งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน ที่ ส. 2/2551 เรื่อง การ ส่งเสริมกิจการที่ใช้เทคโนโลยี ขั้นสูง และกิจการผลิตวัสดุและ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน ที่ ส. 2/2551 เรื่อง การ ส่งเสริมกิจการที่ใช้เทคโนโลยี ขั้นสูง และกิจการผลิตวัสดุและ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน ที่ ส. 2/2551 เรื่อง การ ส่งเสริมกิจการที่ใช้เทคโนโลยี ขั้นสูง และกิจการผลิตวัสดุและ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ประกาศในราช กิจจานุเบกษา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ. ศ.2552

2 สาระสำคัญ การส่งเสริมกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และกิจการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ ที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2544 ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. ให้เพิ่มความในหมวด 2 ของบัญชี ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน ที่ 2/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ประเภทขนาด และเงื่อนไข ของกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน โดยกำหนดประเภทและเงื่อนไข - ประเภท กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ Advanced Ceramics

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ เงื่อนไข - จัดเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญและเป็น ประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ - ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร - ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น ระยะเวลา 8 ปี โดยไม่กำหนดสัดส่วนการ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล - สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตาม หลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน ที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ. ศ. 2543

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2. ให้ยกเลิกประเภทกิจการ 1.28 กิจการ ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ สำหรับอาหาร และเพิ่มความในหมวด 6 ของบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริม การลงทุนท้ายประกาศคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ประเภท ขนาดและ เงื่อนไขของกิจการที่ให้การส่งเสริมการ ลงทุน โดยกำหนดประเภทและเงื่อนไข 2.1 ประเภทกิจการผลิตเคมีภัณฑ์ที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco - FriendlyChemicals) เงื่อนไข - จะต้องมีกระบวนการทางเคมีหรือ เทคโนโลยีชีวภาพหรือจะต้องเป็นการ ผลิตวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นสำหรับ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - จะต้องเป็นเคมีภัณฑ์ที่มีผลประทบต่อ สิ่งแวดล้อมโดยรวมตลอดวงจรชีวิต น้อยลง เช่น ใช้วัตถุดิบจากแหล่ง ทรัพยากรหมุนเวียน (Renewable Resource) ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเคมีที่ ยั่งยืน (SustainableGreen Chemistry) ในการผลิต - จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - จัดเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญและเป็น ประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ - ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับ เครื่องจักร - ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น ระยะเวลา ๘ ปีโดยไม่กำหนดสัดส่วนการ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล - สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตาม หลักเกณฑ์ ประกาศคณะกรรม การ ส่งเสริม การลงทุน ที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ. ศ. 2547

8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (Eco - FriendlyProducts) 6.18.1 บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม 6.18.2 ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกหรือโพลิ เมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - จะต้องเป็นบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ ขึ้นรูปจาก พลาส ติกหรือโพลิเมอร์ซึ่งมี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมตลอด วงจรชีวิตน้อยลงซึ่งสามารถประเมินการ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดย วิธีการประเมิน Life Cycle Assessment (LCA) ตามมาตรฐาน ISO (ISO 14040 series) หรือตามมาตรฐานที่กำหนดโดย สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

9 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - จัดเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญและเป็น ประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ - ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับ เครื่องจักร - ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น ระยะเวลา ๘ ปี โดยไม่กำหนดสัดส่วนการ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล - สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตาม หลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ. ศ. 2543

10 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (Eco - FriendlyProducts) 6.18.1 บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม 6.18.2 ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกหรือโพลิ เมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - จะต้องเป็นบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ ขึ้นรูปจาก พลาส ติกหรือโพลิเมอร์ซึ่งมี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมตลอด วงจรชีวิตน้อยลงซึ่งสามารถประเมินการ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดย วิธีการประเมิน Life Cycle Assessment (LCA) ตามมาตรฐาน ISO (ISO 14040 series) หรือตามมาตรฐานที่กำหนดโดย สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน ที่ ส. 2/2551 เรื่อง การ ส่งเสริมกิจการที่ใช้เทคโนโลยี ขั้นสูง และกิจการผลิตวัสดุและ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google