งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ ควบคุม การควบคุม (Controlling) คือกระบวนการในการติดตามและ ตรวจสอบกิจกรรมที่ปฏิบัติเพื่อให้ แน่ใจว่าจะบรรลุผลสำเร็จตามแผน และหากมีข้อผิดพลาดก็จะสามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ ควบคุม การควบคุม (Controlling) คือกระบวนการในการติดตามและ ตรวจสอบกิจกรรมที่ปฏิบัติเพื่อให้ แน่ใจว่าจะบรรลุผลสำเร็จตามแผน และหากมีข้อผิดพลาดก็จะสามารถ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การ ควบคุม การควบคุม (Controlling) คือกระบวนการในการติดตามและ ตรวจสอบกิจกรรมที่ปฏิบัติเพื่อให้ แน่ใจว่าจะบรรลุผลสำเร็จตามแผน และหากมีข้อผิดพลาดก็จะสามารถ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

3 The Planning- Controlling Like Planning Goals Objectives Plans Controllin g Standards Measurem ents Comparis on Actions Organizing Structure Human Resource Manageme nt Leading Motivation Leadership Communica tion Individual and Group Behavior

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้งานมีมาตรฐาน และช่วยให้เกิดการ ปฏิบัติงานถูกต้องตามแผนงานที่กำหนดไว้ 2. เพื่อทราบวิธีปฏิบัติงานว่าดีหรือมีอุปสรรค ปัญหาเพียงใด 3. เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 4. เพื่อให้ได้คุณภาพของสินค้าหรือบริการตรง ตามมาตรฐานและตอบสนองความต้องการของ ลูกค้า 5. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ( ประสิทธิภาพ – ประสิทธิผล ) 6. เพื่อจูงใจ และกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

5 หน้าที่ของการ ควบคุม 1. การควบคุมด้านการเงินและงบประมาณ (Financial and Budgetary control) 2. การควบคุมการปฏิบัติการ (operations Control Production Control) 3. การควบคุมการตลาด (Marketing Control) 4. การควบคุมการวิจัยและพัฒนา (Research and Development หรือ R&D Control) 5. การควบคุมทรัพยากรมนุษย์ (Hurman Resource Control)

6 ประเภทของการ ควบคุม InputProcessOut put Feedforward control Concurrent control Feedback control Corrects Problems as They happen Corrects Problems after they occure Anticipates problems

7 กระบวนการ ควบคุม 1. กำหนดเป้าหมายและมาตรฐานงาน ลักษณะของมาตรฐาน มีดังนี้ 1. ชัดเจน วัดผลได้ และ เชื่อถือได้ 2. มีทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ( เป็นรูปลักษณ์และ ตัวเลข รวมทั้งเป็นศาสตร์และศิลป ) 3. มีลักษณะเป็นกลาง และ ยึดหยุ่นได้ 4. มีความทันสมัยและสอดคล้องตาม ความเป็นจริง 5. สามารถระบุแนวทางหรือวิธีการแสดง มาตรฐานได้

8 กระบวนการ ควบคุม ( ต่อ ) ประโยชน์ของ มาตรฐาน 1. ช่วยในการบริหาร เป็นเครื่องมือสำคัญใน การจัดคุณภาพ ผลปฏิบัติงาน 2. สร้างความเข้าใจพื้นฐานภายในสำนักงาน 3. ช่วยในการประสานงานด้านความปลอดภัย 4. ลดการสูญเสียหรือสิ้นเปลือง 5. ส่งเสริมกรใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์ได้ สูงสุด 6. ช่วยทำให้งานง่ายขึ้น เพราะลดสิ่งผิดปกติ หรือความสับสนในงาน 7. ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานและ เกิดผลิตภาพโดยรวม 8. เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในสำนักงาน

9 กระบวนการควบคุม ( ต่อ ) 2. การวัดงานและผลการ ปฏิบัติงาน วิธีการ วัดงาน 2.1. ข้อมูลในอดีต (Historical data) 2.2. ตารางการ ทำงาน (Time log)

10 กระบวนการควบคุม ( ต่อ ) ตารางกิจกรรม วันที่............................................ ชื่อพนักงาน.............................. รหัสกิจกรรม หน่วยที่ผลิต ได้ เวลา หมายเหตุ เริ่มต้นสิ้นสุดใช้เวลา 43108.209.10 50 นาที - 381769.1512.30 3 ชั่วโมงพัก 15 นที 335213.3014.45 1 ชั่วโมง 15 นาที - 289114.5016.30 1 ชั่วโมง 22 นาที พัก 15 นาที

11 กระบวนการ ควบคุม ( ต่อ ) 2.3. การสุ่มตัวอย่าง งาน (Sampling) 2.4. การศึกษาเวลา (Time Study) 2.5. การศึกษาการ เคลื่อนไหว (Motion Study) 3. การเปรียบเทียบผลการ ปฏิบัติงานกับมาตรฐาน 4. การดำเนินงานปรับปรุง แก้ไข 4.1 ปฏิบัติ ต่อเนื่อง 4.2 ปรับปรุง แก้ไข

12 กระบวนการ ควบคุม ( ต่อ ) เป้าหมายและกลยุทธ์ แผน กำหนดมาตรฐาน ลงมือปฏิบัติ เปรีบเทียบ ผลงานกับ มาตรฐาน ทำการปรับปรุงแก้ไข แก้ไขข้อผิดพลาดเปลี่ยนมารฐานหรือเป้าหมายข้อมูลย้อนกลับปฏิบัติต่อเนื่อง ไม่ดีดี

13 ลักษณะการ ควบคุม 1. การควบคุมทางด้านคุณภาพ (qaulity ) 2. การควบคุมทางด้านปริมาณ ( quantity) 3. การควบคุมทางด้านเวลา (Time) 4. การควบคุมทางด้าน ต้นทุน ( Cost)

14 เครื่องมือในการ ควบคุม 1. PERT และ CPM เริ่มต้น ซื้อ วัตถุดิบ เทพื้น วาง ฐานราก จัดทำ ผนัง ภายนอก ได้รับใบ อนุญาต ก่อสร้าง จ้าง คนงาน จัดหา อุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่างๆ ติดตั้ง ประปา ภายนอก ติดตั้ง คู่สาย ภายนอก 8 วัน 6 วัน 8 วัน 3 วัน 1 วัน 8 วัน 5 วัน 3 วัน 7 วัน 2 วัน 15 วัน

15 เครื่องมือในการ ควบคุม ( ต่อ ) ตกแต่ง ผนังและ ประตู เดินท่อประปา ตกแต่ง ขั้นสุดท้าย งานเสร็จ ติดตั้ง โทรศัพท์ ภายใน ฉาบปูนทาสี 1 วัน 2 วัน 3 วัน 7 วัน 8 วัน 5 วัน 7 วัน

16 เครื่องมือในการ ควบคุม ( ต่อ ) 3. งบประมาณ 4. คู่มือ (Manual) - คู่มือ ปฏิบัติงาน - คู่มือ พนักงาน 5. เครื่องมือด้านอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic equipment) 2. ตารางเวลา และ Gantt chart

17 เครื่องมือในการ ควบคุม ( ต่อ ) วิธีจัดทำ คู่มือ 1. Readable เนื้อหาอ่านง่าย ถูกต้อง 2. Illustraled กระจ่าง ครบถ้วน 3. Practical นำไปใช้ปฏิบัติได้ จริง 4. Modern เนื้อหาทันสมัย จูง ใจให้อ่าน

18 ลักษณะการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพ 1. มีความถูก ต้อง 2. ทันเวลา 3. คุ้มค่าทาง เศรษฐกิจ 4. มีความยืดหยุ่น 5. เข้าใจได้ 6. มีความ สมเหตุสมผล 1. มีความถูกต้อง 7. มีกลยุทธ์ 8. เน้นที่ ข้อยกเว้น 9. กระตุ้นการ ควบคุมตัวเองได้ (Self Control)


ดาวน์โหลด ppt การ ควบคุม การควบคุม (Controlling) คือกระบวนการในการติดตามและ ตรวจสอบกิจกรรมที่ปฏิบัติเพื่อให้ แน่ใจว่าจะบรรลุผลสำเร็จตามแผน และหากมีข้อผิดพลาดก็จะสามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google