งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตนเอง ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา การตลาดชั้นปีที่ 1 ในวิชาหลักการตลาด วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตนเอง ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา การตลาดชั้นปีที่ 1 ในวิชาหลักการตลาด วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตนเอง ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา การตลาดชั้นปีที่ 1 ในวิชาหลักการตลาด วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นางสาววัชรา เชื้อรามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนรู้วิชา หลักการตลาดให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ซึ่งมี เนื้อหาสาระประกอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จำนวนมากและพบว่าผู้เรียนอ่านไม่ออกบอก ความหมายไม่ได้ เมื่อถามคำถามเกี่ยวกับ คำศัพท์ภาษาอังกฤษในบทเรียนให้ผู้เรียน อธิบายก็ไม่สามารถอธิบายได้ เมื่อสอบถามผู้เรียนพบว่าร้อยละ 90 ไม่ชอบ ภาษาอังกฤษเห็นว่าเป็นเรื่องยากและไกลตัว ในขณะที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ใน การสื่อสารและสืบค้นความรู้ต่างๆผ่านสื่อ ออนไลน์

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการ พัฒนาตนเองด้านทักษะการอ่าน การเขียนและการแปลคำศัพท์ ภาษาอังกฤษในวิชาหลักการตลาด ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาวิชา การตลาดภาคเรียนที่ 1 / 5556 2. เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปและความ คิดเห็นของนักศึกษาด้านความ ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัย

4 คะแนน N -X-XSD 1. การทำ แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ก่อนเรียน 307.103.96 2. การทำ แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์หลังเรียน 309.613.18 ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน และหลังเรียน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ.05

5 สรุปความต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษจากทาง วิทยาลัย ค่าระดับคะแนน ที่รายการ 543 2 1 1 ความต้องการให้พัฒนาหลักสูตรให้มีคาบเรียน ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น 3 10 33.3 12 40.00 4 13.33 1 3.33 2 ควรจัดให้มีการฝึกทักษะด้านการพูดการฟังการ อ่านการเขียนเฉพาะ 10 33.33 7 23.33 13 43.33 - - 3 ควรจัดสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 23 76.66 7 23.33 - - - 4 จัดสถานที่เรียนให้มีห้องที่เหมาะสมน่าสนใจ 19 53.33 7 23.33 4 13.33 - - 5 ให้ครูผู้สอนพูดภาษาอังกฤษกับนักศึกษา ตลอดเวลา 5 16.66 9 30.00 11 36.66 4 13.33 1 3.33 6 ค่าใช้จ่ายในการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษควรถูก ลง 28 2 5.66 - - - 7 ควรจัดห้องสมุดเฉพาะภาษามี VDO หนังวิทยุไว้ ฝึกฟัง 14 46.66 4 13.33 2 5.66 6 20.00 4 13.33 8 จัดการสอนภาษาอังกฤษให้น่าสนใจอยากเรียน 19 53.00 5 16.66 3 10.00 2 5.66 9 มีกิจกรรมให้ฝึกตลอดเวลา 4 13.33 4 13.33 12 40.00 9 30.00 1 3.33 10 ป้ายต่างๆในวิทยาลัยควรมีภาษาอังกฤษคู่ ภาษาไทย 27 90.00 3 10.00 - - -

6 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.10 และ มีผลสัมฤทธิ์หลังจากที่ได้มีการ พัฒนาตนเองตามกระบวนการ เรียนรู้ที่ผู้เรียนเลือกด้วยตนเองแล้ว พบว่ามีค่าเฉลี่ยที่ 9.16 ซึ่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 นักศึกษาต้องการให้วิทยาลัย เพิ่มชั่วโมงเรียนและจัดสื่อการเรียน การสอนภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

7 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตนเอง ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา การตลาดชั้นปีที่ 1 ในวิชาหลักการตลาด วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google