งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงาน ของ ระบบลูกหนี้ – เจ้าหนี้ ระบบของลูกหนี้ – เจ้าหนี้เป็น ระบบย่อยในระบบการเงินของระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี กองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงาน ของ ระบบลูกหนี้ – เจ้าหนี้ ระบบของลูกหนี้ – เจ้าหนี้เป็น ระบบย่อยในระบบการเงินของระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี กองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การทำงาน ของ ระบบลูกหนี้ – เจ้าหนี้

3 ระบบของลูกหนี้ – เจ้าหนี้เป็น ระบบย่อยในระบบการเงินของระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี กองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุน รายกิจกรรม ซึ่งจะเป็นระบบที่ทำ หน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลและออก รายงานเกี่ยวกับเจ้าหนี้และลูกหนี้ของ มหาวิทยาลัย โดยจะมีการทำงานดังนี้ การทำงานของระบบ ลูกหนี้ – เจ้าหนี้

4 รูปแสดงหน้าจอ Standard

5 ส่วนการกำหนด แฟ้มข้อมูลหลัก 1. กำหนด กลุ่มลูกหนี้ 2. กำหนดค่า เริ่มต้นระบบ 3. กำหนดงวด ดำเนินการ / เลขที่ เอกสาร

6 ส่วนการกำหนด แฟ้มข้อมูลหลัก 4. กำหนดประเภทหนี้ 5. กำหนดประเภท เอกสาร

7 ส่วนขั้นตอนรายละเอียด การทำงาน 1. การตั้งหนี้ลูกหนี้ 2. การรับชำระเงินจาก ลูกหนี้ 3. การตัดหนี้ลูกหนี้

8 ส่วนขั้นตอนรายละเอียด การทำงาน 4. การปรับปรุงหนี้และ ติดตามหนี้

9 ส่วนวงจรรายรับเงินเชื่อ  การตั้งหนี้ลูกหนี้  การรับชำระเงินจากลูกหนี้  การตัดหนี้ลูกหนี้  การปรับปรุงหนี้และติดตามหนี้

10 ส่วนวงจรการบริหารเช็ค  การกำหนดสถานะ เช็ค  การกำหนดค่าเริ่มต้นของระบบ  การบันทึกการสร้างเลขที่เช็ค  การบันทึกการปรับปรุงเช็ค

11 ส่วนวงจรการบริหารเช็ค  การบันทึกการรับ – ส่งเช็คไป กรุงเทพฯ  การรายงานรายละเอียดเช็คตามสถานะ  การรายงานรายละเอียดเช็คระหว่างทาง ที่ต้องปรับสถานะเป็นเช็คระหว่างทางหมดอายุ  การรายงานรายละเอียดเช็คในมือ ที่คาดว่าจะหมดอายุ

12 ส่วนวงจรการบริหารเช็ค  การรายงาน รายละเอียดเช็คที่ รับ – ส่งไปกรุงเทพฯ  การรายงานรายละเอียดใบส่งเช็คค้างรับ  การรายงานเช็คคงเหลือ

13


ดาวน์โหลด ppt การทำงาน ของ ระบบลูกหนี้ – เจ้าหนี้ ระบบของลูกหนี้ – เจ้าหนี้เป็น ระบบย่อยในระบบการเงินของระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี กองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google