งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ ๗ แนวโน้มสังคมไทยและแนวทางเลือก. ๑. การเปลี่ยนแปลงของ บริบทการพัฒนาต่อ แนวโน้มสังคมไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ ๗ แนวโน้มสังคมไทยและแนวทางเลือก. ๑. การเปลี่ยนแปลงของ บริบทการพัฒนาต่อ แนวโน้มสังคมไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ ๗ แนวโน้มสังคมไทยและแนวทางเลือก

2 ๑. การเปลี่ยนแปลงของ บริบทการพัฒนาต่อ แนวโน้มสังคมไทย

3 ๑. ๑ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาด การเงินโลก ๑. การรวมตัวทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และบทบาททางเศรษฐกิจของเอเชียโดยเฉพาะจีนและ อินเดีย ๒. ความไม่สมดุลของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มมากขึ้นจะ ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทย ๓. การรวมตัวด้านการเงินและการเคลื่อนย้ายเงินทุน ระหว่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ๔. กองทุนบริหารความเสี่ยงกับพฤติกรรมการเก็ง กำไรจากค่าเงินและราคาสินค้าในตลาดล่วงหน้ามี แนวโน้มเพิ่มขึ้น ๕. กฎ ระเบียบ การกำกับตรวจสอบและธรรมภิบาล ของสถาบันการเงินและการลงทุนเข้มงวดมากขึ้น ๑. การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนา ต่อแนวโน้มสังคมไทย

4 ๑. ๒ บริบทด้านเทคโนโลยี เมื่อมีช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีที่มากขึ้นและไม่มี การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างจริงจัง จะทำให้ประเทศไทยต้องพึงพาเทคโนโลยีจาก ต่างประเทศทากขึ้น ๑. ๓ บริบทด้านสังคม สังคมมีแนวโน้มเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น เป็นเมือง มากขึ้น และมีการย้ายถิ่นสูง มีการแข่งขันในการหางาน เพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มคนจะมีปัญหาสุขภาพจิตเพิ่ม มากขึ้น ๑. ๔ บริบทด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงด้าน สิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อประเทสไทยในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ผลกระทบต่อภาคเกษตร 2. การคุ้มครองความหลากหลายต่อชีวภาพ 3. ทรัพยากรทางปัญญาและฐานทรัพยากรทาง พันธุกรรม ๑. การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนา ต่อแนวโน้มสังคมไทย

5 ๑. ๕ บริบทด้านแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค ๑. ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ๒. ผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคต่อ ประเทศไทย ๑. การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนา ต่อแนวโน้มสังคมไทย

6 ๒. บทบาทและท่าทีของ ประเทศไทย ในยุคโลกาภิวัตน์

7 ความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดแนวคิดการพัฒนาสังคมไทยที่แตกต่าง กัน ก่อให้เกิดแนวคิดการพัฒนาสังคมไทยที่แตกต่าง กันคือยุทธศาสตร์โลกาภิวัตน์และยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น ๒. บทบาทและท่าทีของประเทศไทย ในยุคโลกาภิวัตน์

8 ๓. ยุทธศาสตร์โลกาภิ วัตน์

9 ๑. การดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบเปิด ๒. การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรี ๓. การถ่ายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสู่ภาคธุรกิจ ๔. การให้ความสำคัญแก่เป้าหมายการรักาเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจ ๕. การส่งเสริม การสะสมทุนเพื่อลดการพึ่งเงินทุน ต่างประเทศ ๖. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๗. การลดอัตราเพิ่มของประชากร ๓. ยุทธศาสตร์โลกาภิวัตน์

10 เพื่อเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จำต้องมียุทธวิธี เสริมอย่างน้อย ๓ ด้าน ๑. การสร้างและการขยายเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศ ๒. การสร้างและการขยายเครือข่ายการผลิต ๓. การกำหนดนโยบายการวิจัยและพัฒนา ยุทธศาสตร์โลกาภิวัตน์ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ เคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต อย่างน้อย ๒ ประการ ๑. การลงทุนของประเทศมีลักษณะไร้พรมแดน ๒. แรงงานของประเทศต่างๆมีการเคลื่อนย้าย ตามโครงสร้างการลงทุน ๓. ยุทธศาสตร์โลกาภิวัตน์

11 ๔. ยุทธศาสตร์วัฒนธรรม ชุมชน ๔. ยุทธศาสตร์วัฒนธรรม ชุมชน

12 ๑. ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแนววัฒนธรรมชุมชนมีดังนี้ ๑. การพึ่งพาตนเอง ๒. การปรับจุดหมายการผลิตจากการผลิตเพื่อพาณิชย์เป็น การผลิตเพื่อยังชีพ ๓. การพัฒนาบนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชน ๔. การแก้ปัญหาสังคม ๕. การรวมกลุ่ม ๖. การให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหา ๔. ยุทธศาสตร์วัฒนธรรมชุมชน

13 แนวทางเลือกของการพัฒนาสังคมเชิงรุก : แนวคิดยุทธสา สตร์ และกลไกลสู่ความสำเร็จ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑. การยกระดับคุณภาพคนไทยเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ๒. การสร้างความมั่นคงทางสังคมแก่คนไทย ๓. การรักษาคุณค่าของสังคมไทย ๔. การเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ ๕. การปฏิรูปการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการพัฒนาเชิงรุก ๔. ยุทธศาสตร์วัฒนธรรมชุมชน

14 แนวทางเลือกของการพัฒนาสังคมเชิงรุก : แนวคิดยุทธสา สตร์ และกลไกลสู่ความสำเร็จ กลไกลสู่ความสำเร็จ ๑. ประชาชน / ชุมชนที่เข้มแข็ง ๒. การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอย่างจริงจัง ๓. กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิ บาล ๔. รากฐานทางสังคมที่เข้มแข็งในการรองรับการพัฒนา ๔. ยุทธศาสตร์วัฒนธรรมชุมชน

15 จบแล้วค่ะ จบแล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ ๗ แนวโน้มสังคมไทยและแนวทางเลือก. ๑. การเปลี่ยนแปลงของ บริบทการพัฒนาต่อ แนวโน้มสังคมไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google