งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคำนวณหาค่าคงที่สมดุล หลักการคำนวณหาค่าคงที่สมดุลและ ความเข้มข้นของแต่ละสารที่ ภาวะสมดุล 1. จะต้องเขียนสมการเคมีจากโจทย์ให้ ถูกต้องและทำสมการให้สมดุลเสียก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคำนวณหาค่าคงที่สมดุล หลักการคำนวณหาค่าคงที่สมดุลและ ความเข้มข้นของแต่ละสารที่ ภาวะสมดุล 1. จะต้องเขียนสมการเคมีจากโจทย์ให้ ถูกต้องและทำสมการให้สมดุลเสียก่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคำนวณหาค่าคงที่สมดุล หลักการคำนวณหาค่าคงที่สมดุลและ ความเข้มข้นของแต่ละสารที่ ภาวะสมดุล 1. จะต้องเขียนสมการเคมีจากโจทย์ให้ ถูกต้องและทำสมการให้สมดุลเสียก่อน ดังนี้ N 2 (g) + 3H 2 (g) 2NH 3 (g) 2. เขียนค่าคงที่สมดุลจากสมการในข้อ 1 ให้ถูกต้อง K =

2 3. หาความเข้มข้นของแต่ละสารที่ ภาวะสมดุล โดยอาศัยหลักการดังนี้ 3.1 หาจำนวนโมลเริ่มต้น ซึ่งดูจาก หัวข้อที่โจทย์ให้มา ทำให้เป็นโมล / ลิตรเสมอ 3.2 หาจำนวนโมลที่เปลี่ยนไป ซึ่ง ดูจากสมการ และให้จำนวนโมลที่ สลายออกเป็นลบ ส่วนจำนวนโมลที่ เกิดขึ้นเป็นบวก 3.3 หาจำนวนโมลที่ภาวะสมดุล ซึ่งเกิดจากข้อ (3.1) และ (3.2) ดังนี้

3 A + 2B 3C + D โมล / ลิตร เริ่มต้น a b – – โมล / ลิตร เปลี่ยน -x - 2x +3x +x โมล / ลิตร สมดุล (a – x) (b – 2x) 3x x หมายเหตุ ความเข้มข้นของสาร [ ] ต้องทำเป็น โมล / ลิตรเสมอ

4 1. ระบบหนึ่งประกอบด้วย PCl 3 (g) PCl 5 (g) และ Cl 2 (g) เมื่อทำ การเผาที่ 250 0 C มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นดัง สมการ PCl 5 (g) PCl 3 (g) + Cl 2 (g) พบว่าที่ภาวะสมดุลมี PCl 5 เข้มข้น 1.5 โมล / ลิตร PCl 3 เข้มข้น 0.2 โมล / ลิตร และ Cl 2 0.3 โมล / ลิตร จง คำนวณหาค่าคงที่สมดุล วิธีทำ K = = = 0.04 โมล / ลิตร

5 2. เมื่อนำ H 2 และ I 2 อย่างละ 1 โมลใส่ลง ในภาชนะจุ 10 ลิตร ที่ 520 0 C และ ปล่อยให้ถึงภาวะสมดุล พบว่าที่ภาวะ สมดุลทีมี HI อยู่ 1.60 โมล ให้ คำนวณหาค่า K วิธีทำสมมติให้ X เป็นจำนวนโมลของ H 2 ที่ใช้ไป ซึ่งเท่ากับจำนวน โมลของ I 2 ที่ใช้ไป H 2 (g) + I 2 (g) 2HI (g) เริ่มต้น 110 โมล โมลที่เปลี่ยน -x-x+2x โมล ที่สมดุล 1-x1-x+2x โมล

6 โจทย์กำหนดให้โมล HI ที่มีอยู่ในภาวะ สมดุลเท่ากับ 1.60 โมล /10 ลิตร หรือ 0.16 โมล / ลิตร = 2x คำนวณหาค่า x ได้เท่ากับ 1.60 = 2x x = 0.8 โมล H 2 และ I 2 ที่เหลืออยู่ที่ภาวะสมดุล = 1.00 - x = 1.00 - 0.8 = 0.20 โมล / ปริมาตร 10 ลิตร หรือ = 0.02 โมล / ลิตร

7 จาก K = = = 64

8 3. ให้พิจารณาระบบของปฏิกิริยาต่อไปนี้ N 2 (g) + O 2 (g) 2NO (g) K = 0.10 ที่ 2000 0 C กำหนดจำนวนโม ลของ N 2 เท่ากับจำนวนโมลของ O 2 เท่ากับ 1.62 โมล บรรจุอยู่ในภาชนะ 2.00 ลิตร จง หาความเข้มข้นของ N 2 O 2 และ NO ที่ เปลี่ยนไป วิธีทำ สมมติให้ค่าจำนวนโมลที่ N 2 ใช้ไปเท่ากับ x โมล N 2 (g) + O 2 (g) 2NO (g) เริ่มต้น 1.62 1.62 0 โมล โมลที่เปลี่ยนไป -x-x+2x โมล ที่สมดุล 1.62 - x 1.62 - x +2x โมล

9 K = 0.10 = = = x = 0.22

10 ดังนั้น N 2 ถูกใช้ไป = 0.22 โมล [N 2 ] = = 0.116 โมล / ลิตร O 2 ถูกใช้ไป = 0.22 โมล [O 2 ] = = 0.116 โมล / ลิตร NO ที่เกิดขึ้น = 2 x 0.22 โมล [NO] = = 0.22 โมล / ลิตร

11 4. ภาวะสมดุลของปฏิกิริยา N 2 (g) + O 2 (g) 2NO (g) K = 0.10 พบว่า [N 2 ] = [O 2 ] = 0.70 โมล / ลิตร และ [NO] = 0.22 โมล / ลิตร เมื่อเติมก๊าซ N 2 ลงไป จนกระทั่งความเข้มข้น ของ N 2 เป็น 1.00 โมล / ลิตร ให้ คำนวณความเข้มข้นของสารทั้ง 3 ตัวที่ภาวะ สมดุลใหม่ วิธีทำ สมมติให้ค่าจำนวนโมลที่ N 2 ใช้ไปเท่ากับ x โมล N 2 (g) + O 2 (g) 2NO (g) เริ่มต้น 0.70 0.70 0.22 โมล / ลิตร เมื่อเติม N 2 +1.00 0.70 0.22 โมล / ลิตร โมลที่เปลี่ยนไป -x -x+2x โมล / ลิตร ที่สมดุล 1.00 - x 0.70 - x 0.22+2x โมล / ลิตร

12 K = 0.10 = (0.22+2x)2 = 0.10(1.00-x) (0.70-X) 0.0484 + 0.88x + 4x2 = 0.10(0.70 - 1.70x + x2) 3.90x2 + 1.05x - 0.0216 = 0 x = = 0.22 หรือ -0.29 ค่าลบใช้ไม่ได้ ดังนั้น x = 0.22 โมล / ลิตร

13 [N 2 ] = 1.00 - x= 1.00-0.02 = 0.98 โมล / ลิตร [O 2 ] = 0.70 - x= 0.70-0.02 = 0.68 โมล / ลิตร [NO] = 0.22+2x= 0.22+(2x0.02)= 0.26 โมล / ลิตร หมายเหตุ การแก้สมการหาค่า x ใน สมการข้อนี้ ใช้สมการ ควอดราติก ax 2 + bx + c = 0 x =


ดาวน์โหลด ppt การคำนวณหาค่าคงที่สมดุล หลักการคำนวณหาค่าคงที่สมดุลและ ความเข้มข้นของแต่ละสารที่ ภาวะสมดุล 1. จะต้องเขียนสมการเคมีจากโจทย์ให้ ถูกต้องและทำสมการให้สมดุลเสียก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google