งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการและเหตุผล นโยบายด้านยุทธศาสตร์ คสช. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบาย และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่ 85/2557 ซึ่ง ต่อมามีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการและเหตุผล นโยบายด้านยุทธศาสตร์ คสช. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบาย และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่ 85/2557 ซึ่ง ต่อมามีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักการและเหตุผล นโยบายด้านยุทธศาสตร์ คสช. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบาย และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่ 85/2557 ซึ่ง ต่อมามีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการระบบ ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อพัฒนาระบบ ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจให้สามารถลดความ เสี่ยงและสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของ ประเทศ นโยบายด้านสารสนเทศ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ส่วนราชการร่วมกันพัฒนา ระบบสารสนเทศภาครัฐ เพื่อนำไปสู่ “Single Government”

3 ( ต่อ ) หลักการและเหตุผล ( ต่อ ) กรอบแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจระดับ กรม เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจระดับกรมเป็นไปในทิศทาง และแนวทางเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงและ สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนด นโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC)

4 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนการตัดสินใจระดับกรม

5 เป้าหมาย / ขอบเขตการ ดำเนินการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจระดับกรม จำนวน 1 ระบบ

6 วิธีดำเนินการ 1. ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่จะ ดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจตามนโยบาย  การศึกษาความต้องการใช้งานด้าน สารสนเทศของผู้บริหาร  ดำเนินการจัดการข้อมูล โดยการสำรวจ และจัดทำบัญชีข้อมูลของ หน่วยงาน เพื่อการคัดเลือกและนำมา จัดทำเป็นฐานข้อมูลกลาง  วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของฐานข้อมูลกลาง เพื่อการออกแบบ โครงสร้างของฐานข้อมูลกลาง  จัดทำฐานข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

7 วิธีดำเนินการ ( ต่อ ) 2. ศึกษาและกำหนดรูปแบบการ นำเสนอข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหารมีความ เข้าใจในสารสนเทศที่ดำเนินการ 3. พัฒนาเป็นระบบสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจขึ้นโดยใช้ Web base Application เป็นหลัก 4. จัดทำห้องศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม 5. ตรวจสอบและทดลองใช้งานระบบฯ

8 ระยะการดำเนินการ ดำเนินการ 2 ปี - ปีที่ 1 ศึกษา พัฒนาระบบ และ ทดลองใช้งานระบบฯ - ปีที่ 2 พัฒนาและปรับปรุง ระบบให้มีความต่อเนื่อง

9 งบประมาณ ค่าจ้างที่ปรึกษา 15,000,000 บาท  ค่าตอบแทน 11,430,000 บาท  ค่าใช้สอย 450,000 บาท  ค่าจัดซื้อโปรแกรม 1,000,000 บาท  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 390,000 บาท  ค่าครุภัณฑ์ 750,000 บาท  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 981,400 บาท

10 ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ  ผู้บริหารตัดสินใจ ในการบริหาร จัดการ จากฐานข้อมูล  เกิดรูปแบบการทำงานแบบ เครือข่ายร่วมกัน ทั้งระดับ กระทรวง กรมและกอง  การบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็น ระบบ  การทำงานที่มีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt หลักการและเหตุผล นโยบายด้านยุทธศาสตร์ คสช. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบาย และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่ 85/2557 ซึ่ง ต่อมามีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google