งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 วัตถุประสงค์กำหนดรายละเอียดของโครงการแต่ละคณะ / หน่วยงาน  ผู้ใช้งาน ผู้จัดทำโครงการของแต่ละคณะ / หน่วยงาน รูปแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูล โครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " วัตถุประสงค์กำหนดรายละเอียดของโครงการแต่ละคณะ / หน่วยงาน  ผู้ใช้งาน ผู้จัดทำโครงการของแต่ละคณะ / หน่วยงาน รูปแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูล โครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3  วัตถุประสงค์กำหนดรายละเอียดของโครงการแต่ละคณะ / หน่วยงาน  ผู้ใช้งาน ผู้จัดทำโครงการของแต่ละคณะ / หน่วยงาน รูปแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูล โครงการ

4  วัตถุประสงค์เพื่อบันทึกกิจกรรมให้แต่ละโครงการ และกำหนดงบประมาณ รายจ่าย รายได้และตัวชี้วัดของ แต่ละกิจกรรมเพื่อทำการขออนุมัติ งบประมาณระยะยาว  ผู้ใช้งาน กองแผนงาน รูปแสดงหน้าขออนุมัติ งบประมาณระยะยาว

5  วัตถุประสงค์แก้ไขจำนวนเงินรายจ่าย, รายรับ, ตัวชี้วัดของกิจกรรมใน โครงการ  ผู้ใช้งาน ผู้จัดทำโครงการของคณะ / หน่วยงานต่างๆ รูปแสดงหน้าบันทึกขออนุมัติ งบประมาณประจำปี

6  วัตถุประสงค์เพื่อบันทึกสถานะอนุมัติของงาน / โครงการตามคณะ / หน่วยงาน  ผู้ใช้งาน ผู้มีอำนาจอนุมัติงาน / โครงการของคณะ / หน่วยงานต่างๆ รูปแสดงหน้าบันทึกการอนุมัติงาน / โครงการโดยคณะ / หน่วยงาน

7  วัตถุประสงค์บันทึกจำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้วจากสำนัก งบประมาณ แต่ละโครงการ  ผู้ใช้งาน กองแผน รูปแสดงหน้าบันทึกปรับปรุงการจัดสรร งบประมาณระยะยาวตามโครงการ

8  วัตถุประสงค์บันทึกวันที่ใช้งบประมาณของโครงการ  ผู้ใช้งาน คณะ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ รูปแสดงหน้าบันทึกการวางแผนการใช้ จ่ายงบประจำปี

9  วัตถุประสงค์เพื่อบันทึกสถานะเพื่อตั้งงบประมาณประจำปีนั้นๆ  ผู้ใช้งาน กองแผน หลังจากจัดสรรประมาณ รูปแสดงหน้าบันทึกการอนุมัติงาน / โครงการส่งไป ระบบบริหารงบประมาณ

10  วัตถุประสงค์สอบถามสถานะแผนงาน / โครงการของคณะ / หน่วยงาน ประจำปี งบประมาณที่ต้องการ  ผู้ใช้งานกองแผนงาน, คณะและหน่วยงาน รูปแสดงหน้าจอสอบถามสถานะแผนงาน / โครงการตามคณะ / หน่วยงาน

11  วัตถุประสงค์สอบถามสถานะของแผนงาน / โครงการตามคณะหรือ หน่วยงาน  ผู้ใช้งาน กองแผน, คณะ / หน่วยงาน รูปแสดงหน้าจอติดตามแผนงาน / โครงการตามคณะ / หน่วยงาน

12  วัตถุประสงค์เพื่อสอบถามยอดการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน / โครงการ คณะ / หน่วยงาน  ผู้ใช้งาน กองแผนงาน รูปแสดงหน้าจอสอบถามยอดการจัดสรรงบประมาณตาม แผนงาน / โครงการ คณะ / หน่วยงาน

13  วัตถุประสงค์เพื่อคัดลอกแผนงาน / โครงการของหน่วยงานของ ปีงบประมาณอื่นมาเป็นของปีปัจจุบัน  ผู้ใช้งานคณะ / หน่วยงาน รูปแสดงหน้าจอประมวลผลรายงานคัดลอกแผนงาน / โครงการ คณะหน่วยงาน

14  วัตถุประสงค์เพื่อยกเลิกโครงการ  ผู้ใช้งาน คณะและหน่วยงาน, กองแผน รูปแสดงหน้าจอ ยกเลิก / โครงการ

15  วัตถุประสงค์เพื่อปิดโครงการเมื่อโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ผู้ใช้งาน กองแผน รูปแสดงหน้าจอปิด โครงการ

16  วัตถุประสงค์ออกรายงานรายละเอียดของงาน / โครงการต่างๆ  ผู้ใช้งาน คณะ / หน่วยงาน, แผนงาน รูปแสดงหน้าจอรายงานเป้าหมายผลผลิตและ แผนปฏิบัติงาน

17  วัตถุประสงค์เพื่อออกรายงานแสดงสถานะโครงการตามคณะหน่วยงาน ใน ปีงบประมาณที่เลือก  ผู้ใช้งานคณะ / หน่วยงาน, กองแผน รูปแสดงหน้าจอรายงานแสดงสถานะโครงการตาม คณะหน่วยงาน

18  วัตถุประสงค์เพื่ออกรายงานผลการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ แยกตามหน่วยงาน  ผู้ใช้งานคณะ / หน่วยงาน, กองแผน รูปแสดงหน้าจอรายงานผลการจัดสรรเงิน งบประมาณจากสำนักงบประมาณ

19  วัตถุประสงค์เพื่อออกรายงานรายละเอียดรายการ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. รูปแสดงหน้าจอรายละเอียดรายการ ครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณพ. ศ.

20  วัตถุประสงค์เพื่อออกรายงานรายละเอียดตรวจสอบยอดงบประมาณของแต่ ละ หน่วยงาน รูปแสดงหน้าจอรายงานตรวจสอบยอด งบประมาณ

21  วัตถุประสงค์เพื่อออกรายงานงบประมาณรายจ่าย ตามแหล่งเงิน ประจำปี รูปแสดงหน้าจอรายงานงบประมาณ รายจ่าย ตามแหล่งเงิน ประจำปี

22  วัตถุประสงค์เพื่อออกรายงานยอดเงินจัดสรรโดยกองแผนงาน รูปแสดงหน้าจอรายงานยอดเงิน จัดสรรโดยกองแผนงาน


ดาวน์โหลด ppt  วัตถุประสงค์กำหนดรายละเอียดของโครงการแต่ละคณะ / หน่วยงาน  ผู้ใช้งาน ผู้จัดทำโครงการของแต่ละคณะ / หน่วยงาน รูปแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูล โครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google