งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.1 ชื่อเรื่องวิจัย ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อ สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย อาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 2554 ผู้วิจัย วราภรณ์ ประพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.1 ชื่อเรื่องวิจัย ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อ สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย อาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 2554 ผู้วิจัย วราภรณ์ ประพงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.1 ชื่อเรื่องวิจัย ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อ สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย อาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 2554 ผู้วิจัย วราภรณ์ ประพงษ์ สังกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการเชียงราย

2 1.2 ปัญหาการวิจัย วิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ วิทยาลัยดูมีมาตรฐาน สาเหตุสำคัญประการ หนึ่งของเรื่องนี้คือ การขาดมิตรภาพที่ดีต่อ บุคคลที่อยู่ข้างเคียง ช่องว่างระหว่าง มิตรภาพทำให้คนเห็นแก่ตัว ไม่รับผิดชอบ ประโยชน์ของผู้อื่น ถึงแม้ว่าในระยะยาวจะมี ผลกระทบมาถึงตนก็ตาม วิทยาลัย อาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีเนื้อที่ ประมาณกว่า 5 ไร่ นักเรียนนักศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประมาณ 3,000 คน ซึ่งถือว่ามีสถานที่ค่อนข้างคับ แคบและสิ่งแวดล้อมไม่เอื้อต่อการเรียนการ สอน การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ในสถานศึกษา เป็นภาระงานที่สำคัญยิ่ง ของสถานศึกษา เนื่องจากมีอิทธิพลส่ง ผลกระทบต่อการจัดการศึกษา และคุณภาพ ของนักเรียนนักศึกษา

3 ทองคูณ หงส์พันธ์ กล่าวว่า “ โรงเรียนที่มีบรรยากาศดี ทำให้นักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรในโรงเรียน รู้สึกสบายใจ พอใจอบอุ่นใจภูมิใจรู้สึกถึง ความเป็นเจ้าของและอยากมาโรงเรียน ” ความมีจิตสำนึกในการร่วมใจกันดูแล สภาพแวดล้อมของวิทเยาลัยให้มีความ สวยงามของภูมิทัศน์ได้นั้น ต้องเป็นการ ร่วมประสานกันอย่างจริงจังของทุกฝ่าย ในทุกๆ ด้าน ทั้งครู อาจารย์ นักการภาร โรง รวมไปถึงนักเรียน นักศึกษาใน วิทยาลัยด้วยสิ่งสำคัญที่สุดคือวิทยาลัย จะต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการ ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม โดยอนุมัติ งบประมาณ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยให้ดีขึ้น

4 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ ทำการศึกษาวิจัยถึง “ ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่ มีต่อสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย อาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ” ผล ของการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ วิทยาลัย และใช้เป็นแนวทางในการ วางแผน พัฒนา ปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยให้มี สภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 1.3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักเรียน นักศึกษาที่มีต่อ สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย อาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย อาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

5 1.4 ตารางหรือผังสรุปสำคัญ ความพึง พอใจ NS.D. ระดับความ พอใจ ด้านอาคาร สถานที่ ภายใน วิทยาลัย 3532.5432.86361 น้อย ด้านครูและ บุคลากร ทางการ ศึกษา 3533.0255.84039 ปานกลาง ด้าน หลักสูตร และ กระบวนการ จัดการการ เรียนรู้ 3532.7762.83056 ปานกลาง ด้านสื่อ - อุปกรณ์การ เรียนรู้ 3532.6393.86959 น้อย ด้าน กิจกรรมและ อื่นๆ 3532.5850.89300 น้อย

6 1.5 สรุปผลการวิจัย 1. ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ เชียงราย ปีการศึกษา 2554 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 353 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เรียนระดับ ปวช. 2. ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการ เชียงราย ด้านอาคารสถานที่ภายใน วิทยาลัยฯ อยู่ในระดับน้อย ( ค่าเฉลี่ย 2.54) ด้านครูและบุคลากรทางการ ศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ( ค่าเฉลี่ย 3.02) ด้านหลักสูตรและกระบวนการ จัดการการเรียนรู้ อยู่ในระดับปาน กลาง ( ค่าเฉลี่ย 2.77) ด้านสื่อ - อุปกรณ์การเรียนรู้ อยู่ในระดับน้อย ( ค่าเฉลี่ย 2.63) และด้านกิจกรรมและ อื่นๆ อยู่ในระดับน้อย ( ค่าเฉลี่ย 2.58) ตามลำดับ

7 1.6 ผลกระทบหรือประโยชน์ที่ได้รับ จากการศึกษาวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย 1. ทราบถึงความพึงพอใจ ของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อ สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย อาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ใน ด้านต่างๆ 2. เป็นแนวทางให้ผู้บริหาร ได้ วางแผน ปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ เชียงราย ให้มีที่พักผ่อน และเรียน อย่างมีความสุขมากขึ้น

8 จบการ นำเสนอ สวัสดี วราภรณ์ ประพงษ์


ดาวน์โหลด ppt 1.1 ชื่อเรื่องวิจัย ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อ สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย อาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 2554 ผู้วิจัย วราภรณ์ ประพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google