งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Don’t Change the World อย่า ( คิด ) เปลี่ยนโลก. Once upon a time, there was a king who ruled a prosperous country กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยังมีพระราชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Don’t Change the World อย่า ( คิด ) เปลี่ยนโลก. Once upon a time, there was a king who ruled a prosperous country กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยังมีพระราชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Don’t Change the World อย่า ( คิด ) เปลี่ยนโลก

2 Once upon a time, there was a king who ruled a prosperous country กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยังมีพระราชา พระองค์หนึ่ง ทรงครองนครแห่งความรุ่งโรจน์

3 One day, he went for a trip to some distant areas of his country. วันหนึ่ง พระองค์เสด็จ ประพาส ยังท้องถิ่นที่ห่างไกล

4 When he was back to his palace, he complained that his feet were very painful, because it was the first time that he went for such a long trip, and the road that he went through was very rough and stony. เมื่อพระองค์เสด็จกลับพระราชวัง ทรงบ่น เจ็บพระบาทเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ เสด็จประพาสเป็นระยะทางไกลบน หนทางที่ลำบากและขรุขระ

5 He then ordered his people to cover every road of the entire country with leather. Definitely, this would need thousands of cows' skin, and would cost a huge amount of money. พระองค์จึงมีพระบัญชาให้ราษฎรนำ แผ่นหนังมาลาดคลุมเส้นทางทุก สายในดินแดนของพระองค์ แน่นอน ที่ว่าจะต้องใช้หนังวัวเป็นพันพันตัว และใช้เงินจำนวนมหาศาล

6 Then one of his wise servant dared himself to tell the king, "Why do you have to spend that unnecessary amount of money ? Why don't you just cut a little piece of leather to cover your feet ?" มหาดเล็กผู้มีปัญญาคนหนึ่งจึงใช้ความกล้า ทูลถามพระราชาว่า “ เหตุใดพระองค์ทรงใช้เงินจำนวนมากโดยไม่ จำเป็นเช่นนี้ ? ทำไมไม่ทรงสั่งตัดหนังเพียงชิ้นเล็กเพื่อหุ้ม พระบาทเล่าพระเจ้าข้า ?”

7 The king was surprised, but he later agreed to his suggestion, to make a "shoe" for himself. พระราชาทรงประหลาด พระทัย แต่ในที่สุด พระองค์ทรง เห็นด้วยกับ คำแนะนำของมหาดเล็ก และทรงมี ” รองพระบาท ” ของ พระองค์เอง

8 There is a valuable lesson of life in this story : To make this world a happy place to live, it is better to change ourself - our heart; and not the world......... นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : หากคิดจะอยู่อย่างเป็นสุขบนโลกใบนี้ จะดีกว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวเรา – จิตใจของ เรา ; ไม่ใช่เปลี่ยนโลก


ดาวน์โหลด ppt Don’t Change the World อย่า ( คิด ) เปลี่ยนโลก. Once upon a time, there was a king who ruled a prosperous country กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยังมีพระราชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google