งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวอมรรัตน์ ท่วมแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวอมรรัตน์ ท่วมแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวอมรรัตน์ ท่วมแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่

2 การอ่านมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต เป็นเครื่องมือช่วยให้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ได้ตลอดชีวิต ในขณะเดียวกันการศึกษาของ ไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการเรียน การศึกษา และการใช้ ชีวิตในสังคม ดังนั้นทักษะการอ่านจึงเป็นทักษะ สำคัญที่ควรมีการเร่งพัฒนาโดยเฉพาะการอ่าน คิดวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ทักษะด้านอื่น ๆ ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านวิเคราะห์เป็นทักษะการอ่านใน ระดับที่สูงขึ้นกว่าการอ่านทั่วๆไป กล่าวคือ มิใช่ เป็นเพียงการอ่านเพื่อความรู้และความ เพลิดเพลินเท่านั้น แต่ยังต้องมีการวิเคราะห์สิ่งที่ ผู้เขียนได้เขียนในด้านต่างๆด้วย

3 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 และ 2 แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 1 พบว่านักศึกษาขาดการคิดวิเคราะห์ จากทักษะการอ่าน กล่าวคือนักศึกษาอ่าน แล้วไม่สามารถคิดวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้ อาทิเช่น ข่าว บทความ เรื่องสั้น และ เนื้อหาจากหนังสือเรียน จากสภาพปัญหา ที่ผู้สอนพบจึงสนใจที่จะพัฒนาทักษะการ อ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้การจัดกิจกรรม แบบเทคนิค KWL- Plus เพื่อให้นักศึกษา สามารถคิดวิเคราะห์จากเรื่องที่อ่านและ สามารถนำไปประยุกต์หรือปรับใช้ใน ชีวิตประจำวันได้

4 เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมโดยใช้ เทคนิค KWL- Plus เรื่อง การพัฒนาทักษะการ อ่านคิดวิเคราะห์เรื่องสั้น ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ วัตถุประสงค์ของการวิจัย

5 สรุปผลการวิจัย ระหว่างเรียน ก่อน เรียน (20) เรื่องสั้นที่ 1 ( 10) เรื่องสั้นที่ 2 ( 10) เรื่องสั้นที่ 3 ( 10) เรื่องสั้นที่ 4 ( 10) เรื่องสั้นที่ 5 ( 10) รวม ( 50) หลัง เรียน (20) X 11.1 5 7.5788.278.458.63 40.9 3 16.2 1 S.D.1.390.560.350.570.500.481.29 0.78 ร้อย ละ 55.7 5 75.7 5 80 82.7 2 84.5 4 86.3 6 81.8 7 81.0 6 ผลการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค KWL- Plus เรื่อง การพัฒนาทักษะการ อ่านคิดวิเคราะห์เรื่องสั้น

6 สรุปผลการวิจัย จากตาราง พบว่า คะแนนจากการ ทำแบบทดสอบระหว่างเรียนของ นักศึกษาจากการจัดกิจกรรมการการ พัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่อง สั้น โดยใช้เทคนิค KWL- Plus มี ค่าเฉลี่ย 40.93 คิดเป็นร้อยละ 81.87 แสดงว่าค่าประสิทธิภาพด้าน กระบวนการ (E 1 ) เท่ากับ 81.87 และ คะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน (E 2 ) มี ค่าเฉลี่ย 16.21 คิดเป็นร้อยละ 81.06

7 สรุปผลการวิจัย แสดงประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม โดยใช้เทคนิค KWL- Plus เรื่อง การ พัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่องสั้น ประสิทธิภาพ คะแนน คะแน นเต็ม XS.D. ร้อยละ ประสิทธิภาพด้านการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ (E 1 ) 50 40. 93 1.2981.87 ประสิทธิภาพด้านผลการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ (E 2 ) 20 16. 21 0.7881.06 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (E 1 / E 2 ) เท่ากับ 81.87/81.06

8 สรุปผลการวิจัย จากตาราง 2 พบว่า ประสิทธิภาพ ด้านการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะ การอ่านคิดวิเคราะห์เรื่องสั้น โดยใช้ เทคนิค KWL- Plus (E 1 ) มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 40.93 คิดเป็นร้อยละ 81.87 และประสิทธิภาพด้านผลการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ (E 2 ) มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 16.21 คิดเป็นร้อยละ 81.06 ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ เรื่องสั้น โดยใช้เทคนิค KWL- Plus สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E 1 / E 2 ) เท่ากับ 81.87/81.06 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ที่ตั้งไว้


ดาวน์โหลด ppt นางสาวอมรรัตน์ ท่วมแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google