งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงานวิจัย การใช้แบบจำลองช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะ การเรียน วิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น สาขา งานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงานวิจัย การใช้แบบจำลองช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะ การเรียน วิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น สาขา งานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงานวิจัย การใช้แบบจำลองช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะ การเรียน วิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น สาขา งานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ห้อง ทค.1105 วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ผู้วิจัย นาย จีรศักดิ์ ฝั่งมณี อาจารย์สายสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ปัจจุบันวิชาเขียนแบบเป็นวิชาหนึ่งที่จัดอยู่ในวิชา ปรับพื้นฐานที่จัดอยู่ในรายวิชาบังคับของหมวดวิชาชีพ พื้นฐานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ในการ จัดการเรียนตามแบบฝึกหัดและใบงานที่กำหนดให้ นักเรียนที่เข้ามาเรียนในวิชานี้ส่วนใหญ่จะมีความ แตกต่างกัน ทั้งเรื่องระดับความรู้ ระดับความสามารถ และทักษะ ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะศึกษาความ บกพร่องที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาที่เรียนวิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ผู้วิจัยจึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้ แบบจำลองเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนมาช่วยในการ สอน เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านทักษะในการ อ่านภาพฉายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจต คติต่อการเรียนในรายวิชางานเขียนแบบเทคนิค เบื้องต้นของนักเรียนให้สูงขึ้น

3 1. เพื่อศึกษาการใช้แบบจำลอง ในการช่วย พัฒนาทักษะในการเรียนการสอนวิชางาน เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 2. เพื่อหาพัฒนาทักษะการอ่านภาพฉาย ของนักศึกษา วิชางานเขียนแบบเทคนิค เบื้องต้น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร นักศึกษาสาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 35 คน กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาสาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 35 คน ที่เรียนวิชา งาน เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

5 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี ดังต่อไปนี้ 1. แผนการเรียนรู้ 2. ใบงานวิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น เรื่องการอ่านภาพฉาย 3 มิติ 3. แบบสอบถามเจตคติของผู้เรียนวิชางาน เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

6 จากการวิเคราะห์ผลคะแนนการทำใบงานก่อนใช้ แบบจำลองเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียน และ ผลคะแนน การทำใบงานหลังใช้แบบจำลองเพื่อพัฒนาทักษะด้านการ เรียน นำผลคะแนนมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ดังต่อไปนี้ คะแนนรวม พบว่าคะแนนรวมก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 217 คะแนน และ คะแนนรวมหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 352 คะแนน แสดงให้เห็นว่า หลังจากใช้แบบจำลองช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียน ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น คะแนนเฉลี่ย พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้แบบจำลองช่วยสอนเพื่อ พัฒนาทักษะด้านการเรียนเท่ากับ 6.20 คะแนน และคะแนน เฉลี่ยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 10.06 คะแนน แสดงให้เห็นว่า หลังจากใช้แบบจำลองช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียน ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

7

8 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงานวิจัย การใช้แบบจำลองช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะ การเรียน วิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น สาขา งานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google