งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ข้อสอบกลาง ในการ สอบปลายปี 1. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลใน ระดับสถานศึกษา โดยมีข้อสอบกลางร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 2 สพฐ. ทบทวนและ ปรับปรุง มาตรฐาน เพื่อการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ข้อสอบกลาง ในการ สอบปลายปี 1. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลใน ระดับสถานศึกษา โดยมีข้อสอบกลางร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 2 สพฐ. ทบทวนและ ปรับปรุง มาตรฐาน เพื่อการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ข้อสอบกลาง ในการ สอบปลายปี 1

2 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลใน ระดับสถานศึกษา โดยมีข้อสอบกลางร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 2 สพฐ. ทบทวนและ ปรับปรุง มาตรฐาน เพื่อการ ประกัน คุณภาพ การศึกษาให้ ครอบคลุม มาตรฐาน ผู้เรียน 8 มาตรฐาน ข้อ 1 แผนการ ดำเนินงาน 1. คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ พึงประสงค์ 9 ประการ 2. สุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ 3. ความรู้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและ การศึกษาต่อในระดับสูง 4. คิด - เป็นระบบ มีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ 5. ทักษะการเรียนรู้ รักการอ่าน และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 6. การรู้หนังสือ 7. รู้เท่าทันสื่อ 8. ทักษะชีวิตและการทำงาน ทำการประกาศ มาตรฐานเพื่อการ ประกันคุณภาพ การศึกษา

3 3 ศธ. ประกาศ การใช้ผล การทดสอบ ระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O- NET) เป็น องค์ประกอบ หนึ่งในการ ตัดสินผลการ เรียนผู้เรียนที่ จบการศึกษา ข้อ 2 แผนการ ดำเนินงาน ปี การศึก ษา 2557 GPAX : O-NET 70 : 30 ปี การศึก ษา 2558 GPAX : O-NET 50 : 50 ปี การศึก ษา 2556 GPAX : O-NET 80 : 20 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลใน ระดับสถานศึกษา โดยมีข้อสอบกลางร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

4 4 สพฐ. กำหนดแนวทางการวัดและประเมินผล โดยใช้ข้อสอบ กลางเป็น ส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน ข้อ 3 แผนการ ดำเนินงาน ใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดย สพฐ. ในการสอบปลายปี ร้อยละ 20 ของคะแนนสอบทั้งหมด พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลใน ระดับสถานศึกษา โดยมีข้อสอบกลางร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

5 5 กรณีที่ 1 โรงเรียนกำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน กับคะแนนสอบปลายปีเป็น 70:30 คะแนนจากการวัดและ ประเมินผลระหว่างภาค เรียน ( ร้อยละ 70) คะแนนสอบปลายภาค ( ร้อยละ 30) คะแนนสอบปลายภาค ( ร้อยละ 30) - คะแนนจิตพิสัย - คะแนนสอบท้ายบท / กลางภาค - คะแนนตรวจงาน / โครงการ - คะแนนสอบภาคปฏิบัติ ฯลฯ - คะแนนจิตพิสัย - คะแนนสอบท้ายบท / กลางภาค - คะแนนตรวจงาน / โครงการ - คะแนนสอบภาคปฏิบัติ ฯลฯ ข้อสอบของ ส่วนกลาง ( สพฐ.) ( ร้อยละ 20) ข้อสอบของ ส่วนกลาง ( สพฐ.) ( ร้อยละ 20) ข้อสอบของ สถานศึกษา ( ร้อยละ 80) ข้อสอบของ สถานศึกษา ( ร้อยละ 80) กรณีที่ 2 โรงเรียนกำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน กับคะแนนสอบปลายปีเป็น 60:40 คะแนนจากการวัดและ ประเมินผลระหว่างภาค เรียน ( ร้อยละ 60) คะแนนสอบปลายภาค ( ร้อยละ 40) คะแนนสอบปลายภาค ( ร้อยละ 40) - คะแนนจิตพิสัย - คะแนนสอบท้ายบท / กลางภาค - คะแนนตรวจงาน / โครงการ - คะแนนสอบภาคปฏิบัติ ฯลฯ - คะแนนจิตพิสัย - คะแนนสอบท้ายบท / กลางภาค - คะแนนตรวจงาน / โครงการ - คะแนนสอบภาคปฏิบัติ ฯลฯ ข้อสอบของ ส่วนกลาง ( สพฐ.) ( ร้อยละ 20) ข้อสอบของ ส่วนกลาง ( สพฐ.) ( ร้อยละ 20) ข้อสอบของ สถานศึกษา ( ร้อยละ 80) ข้อสอบของ สถานศึกษา ( ร้อยละ 80)

6 ข้อสอบกลางที่ใช้เป็นข้อสอบปลาย ภาค 6 ระดับชั้ น กลุ่ม สาระ เนื้อหา ป.2, 4-5 และ ม.1-2 ป.2 ป.4 -5 ภาษา ไทย ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ ป.2 ป.4 -5 ม.1 -2 ป.4 -5 ม.1 -2 การอ่านรู้เรื่อง / การเขียน จากกลุ่มสาระที่ หลากหลาย สมรรถนะที่จำเป็น ในแต่ละกลุ่มสาระ ม.1 -2 ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / สังคม ศึกษาฯ / ภาษาต่างประเทศ

7 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชี้แจงหรือ ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาต่าง ๆ รับทราบแนวทาง การข้อสอบกลางไปใช้ในการวัดและประเมินผล ปลายปีของสถานศึกษา ข้อ 4 แผนการ ดำเนินงาน พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลใน ระดับสถานศึกษา โดยมีข้อสอบกลางร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

8 8 จัดทำต้นฉบับข้อสอบกลาง และดำเนินการจัดสอบ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสถานศึกษา ตามแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทาง วิชาการ ข้อ 5 แผนการ ดำเนินงาน พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลใน ระดับสถานศึกษา โดยมีข้อสอบกลางร่วมเป็นส่วนหนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt การใช้ข้อสอบกลาง ในการ สอบปลายปี 1. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลใน ระดับสถานศึกษา โดยมีข้อสอบกลางร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 2 สพฐ. ทบทวนและ ปรับปรุง มาตรฐาน เพื่อการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google