616.221540.54 ปาน กลาง 1437.841232.43 พอใช้ 924.3212.70 ควร ปรับปรุง 410.8100.00 รวม 37100 37100

11 ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนะทักษะของผู้เรียน โดยการใช้ชุดฝึกปฏิบัตินี้ เป็นการเพิ่ม ระดับทักษะของผู้เรียน และยังเป็นการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ข้อมูลด้วยตัวเอง ควรนำไปประยุกต์ใช้ กับรายวิชาอื่น ๆ อย่างเหมาะสม และ ควรมีการจัดทำชุดฝึกที่มีประสิทธิภาพ ให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีการ ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ชุดฝึก ที่พัฒนาขึ้นมาสามารถสร้างประโยชน์ ได้สูงสุด

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทักษะการสร้างจดหมายเวียน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาพณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google