งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Accounts payable system

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Accounts payable system"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Accounts payable system
ระบบลูกหนี้ เจ้าหนี้ payable system Accounts payable system

2 ระบบลูกหนี้ – เจ้าหนี้
การทำงานของ ระบบลูกหนี้ – เจ้าหนี้ payable system

3 การทำงานของระบบลูกหนี้ – เจ้าหนี้
ระบบของลูกหนี้ – เจ้าหนี้เป็นระบบย่อยในระบบการเงินของระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม ซึ่งจะเป็นระบบที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลและออกรายงานเกี่ยวกับเจ้าหนี้และลูกหนี้ของมหาวิทยาลัย โดยจะมีการทำงานดังนี้

4 รูปแสดงหน้าจอ Standard

5 ส่วนการกำหนดแฟ้มข้อมูลหลัก
1. กำหนดกลุ่มลูกหนี้ 2.กำหนดค่าเริ่มต้นระบบ 3. กำหนดงวดดำเนินการ/เลขที่เอกสาร

6 ส่วนการกำหนดแฟ้มข้อมูลหลัก
4. กำหนดประเภทหนี้ 5. กำหนดประเภทเอกสาร

7 ส่วนขั้นตอนรายละเอียดการทำงาน
1. การตั้งหนี้ลูกหนี้ 2. การรับชำระเงินจากลูกหนี้ 3. การตัดหนี้ลูกหนี้

8 ส่วนขั้นตอนรายละเอียดการทำงาน
4.การปรับปรุงหนี้และติดตามหนี้

9 ส่วนวงจรรายรับเงินเชื่อ
การตั้งหนี้ลูกหนี้ การรับชำระเงินจากลูกหนี้ การตัดหนี้ลูกหนี้ การปรับปรุงหนี้และติดตามหนี้

10 ส่วนวงจรการบริหารเช็ค
การกำหนดสถานะเช็ค การกำหนดค่าเริ่มต้นของระบบ การบันทึกการสร้างเลขที่เช็ค การบันทึกการปรับปรุงเช็ค

11 ส่วนวงจรการบริหารเช็ค
การบันทึกการรับ – ส่งเช็คไปกรุงเทพฯ การรายงานรายละเอียดเช็คตามสถานะ การรายงานรายละเอียดเช็คระหว่างทาง ที่ต้องปรับสถานะเป็นเช็คระหว่างทางหมดอายุ การรายงานรายละเอียดเช็คในมือ ที่คาดว่าจะหมดอายุ

12 ส่วนวงจรการบริหารเช็ค
การรายงานรายละเอียดเช็คที่ รับ – ส่งไปกรุงเทพฯ การรายงานรายละเอียดใบส่งเช็คค้างรับ การรายงานเช็คคงเหลือ

13 คณะผู้จัดทำ นางสาว ทิพวรรณ์ พรรณวงศ์ รหัส 503020310-9
นางสาว ทิพวรรณ์ พรรณวงศ์ รหัส นางสาว น้องเล็ก         คุณบิดา รหัส นาย วิทวัส         ณ ระนอง รหัส นางสาว สโรชา          ศรีวงษ์ รหัส นางสาว นิศาชล          พลจอหอ รหัส คณะผู้จัดทำ


ดาวน์โหลด ppt Accounts payable system

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google