งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ALIVE RECORD ALIVE NURSING RECORD ดร. วันทนา ถิ่นกาญจน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ALIVE RECORD ALIVE NURSING RECORD ดร. วันทนา ถิ่นกาญจน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ALIVE RECORD ALIVE NURSING RECORD ดร. วันทนา ถิ่นกาญจน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2 ALIVE มีชีวิต ( ชีวา ) Having life Lively or animated

3 WHAT IS NURSING RECORD? ข้อความที่แสดงถึงกิจกรรมการพยาบาล (Nursing activities) ทั้งหมดที่จดไว้เป็นหลักฐาน สิ่งที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ สิ่งที่พยาบาลปฏิบัติเพื่อให้การดูแลแก่ผู้ใช้บริการทั้ง ทางตรงและทางอ้อม

4 คุณค่าของการบันทึก ทางการพยาบาล เสถียรภา พ ของ วิชาชีพ พัฒนา คุณภาพการ พยาบาล พัฒนา การศึกษา พัฒนาเอกสิทธิ์ ทางการ พยาบาล พัฒนาการวิจัย หลักฐานทาง กฎหมาย

5 ความสอดคล้องความสอดคล้อง มาตรฐานการพยาบาลและผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล มาตรฐาน HA : สรพ. บริบทขององค์กร คุณภาพของ สปสช.

6 ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง บันทึกทางการพยาบาล ใน มาตรฐานการพยาบาลและ ผดุงครรภ์ พ. ศ. 2528, 2540

7 มาตรฐานที่ 5: การบันทึกและ การายงาน 1. มีความครอบคลุมการพยาบาลในทุก ระยะ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แรกรับจนถึง จำหน่าย 2. มีความชัดเจนในกระบวนการพยาบาล ทุกขั้นตอน 3. มีการใช้แบบฟอร์มการบันทึกที่มี มาตรฐานและมีการพัฒนาแบบบันทึกให้ สามารถบันทึกได้อย่างครบถ้วนและแปล ผลการบันทึกได้อย่างแม่นยำ

8 มาตรฐานที่ 5: การบันทึกและ การรายงาน 3. ผลการบันทึกสามารถสะท้อนคุณภาพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ 4. มีระบบการตรวจสอบคุณภาพและความ สมบูรณ์ของบันทึกทางการพยาบาลเพื่อ การปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

9 สถาบันรับรองมาตรฐาน สถานพยาบาล Hospital Accreditation: HA

10 บันทึกทางการพยาบาล ต้อง แสดงถึงการพยาบาล ผู้รับบริการแบบองค์รวม ต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ใน การสื่อสาร ประสานการดูแลที่ ต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพ การพยาบาลและการวิจัย

11

12 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการ บันทึกทางการพยาบาล 1. มีการบันทึกอาการแรกรับของพยาบาลครบถ้วนตาม ฟอร์มที่หน่วยบริการกำหนดและสอดคล้องกับการ บันทึกของแพทย์ ( อย่างน้อยต้องประกอบด้วย อาการ ที่มา ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบันและการ ตรวจประเมินผู้ป่วย ) 2. มีการบันทึกการให้ยา สารน้ำ การให้เลือด ฟอร์ม ปรอทและการบันทึก I/O ( ถ้ามีคำสั่งการรักษา ) ถูกต้อง ครบถ้วน ตามคำสั่งการรักษาของแพทย์

13 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการ บันทึกทางการพยาบาล 3. มีการบันทึกทางการพยาบาล ในส่วนของการวินิจฉัย ทางการพยาบาล ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของ ผู้ป่วย 4. มีการบันทึกทางการพยาบาล ในส่วนของข้อมูล สนับสนุนการวินิจฉัยทางการพยาบาล 5. มีการบันทึกทางการพยาบาล ในส่วนของการวาง แผนการพยาบาลและกิจกรรมการพยาบาลที่ สอดคล้องกับการวินิจฉัยทางการพยาบาล

14 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการ บันทึกทางการพยาบาล 6. มีการบันทึกทางการพยาบาล ในส่วนของการ ประเมินผลหลังการให้การพยาบาลที่สอดคล้องกับการ วางแผนการพยาบาลและกิจกรรมทางการพยาบาล 7. มีการลงนามและวันเดือนปีและเวลาที่รับทราบคำสั่ง การรักษาของแพทย์ 8 มีการบันทึกทางการพยาบาลด้วยลายมือที่สามารถ อ่านได้ง่ายและลงลายมือชื่อผู้บันทึก 9 การวางแผนการจำหน่าย ( Discharge planning) อย่างน้อยการนัดตรวจครั้งต่อไป / การปฏิบัติตัว / Home health care

15 จุดเน้น ชัดเจน ครอบคลุม ต่อเนื่อง แบบบันทึกที่ เป็นมาตรฐาน สะท้อนคุณภาพ การพยาบาลและ การผดุงครรภ์ กระบวนการ พยาบาล การ พยาบาล แบบองค์ รวม การสื่อสาร ประสานการ ดูแล ที่ต่อเนื่อง ประเมิน คุณภาพการ พยาบาล การ วิจัย

16 ทำอย่างไรให้บันทึกทางการ พยาบาลมีชีวิต ( ชีวา )?

17 พยาบาลจึง ต้องมี... ศาสตร์ทางการ พยาบาล (Nursing Science) ศิลปะ (Art)

18 “ ศาสตร์ ” ช่วยได้อย่างไร ? มองเห็นปัญหาได้ชัดเจน ครอบคลุม อธิบายเหตุและผลได้อย่างถูกต้อง เชื่อมโยงประเด็นต่างๆ ได้ สอดคล้องกัน

19 “ ศิลปะ ” ช่วยได้อย่างไร ? การบันทึกทางการพยาบาล ● เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการ พยาบาล (Nursing practice) ● เป็นการสื่อสารด้วยการเขียน (Written communication)

20 “ ศิลปะ ” ช่วยได้อย่างไร ? ● ช่วยในการถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการ สื่อสาร ให้เข้าใจได้ ● สร้างคุณค่าและคุณภาพการบันทึก ● เกิดคุณภาพของการพยาบาล


ดาวน์โหลด ppt ALIVE RECORD ALIVE NURSING RECORD ดร. วันทนา ถิ่นกาญจน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google