งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตนเอง ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา การตลาดชั้นปีที่ 1 ในวิชาหลักการตลาด วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตนเอง ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา การตลาดชั้นปีที่ 1 ในวิชาหลักการตลาด วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตนเอง ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา การตลาดชั้นปีที่ 1 ในวิชาหลักการตลาด วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นางสาววัชรา เชื้อรามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนรู้วิชา หลักการตลาดให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ซึ่งมี เนื้อหาสาระประกอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จำนวนมากและพบว่าผู้เรียนอ่านไม่ออกบอก ความหมายไม่ได้ เมื่อถามคำถามเกี่ยวกับ คำศัพท์ภาษาอังกฤษในบทเรียนให้ผู้เรียน อธิบายก็ไม่สามารถอธิบายได้ เมื่อสอบถามผู้เรียนพบว่าร้อยละ 90 ไม่ชอบ ภาษาอังกฤษเห็นว่าเป็นเรื่องยากและไกลตัว ในขณะที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ใน การสื่อสารและสืบค้นความรู้ต่างๆผ่านสื่อ ออนไลน์

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการ พัฒนาตนเองด้านทักษะการอ่าน การเขียนและการแปลคำศัพท์ ภาษาอังกฤษในวิชาหลักการตลาด ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาวิชา การตลาดภาคเรียนที่ 1 / เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปและความ คิดเห็นของนักศึกษาด้านความ ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัย

4 คะแนน N -X-XSD 1. การทำ แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ก่อนเรียน การทำ แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์หลังเรียน ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน และหลังเรียน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ.05

5 สรุปความต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษจากทาง วิทยาลัย ค่าระดับคะแนน ที่รายการ ความต้องการให้พัฒนาหลักสูตรให้มีคาบเรียน ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น ควรจัดให้มีการฝึกทักษะด้านการพูดการฟังการ อ่านการเขียนเฉพาะ ควรจัดสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จัดสถานที่เรียนให้มีห้องที่เหมาะสมน่าสนใจ ให้ครูผู้สอนพูดภาษาอังกฤษกับนักศึกษา ตลอดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษควรถูก ลง ควรจัดห้องสมุดเฉพาะภาษามี VDO หนังวิทยุไว้ ฝึกฟัง จัดการสอนภาษาอังกฤษให้น่าสนใจอยากเรียน มีกิจกรรมให้ฝึกตลอดเวลา ป้ายต่างๆในวิทยาลัยควรมีภาษาอังกฤษคู่ ภาษาไทย

6 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.10 และ มีผลสัมฤทธิ์หลังจากที่ได้มีการ พัฒนาตนเองตามกระบวนการ เรียนรู้ที่ผู้เรียนเลือกด้วยตนเองแล้ว พบว่ามีค่าเฉลี่ยที่ 9.16 ซึ่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 นักศึกษาต้องการให้วิทยาลัย เพิ่มชั่วโมงเรียนและจัดสื่อการเรียน การสอนภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

7 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตนเอง ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา การตลาดชั้นปีที่ 1 ในวิชาหลักการตลาด วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google