งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากร ด้านการวัดและ ประเมินผล รุ่นที่ 1,2 วันที่ 11,12 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากร ด้านการวัดและ ประเมินผล รุ่นที่ 1,2 วันที่ 11,12 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากร ด้านการวัดและ ประเมินผล รุ่นที่ 1,2 วันที่ 11,12 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง

2

3 โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียน หลักสูตร 2551 (PP2551Excel) จัดทำ ขึ้นด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2007 โดยใช้ชุดคำสั่งมาโครในการออกรายงาน ผู้ใช้งานจะต้องทำการเปิดใช้งานมาโคร ของ Microsoft Excel ก่อน

4  ออกเอกสาร ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3 ใบรับรองผลการเรียน ใบรายงานผลการ เรียนแจ้งผู้ปกครอง  ระดับประถมศึกษา สามารถออกได้ ตั้งแต่ 1 ปีถึง 6  เลือกพิมพ์แบบแบ่งคอลัมน์ตามปี หรือ เรียงกันทุกปี  ประเมินผล การเรียน 1 – 4, ร, มส, ผ, มผ  กำหนดค่าสัดส่วนผลการเรียนและผล การทดสอบระดับชาติ  คำนวณผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

5  โปรแกรมเหมาะกับโรงเรียนที่มีนักเรียน ไม่เกิน 120 คนต่อรุ่น  กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องครั้งเดียว โปรแกรมจะดึงไปออกรายงานที่ ต้องการ  ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลหลักสูตรได้เอง จำนวน 18 วิชา / ภาคเรียน, ปี  พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติสำหรับ เครื่องพิมพ์สองหน้า  ใช้ได้กับ Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010

6 1. การจัดทำข้อมูล 1 แฟ้ม ต่อนักเรียน 1 รุ่น 2. คัดลอกแฟ้มต้นฉบับและตั้งชื่อแฟ้ม ตามปีที่จบ โดย 1 แฟ้มกรอกข้อมูล เรียงต่อกันได้จำนวนไม่เกิน 120 คน ตัวอย่าง การตั้งชื่อเช่น ปี _ ลำดับ ไฟล์ M3_2555_1.xlsm นักเรียน ม.3 จบ ปี 2554 ไฟล์ที่ 1 M3_2556_1.xlsm นักเรียน ม.3 จบ ปี 2554 ไฟล์ที่ 1

7 3. เปิดการใช้งานมาโคร ของ Microsoft Excel ปิดโปรแกรม Microsoft Excel แล้วเปิดใหม่ (1 เครื่อง 1 ครั้ง ) 4. กำหนดค่าข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ในแผ่นงานข้อมูลพื้นฐาน 5. กำหนดข้อมูลวิชาที่เรียนในแผ่นงาน หลักสูตร โดยเรียงลำดับวิชาพื้นฐาน ก่อนและวิชาเพิ่มเติม จากนั้นกำหนด กิจกรรม 6. กรอกรายละเอียดข้อมูลของนักเรียน ในแผ่นงาน ข้อมูลนักเรียน โดย สามารถกรอกข้อมูลได้สูงสุด 120 คน

8 7. กรอกข้อมูลสำหรับออกใบรับรองใน แผ่นงาน 8. กรอกข้อมูลผลการเรียนในแต่ละชั้น / ปีการศึกษา ในแผ่นงาน  “ เกรด 1” – “ เกรด 6” ใน ระดับประถมศึกษา  “ ม 1 ท 1” – “ ม 3 ท 2” ในระดับ มัธยมศึกษา 9. ทำการออกรายงานต่างๆ จากแผ่น งาน

9 Step Flow กรอก ข้อมูล พื้นฐาน สถานศึ กษา จัดทำ หลักสู ตร กรอก ข้อมูล นักเรีย น กรอก เกรด ออก เอกสา ร ปพ.1, 2,3, ใบรับร อง

10  ห้ามเปิดใช้งานด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2003 หรือต่ำกว่า ถึงแม้จะมีตัว adds on ทีทำให้เปิด โปรแกรมได้  ต้องบันทึกไฟล์เป็นแบบ.xlsm สมุดงาน เอกเซลแบบใช้มาโคร (Excel Macro- Enabled Workbook) เท่านั้น  ห้ามเปลี่ยนชื่อชีตในสมุดงาน  การใช้งานกับ Windows 8 ยังไม่ได้ ทดลองโปรแกรม

11

12 ติดตั้ง font ดับเบิลคลิกโฟลเดอร์ copy2client

13 ติดตั้ง font

14 คลุมดำไฟล์ฟอนต์

15 ติดตั้ง font คลิกขวาเลือกคำสั่งคัดลอก

16 ติดตั้ง font ตำแหน่ง fonts จะ อยู่ที่ C:\windows\fon ts

17 ติดตั้ง font นำไฟล์ font มาวางไว้ที่ C:\windows\ fonts โดยคลิกขวา เลือกคำสั่ง Paste

18 การเปิดใช้งานมา โคร

19 เปิดการใช้งานมาโครของ Excel เปิดโปรแกรม Microsoft Office Excel

20 เปิดการใช้งานมาโครของ Excel

21

22

23 แฟ้มโปรแกรมต้นฉบับ แฟ้มโปรแกรมต้นฉบับแต่ละระดับดังนี้ ระดับประถมศึกษา P2551P6Onet20.xlsm ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น P2551M3Onet20.xlsm ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย P2551M6Onet20.xlsm

24 STEP 1 ข้อมูลพื้นฐาน

25 STEP 2 หลักสูตร

26 สาระเพิ่มเติม : หน้าที่ พลเมือง ระดับ ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ส 11231 หน้าที่ พลเมือง 1 ส 21231 หน้าที่ พลเมือง 1 ส 30231 หน้าที่ พลเมือง 1 ส 12232 หน้าที่ พลเมือง 2 ส 21232 หน้าที่ พลเมือง 2 ส 30232 หน้าที่ พลเมือง 2 ส 13233 หน้าที่ พลเมือง 3 ส 22233 หน้าที่ พลเมือง 3 ส 30233 หน้าที่ พลเมือง 3 ส 14234 หน้าที่ พลเมือง 4 ส 22234 หน้าที่ พลเมือง 4 ส 30234 หน้าที่ พลเมือง 4 ส 15235 หน้าที่ พลเมือง 5 ส 23235 หน้าที่ พลเมือง 5 ส 16236 หน้าที่ พลเมือง 6 ส 23236 หน้าที่ พลเมือง 6

27 STEP 3 ข้อมูลนักเรียน

28 STEP 4 กรอกข้อมูลผลการเรียน

29 STEP 4 ข้อมูลผลการเรียน 1. อนุบาลแพร่ 2. แม่คำมีตำหนักธรรม 3. บ้านคุ้ม 4. บ้านเทพ 5. แม่ทราย 6. วัดเมธังกราวาส 7. วัดต้นไคร้ 8. มารดาอุปถัมภ์ 9. ย่านยาว

30 STEP 6 ใบรับรองผลการ เรียน

31 พิมพ์เลขประจำตัวนักเรียน คลิก ตกลง

32 STEP 7 ปพ.1

33

34 ให้จัดทำและออก ปพ. ๑ ให้กับ นักเรียน เมื่อจบการศึกษา หรือขอลาออกจากสถานศึกษา ต้นฉบับ ปพ. ๑ ไม่ต้องติดรูปถ่าย ไม่ ต้องลงนามนายทะเบียนและ ผู้อำนวยการโรงเรียน ถ่ายสำเนาต้นฉบับ ๒ ฉบับ โดยติดรูป ถ่ายนักเรียน และ ให้นายทะเบียนและผู้อำนวยการ โรงเรียนลงนาม ให้สถานศึกษาทำบัญชีจ่าย ปพ. ๑ และ บันทึกในสมุดหมายเหตุรายวันทุกครั้ง ที่มีการออกเอกสาร

35 STEP 8 ปพ.3

36 ปพ.3 ปพ. ๓ : ป ระดับประถมศึกษา จัดทำ ๒ ชุด ชุดที่ ๑ เก็บที่สถานศึกษา ชุดที่ ๒ เก็บที่สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา

37 ปพ.3 ปพ. ๓ : บ / พ ระดับมัธยมศึกษา จัดทำ ๓ ชุด ชุดที่ ๑ เก็บที่สถานศึกษา ชุดที่ ๒ เก็บที่สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ ๓ เก็บที่ สพฐ.

38


ดาวน์โหลด ppt การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากร ด้านการวัดและ ประเมินผล รุ่นที่ 1,2 วันที่ 11,12 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google