งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันอังคาร ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ. ศ. 2556. ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ คือ การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษา คุณภาพและปกป้องผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตจนถึงมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันอังคาร ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ. ศ. 2556. ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ คือ การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษา คุณภาพและปกป้องผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตจนถึงมือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันอังคาร ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ. ศ. 2556

2 ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ คือ การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษา คุณภาพและปกป้องผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตจนถึงมือ ผู้บริโภคอย่างปลอดภัย ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ จากธรรมชาติ เช่น การใช้ไม้ ไผ่ หวาย ต้นหญ้า และปอ มาจักสานภาชนะต่าง ๆ เช่น กระจาด ชะลอม ตะกร้า เป็นต้น

3 การบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญต่อ ผลผลิต ดังนี้ 1. รักษาคุณภาพและปกป้องตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ให้ เสียหายหรือจากการบรรจุหีบห่อ การขนส่งและการ ปนเปื้อนจากฝุ่นละออง แมลง ความชื้น ความร้อน เป็นต้น 2. มีความสะดวกในการขนส่งและการจัดเก็บ ผลิตภัณฑ์ เพราะสามารถรวมหน่วยของผลติภัณฑ์ ให้เป็นหน่วยเดียวกันได้ เช่น ผลไม้หลายผลนำลง บรรจุในลังเดียว 3. ส่งเสริมด้านการตลาด เนื่องจากบรรจุภัณฑ์จะบอก รายละเอียดและข้อมูลที่จำเป็นของตัวผลิตภัณฑ์ที่ มีรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตา

4 หลักการเลือกบรรจุภัณฑ์ 1. เลือกให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้า 2. เลือกให้เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์ 3. เลือกให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือ สินค้า 4. เลือกให้เหมาะสมกับอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ 5. เลือกโดยคำนึงถึงการบรรจุ การขนส่ง การจัดเก็บ และการจัดจำหน่วยผลิตภัณฑ์หรือสินค้า 6. เลือกให้เหมาะสมกับราคาของผลิตภัณฑ์หรือสินค้า 7. เลือกโดยการคำนึงถึงการช่วยรักษาธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt วันอังคาร ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ. ศ. 2556. ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ คือ การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษา คุณภาพและปกป้องผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตจนถึงมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google