งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ด้านการวัดและประเมินผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ด้านการวัดและประเมินผล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ด้านการวัดและประเมินผล
รุ่นที่ 1,2 วันที่ 11,12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

2 โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียน หลักสูตร 2551 ด้วย Excel
PP2551Excel สุริยันต์ แก้วชนะ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3 ลักษณะของโปรแกรม โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียนหลักสูตร 2551 (PP2551Excel) จัดทำขึ้นด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2007 โดยใช้ชุดคำสั่งมาโครในการออกรายงาน ผู้ใช้งานจะต้องทำการเปิดใช้งานมาโครของ Microsoft Excel ก่อน

4 ความสามารถของโปรแกรม
ออกเอกสาร ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3 ใบรับรองผลการเรียน ใบรายงานผลการเรียนแจ้งผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษา สามารถออกได้ตั้งแต่ 1 ปีถึง 6 เลือกพิมพ์แบบแบ่งคอลัมน์ตามปี หรือ เรียงกันทุกปี ประเมินผล การเรียน 1 – 4, ร, มส, ผ, มผ กำหนดค่าสัดส่วนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ คำนวณผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

5 ความสามารถของโปรแกรม
โปรแกรมเหมาะกับโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คนต่อรุ่น กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องครั้งเดียว โปรแกรมจะดึงไปออกรายงานที่ต้องการ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลหลักสูตรได้เอง จำนวน 18 วิชา/ภาคเรียน,ปี พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติสำหรับเครื่องพิมพ์สองหน้า ใช้ได้กับ Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010

6 คำแนะนำการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น
การจัดทำข้อมูล 1 แฟ้ม ต่อนักเรียน 1 รุ่น คัดลอกแฟ้มต้นฉบับและตั้งชื่อแฟ้มตามปีที่จบ โดย 1 แฟ้มกรอกข้อมูลเรียงต่อกันได้จำนวนไม่เกิน 120 คน ตัวอย่าง การตั้งชื่อเช่น ปี_ลำดับไฟล์ M3_2555_1.xlsm นักเรียนม.3 จบ ปี 2554 ไฟล์ที่ 1 M3_2556_1.xlsm นักเรียนม.3 จบ ปี 2554 ไฟล์ที่ 1

7 คำแนะนำการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น
เปิดการใช้งานมาโคร ของ Microsoft Excel ปิดโปรแกรม Microsoft Excel แล้วเปิดใหม่ (1 เครื่อง 1 ครั้ง) กำหนดค่าข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาในแผ่นงานข้อมูลพื้นฐาน กำหนดข้อมูลวิชาที่เรียนในแผ่นงาน หลักสูตร โดยเรียงลำดับวิชาพื้นฐานก่อนและวิชาเพิ่มเติม จากนั้นกำหนดกิจกรรม กรอกรายละเอียดข้อมูลของนักเรียนในแผ่นงาน ข้อมูลนักเรียน โดยสามารถกรอกข้อมูลได้สูงสุด 120 คน

8 คำแนะนำการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น
กรอกข้อมูลสำหรับออกใบรับรองในแผ่นงาน กรอกข้อมูลผลการเรียนในแต่ละชั้น/ปีการศึกษา ในแผ่นงาน “เกรด1” – “เกรด6” ในระดับประถมศึกษา “ม1ท1” – “ม3ท2” ในระดับมัธยมศึกษา ทำการออกรายงานต่างๆ จากแผ่นงาน

9 กรอกข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
Step Flow กรอกข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา จัดทำหลักสูตร กรอกข้อมูลนักเรียน กรอกเกรด ออกเอกสาร ปพ.1,2,3,ใบรับรอง

10 ข้อควรระวัง ห้ามเปิดใช้งานด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2003 หรือต่ำกว่า ถึงแม้จะมีตัว adds on ทีทำให้เปิดโปรแกรมได้ ต้องบันทึกไฟล์เป็นแบบ .xlsm สมุดงานเอกเซลแบบใช้มาโคร (Excel Macro-Enabled Workbook) เท่านั้น ห้ามเปลี่ยนชื่อชีตในสมุดงาน การใช้งานกับ Windows 8 ยังไม่ได้ทดลองโปรแกรม

11 ปฏิบัติการใช้โปรแกรม
Step By Step

12 ติดตั้ง font ดับเบิลคลิกโฟลเดอร์ copy2client

13 ติดตั้ง font

14 ติดตั้ง font คลุมดำไฟล์ฟอนต์

15 ติดตั้ง font คลิกขวาเลือกคำสั่งคัดลอก

16 ตำแหน่ง fonts จะอยู่ที่
C:\windows\fonts

17 ติดตั้ง font นำไฟล์ font มาวางไว้ที่ C:\windows\fonts
โดยคลิกขวา เลือกคำสั่ง Paste

18 การเปิดใช้งานมาโคร

19 เปิดการใช้งานมาโครของ Excel
เปิดโปรแกรม Microsoft Office Excel

20 เปิดการใช้งานมาโครของ Excel

21 เปิดการใช้งานมาโครของ Excel

22 เปิดการใช้งานมาโครของ Excel

23 แฟ้มโปรแกรมต้นฉบับ แฟ้มโปรแกรมต้นฉบับแต่ละระดับดังนี้
ระดับประถมศึกษา P2551P6Onet20.xlsm ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น P2551M3Onet20.xlsm ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย P2551M6Onet20.xlsm

24 STEP 1 ข้อมูลพื้นฐาน

25 STEP 2 หลักสูตร

26 สาระเพิ่มเติม: หน้าที่พลเมือง
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส11231 หน้าที่พลเมือง 1 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 ส12232 หน้าที่พลเมือง 2 ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 ส13233 หน้าที่พลเมือง 3 ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 ส14234 หน้าที่พลเมือง 4 ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 ส15235 หน้าที่พลเมือง 5 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 ส16236 หน้าที่พลเมือง 6 ส23236 หน้าที่พลเมือง 6

27 STEP 3 ข้อมูลนักเรียน

28 STEP 4 กรอกข้อมูลผลการเรียน

29 STEP 4 ข้อมูลผลการเรียน
กรอกผลการเรียน ชั้น ป.1-6 อนุบาลแพร่ แม่คำมีตำหนักธรรม บ้านคุ้ม บ้านเทพ แม่ทราย วัดเมธังกราวาส วัดต้นไคร้ มารดาอุปถัมภ์ ย่านยาว

30 STEP 6 ใบรับรองผลการเรียน

31 พิมพ์เลขประจำตัวนักเรียน คลิก ตกลง

32 STEP 7 ปพ.1

33

34 ให้จัดทำและออก ปพ.๑ ให้กับนักเรียน เมื่อจบการศึกษา หรือขอลาออกจากสถานศึกษา
ต้นฉบับ ปพ.๑ ไม่ต้องติดรูปถ่าย ไม่ต้องลงนามนายทะเบียนและผู้อำนวยการโรงเรียน ถ่ายสำเนาต้นฉบับ ๒ ฉบับ โดยติดรูปถ่ายนักเรียน และ ให้นายทะเบียนและผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม ให้สถานศึกษาทำบัญชีจ่าย ปพ.๑ และบันทึกในสมุดหมายเหตุรายวันทุกครั้งที่มีการออกเอกสาร

35 STEP 8 ปพ.3

36 ปพ.3 ระดับประถมศึกษา จัดทำ ๒ ชุด ปพ.๓ : ป ชุดที่ ๑ เก็บที่สถานศึกษา
ชุดที่ ๑ เก็บที่สถานศึกษา ชุดที่ ๒ เก็บที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

37 ระดับมัธยมศึกษา จัดทำ ๓ ชุด
ปพ.3 ปพ.๓ : บ/พ ระดับมัธยมศึกษา จัดทำ ๓ ชุด ชุดที่ ๑ เก็บที่สถานศึกษา ชุดที่ ๒ เก็บที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ ๓ เก็บที่ สพฐ.

38


ดาวน์โหลด ppt การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ด้านการวัดและประเมินผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google