งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด เขต 8 1 ตุลาคม 2546 – 31 มีนาคม 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด เขต 8 1 ตุลาคม 2546 – 31 มีนาคม 2547."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด เขต 8 1 ตุลาคม 2546 – 31 มีนาคม 2547

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

3

4

5

6 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปลุกพลังแผ่นดิน

7

8

9

10

11

12

13 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การควบคุมตัวยาและสารเคมี

14

15 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ

16 จังหวัดได้รับใช้จ่าย แล้ว ร้อยละ ฉะเชิงเทร า 3,414,0003,277, สมุทรปรา การ 2,269,000500, นครนาย ก 735,500541, ปราจีนบุรี 1,362,5001,168, สระแก้ว 1,720,0001,200, รวม 9,501,0006,688, การใช้จ่ายงบประมาณ แต่ ละจังหวัด

17 ปัญหาอุปสรรค  ผู้ผ่านการบำบัด ไม่มาตามนัด ทำให้การติดตาม ไม่ต่อเนื่อง  โปรแกรม บสต. ผิดพลาด การล่าช้าของระบบ ทำให้ได้ข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน  การบันทึกข้อมูล To Be Number One ของ ส่วนกลางมีการเปลี่ยนแปลง ( มีการส่งข้อมูลของทุกจังหวัดกลับ ให้จังหวัด ดำเนินการเอง )

18 แนวทางการแก้ไขปัญหา  ประสานการติดตามกับผู้นำชุมชน / อาสาสมัคร สาธารณสุขหมู่บ้าน  ปรับหลักสูตรกระบวนการบำบัดให้สอดคล้องกับ กลุ่มเป้าหมาย  ประสานผู้รับผิดชอบระบบรายงาน บสต. ของ ส่วนกลาง

19 แนวทางการพัฒนา 6 เดือน หลัง จังหวัดจำนวน โครงการ งบประมาณ ฉะเชิงเทรา 473,379,000 สมุทรปราก าร 82,337,500 นครนายก 10530,000 ปราจีนบุรี 111,624,430 สระแก้ว 252,710,500 รวม 10110,581,430

20 ผลการดำเนินงาน เขต 8 ผลการดำเนินงานการลดปัจจัยเสี่ยง การเกิดโรคจากการสูบบุหรี่และดื่ม สุรา เขต 8 1 ตุลาคม 2546 – 31 มีนาคม 2547

21 การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่และดื่ม สุรา เขต 8 สถานการณ์ อัตราการบริโภคยาสูบในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป เขต 8 จังหวัดอัตราการบริโภคบุหรี่ ( ร้อยละ ) หมายเหตุ สมุทรปราการ ข้อมูลปี 2547 ฉะเชิงเทรา ข้อมูลปี 2544 ปราจีนบุรี NA อยู่ระหว่างดำเนินการ นครนายก 11.3 ข้อมูลปี 2544 สระแก้ว NA อยู่ระหว่างดำเนินการ เฉลี่ย เขต

22 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดอัตราการบริโภคยาสูบของ ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปให้ไม่ เกินร้อยละ 21

23

24

25 การดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย * กรณีสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ ไม่มีจังหวัดใดดำเนินคดี * กรณีจำหน่ายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำ กว่า 18 ปี จังหวัดสมุทรปราการมีการ ดำเนินคดี 3 ราย

26

27 ผลการดำเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด เขต 9 1 ตุลาคม 2546 – 31 มีนาคม 2547

28 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

29

30

31

32 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปลุกพลังแผ่นดิน

33

34

35

36

37

38

39 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การควบคุมตัวยาและสารเคมี

40

41 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ

42 จังหวัดได้รับใช้จ่าย แล้ว ร้อยละ จันทบุรี 1,762,000287, ระยอง 970,500636, ชลบุรี 1,359,000340, ตราด 593,000337, รวม 4,684,5001,600, การใช้จ่ายงบประมาณ แต่ ละจังหวัด

43 ปัญหาอุปสรรค  สถานีอนามัยไม่มีระบบ Internet  Computer ส่วนใหญ่เป็นรุ่นเก่า ปรับปรุงระบบ ไม่ได้  ระบบ บสต. เมื่อลงข้อมูลผิดพลาด ไม่สามารถ แก้ไขได้  การติดตาม ผู้เสพ / ผู้ติด ในทางปฏิบัติ ไม่มี หน่วยงานอื่นร่วมด้วย  การบันทึกข้อมูล To Be Number One ของ ส่วนกลางมีการเปลี่ยนแปลง ( มีการส่งข้อมูลของทุกจังหวัดกลับ ให้จังหวัด ดำเนินการเอง )

44 แนวทางการแก้ไขปัญหา  สนับสนุนงบประมาณ เพื่อปรับปรุงระบบ / เปลี่ยนเครื่อง Computer  ส่วนกลางปรับปรุงระบบรายงานให้ใช้งานได้ ง่ายขึ้น  ควรมีการชี้แจง ทบทวน บทบาท หน้าที่ของแต่ ละกระทรวง

45 แนวทางการพัฒนา 6 เดือน หลัง จังหวัดจำนวน โครงการ งบประมาณ จันทบุรี 51,278,000 ระยอง 181,957,280 ชลบุรี 1/18 กิจกรรม 2,718,000 ตราด 16639,280 รวม 496,592,560

46 ผลการดำเนินงาน เขต 9 ผลการดำเนินงานการลดปัจจัยเสี่ยง การเกิดโรคจากการสูบบุหรี่และดื่ม สุรา เขต 9 1 ตุลาคม 2546 – 31 มีนาคม 2547

47 สถานการณ์ อัตราการบริโภคยาสูบในประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป เขต 9 จังหวัดอัตราการบริโภคบุหรี่ ( ร้อยละ ) หมายเหตุ ชลบุรี 22.4 ข้อมูล ปี 2544 ระยอง ข้อมูลปี 2546 จันทบุรี ข้อมูลปี 2547 ตราด NA อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เฉลี่ย เขต

48 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดอัตราการบริโภคยาสูบของ ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ให้ไม่ เกินร้อยละ 21

49

50

51 การดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย * กรณีสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ ไม่มีจังหวัดใดดำเนินคดี * กรณีจำหน่ายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำ กว่า 18 ปี จังหวัดชลบุรีมีการดำเนินคดี 2 ราย

52

53 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด เขต 8 1 ตุลาคม 2546 – 31 มีนาคม 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google