งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาววัชรา เชื้อรามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาววัชรา เชื้อรามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาววัชรา เชื้อรามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 1 ในวิชาหลักการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นางสาววัชรา เชื้อรามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนรู้วิชาหลักการตลาดให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ซึ่งมีเนื้อหาสาระประกอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษจำนวนมากและพบว่าผู้เรียนอ่านไม่ออกบอกความหมายไม่ได้ เมื่อถามคำถามเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษในบทเรียนให้ผู้เรียนอธิบายก็ไม่สามารถอธิบายได้ เมื่อสอบถามผู้เรียนพบว่าร้อยละ90ไม่ชอบภาษาอังกฤษเห็นว่าเป็นเรื่องยากและไกลตัว ในขณะที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสารและสืบค้นความรู้ต่างๆผ่านสื่อออนไลน์

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตนเองด้านทักษะการอ่าน การเขียนและการแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษในวิชาหลักการตลาดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาดภาคเรียนที่ 1 / 5556 2. เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปและความคิดเห็นของนักศึกษาด้านความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากวิทยาลัย

4 1.การทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 30 7.10 3.96
ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน คะแนน N - X SD 1.การทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 30 7.10 3.96 2. การทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 9.61 3.18 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5 สรุปความต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษจากทางวิทยาลัย
ค่าระดับคะแนน ที่ รายการ 5 4 3 2 1 ความต้องการให้พัฒนาหลักสูตรให้มีคาบเรียนภาษาอังกฤษให้มากขึ้น 10 33.3 12 40.00 13.33 3.33 ควรจัดให้มีการฝึกทักษะด้านการพูดการฟังการอ่านการเขียนเฉพาะ 33.33 7 23.33 13 43.33 - ควรจัดสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 23 76.66 จัดสถานที่เรียนให้มีห้องที่เหมาะสมน่าสนใจ 19 53.33 ให้ครูผู้สอนพูดภาษาอังกฤษกับนักศึกษาตลอดเวลา 16.66 9 30.00 11 36.66 6 ค่าใช้จ่ายในการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษควรถูกลง 28 5.66 ควรจัดห้องสมุดเฉพาะภาษามีVDOหนังวิทยุไว้ฝึกฟัง 14 46.66 20.00 8 จัดการสอนภาษาอังกฤษให้น่าสนใจอยากเรียน 53.00 10.00 มีกิจกรรมให้ฝึกตลอดเวลา ป้ายต่างๆในวิทยาลัยควรมีภาษาอังกฤษคู่ภาษาไทย 27 90.00

6 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.10 และมีผลสัมฤทธิ์หลังจากที่ได้มีการพัฒนาตนเองตามกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเลือกด้วยตนเองแล้วพบว่ามีค่าเฉลี่ยที่ 9.16 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 นักศึกษาต้องการให้วิทยาลัยเพิ่มชั่วโมงเรียนและจัดสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

7 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt นางสาววัชรา เชื้อรามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google