งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
ชื่อผลงานวิจัย การใช้แบบจำลองช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน วิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น สาขา งานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1 ห้อง ทค.1105 วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ผู้วิจัย นาย จีรศักดิ์ ฝั่งมณี อาจารย์สายสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันวิชาเขียนแบบเป็นวิชาหนึ่งที่จัดอยู่ในวิชาปรับพื้นฐานที่จัดอยู่ในรายวิชาบังคับของหมวดวิชาชีพพื้นฐานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในการจัดการเรียนตามแบบฝึกหัดและใบงานที่กำหนดให้ นักเรียนที่เข้ามาเรียนในวิชานี้ส่วนใหญ่จะมีความแตกต่างกัน ทั้งเรื่องระดับความรู้ ระดับความสามารถ และทักษะ ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะศึกษาความบกพร่องที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ผู้วิจัยจึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้แบบจำลองเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนมาช่วยในการสอน เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านทักษะในการอ่านภาพฉายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนในรายวิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นของนักเรียนให้สูงขึ้น

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการใช้แบบจำลอง ในการช่วยพัฒนาทักษะในการเรียนการสอนวิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 2. เพื่อหาพัฒนาทักษะการอ่านภาพฉายของนักศึกษา วิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาสาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา จำนวน 35 คน กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาสาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา จำนวน 35 คน ที่เรียนวิชา งานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

5 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังต่อไปนี้ 1.แผนการเรียนรู้ 2.ใบงานวิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นเรื่องการอ่านภาพฉาย 3 มิติ 3.แบบสอบถามเจตคติของผู้เรียนวิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

6 สรุปผลการวิจัย คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย
จากการวิเคราะห์ผลคะแนนการทำใบงานก่อนใช้แบบจำลองเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียน และ ผลคะแนนการทำใบงานหลังใช้แบบจำลองเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียน นำผลคะแนนมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ดังต่อไปนี้ คะแนนรวม พบว่าคะแนนรวมก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 217 คะแนน และคะแนนรวมหลังเรียนมีค่าเท่ากับ คะแนน แสดงให้เห็นว่าหลังจากใช้แบบจำลองช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียน ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  คะแนนเฉลี่ย พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้แบบจำลองช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียนเท่ากับ 6.20 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ คะแนน แสดงให้เห็นว่าหลังจากใช้แบบจำลองช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียน ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

7 ภาพประกอบ

8 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google