งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 ( พ. ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน พ. ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 ( พ. ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน พ. ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 ( พ. ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน พ. ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 กุมภาพันธ์ 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 13 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ( พ. ศ. 2535) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ. ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  “(3) ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งมีลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่ รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ดังต่อไปนี้ ( ก ) ห้ามนำสิ่ง ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณ โรงงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม โรงงานอุตสาหกรรมให้นำออกไปเพื่อทำลายฤทธิ์ กำจัด นำกลับไปใช้ประโยชน์ จัดการหรือฝังโดย วิธีการและในสถานที่เฉพาะ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราช กิจจานุเบกษา การยกเว้นการขออนุญาตตามวรรคหนึ่งสำหรับ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย อันตรายบางประเภทหรือชนิดให้เป็นไปตามที่ รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  ( ข ) แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะ คุณสมบัติ และสถานที่เก็บสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ๆ พร้อมทั้งวิธีการทำลายฤทธิ์ กำจัด นำกลับไปใช้ประโยชน์ จัดการ ฝัง เคลื่อนย้าย และการขนส่ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราช กิจจานุเบกษา ”

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ห้ามนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอก บริเวณโรงงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรมให้นำออกไปเพื่อทำลาย ฤทธิ์ กำจัด นำกลับไปใช้ประโยชน์ จัดการหรือฝัง โดยวิธีการและในสถานที่เฉพาะ ทั้งนี้ ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  2. แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะ คุณสมบัติ และสถานที่เก็บสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ๆ พร้อมทั้งวิธีการทำลายฤทธิ์ กำจัด นำกลับไปใช้ประโยชน์ จัดการ ฝัง เคลื่อนย้าย และการขนส่ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราช กิจจานุเบกษา ”

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 ( พ. ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน พ. ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google