งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจระดับกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจระดับกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจระดับกรม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19 สิงหาคม 2557

2 หลักการและเหตุผล นโยบายด้านยุทธศาสตร์
คสช. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่ 85/2557 ซึ่งต่อมามีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจให้สามารถลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ นโยบายด้านสารสนเทศ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ส่วนราชการร่วมกันพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ เพื่อนำไปสู่ “Single Government”

3 หลักการและเหตุผล (ต่อ)
กรอบแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจระดับกรม เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจระดับกรมเป็นไปในทิศทางและแนวทางเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC)

4 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจระดับกรม

5 เป้าหมาย/ขอบเขตการดำเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจระดับกรม จำนวน 1 ระบบ

6 วิธีดำเนินการ 1. ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่จะดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจตามนโยบาย การศึกษาความต้องการใช้งานด้านสารสนเทศของผู้บริหาร ดำเนินการจัดการข้อมูล โดยการสำรวจและจัดทำบัญชีข้อมูลของ หน่วยงาน เพื่อการคัดเลือกและนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลาง วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของฐานข้อมูลกลาง เพื่อการออกแบบ โครงสร้างของฐานข้อมูลกลาง จัดทำฐานข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

7 วิธีดำเนินการ (ต่อ) 2. ศึกษาและกำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจในสารสนเทศที่ดำเนินการ 3. พัฒนาเป็นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจขึ้นโดยใช้Web base Application เป็นหลัก 4. จัดทำห้องศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม 5. ตรวจสอบและทดลองใช้งานระบบฯ

8 ระยะการดำเนินการ ดำเนินการ 2 ปี - ปีที่ 1 ศึกษา พัฒนาระบบ และทดลองใช้งานระบบฯ - ปีที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีความต่อเนื่อง

9 งบประมาณ ค่าจ้างที่ปรึกษา 15,000,000 บาท ค่าตอบแทน 11,430,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษา 15,000,000 บาท ค่าตอบแทน 11,430,000 บาท ค่าใช้สอย ,000 บาท ค่าจัดซื้อโปรแกรม 1,000,000 บาท ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ,000 บาท ค่าครุภัณฑ์ ,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ,400 บาท

10 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหารตัดสินใจ ในการบริหาร จัดการ จากฐานข้อมูล เกิดรูปแบบการทำงานแบบเครือข่ายร่วมกัน ทั้งระดับ กระทรวง กรมและกอง การบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ การทำงานที่มีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจระดับกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google