งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ ๗ แนวโน้มสังคมไทย และแนวทางเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ ๗ แนวโน้มสังคมไทย และแนวทางเลือก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ ๗ แนวโน้มสังคมไทย และแนวทางเลือก

2 ๑. การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาต่อแนวโน้มสังคมไทย

3 ๑. การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาต่อแนวโน้มสังคมไทย
๑.๑ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินโลก ๑.การรวมตัวทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและบทบาททางเศรษฐกิจของเอเชียโดยเฉพาะจีนและอินเดีย ๒.ความไม่สมดุลของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทย ๓.การรวมตัวด้านการเงินและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ๔.กองทุนบริหารความเสี่ยงกับพฤติกรรมการเก็งกำไรจากค่าเงินและราคาสินค้าในตลาดล่วงหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ๕. กฎ ระเบียบ การกำกับตรวจสอบและธรรมภิบาลของสถาบันการเงินและการลงทุนเข้มงวดมากขึ้น

4 ๑. การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาต่อแนวโน้มสังคมไทย
๑.๒ บริบทด้านเทคโนโลยี เมื่อมีช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีที่มากขึ้นและไม่มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างจริงจังจะทำให้ประเทศไทยต้องพึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศทากขึ้น ๑.๓ บริบทด้านสังคม สังคมมีแนวโน้มเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น เป็นเมืองมากขึ้น และมีการย้ายถิ่นสูง มีการแข่งขันในการหางานเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มคนจะมีปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้น ๑.๔ บริบทด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อประเทสไทยในด้านต่างๆดังนี้ 1.ผลกระทบต่อภาคเกษตร 2.การคุ้มครองความหลากหลายต่อชีวภาพ 3.ทรัพยากรทางปัญญาและฐานทรัพยากรทางพันธุกรรม

5 ๑. การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาต่อแนวโน้มสังคมไทย
๑.๕ บริบทด้านแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค ๑.ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ๒.ผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคต่อประเทศไทย

6 ๒.บทบาทและท่าทีของประเทศไทย ในยุคโลกาภิวัตน์

7 ๒.บทบาทและท่าทีของประเทศไทยในยุคโลกาภิวัตน์
ความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดแนวคิดการพัฒนาสังคมไทยที่แตกต่างกัน คือ ยุทธศาสตร์โลกาภิวัตน์ และ ยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น

8 ๓. ยุทธศาสตร์โลกาภิวัตน์

9 ๓. ยุทธศาสตร์โลกาภิวัตน์
๑.การดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบเปิด ๒. การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรี ๓.การถ่ายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสู่ภาคธุรกิจ ๔.การให้ความสำคัญแก่เป้าหมายการรักาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ๕.การส่งเสริม การสะสมทุนเพื่อลดการพึ่งเงินทุนต่างประเทศ ๖.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๗.การลดอัตราเพิ่มของประชากร

10 ๓. ยุทธศาสตร์โลกาภิวัตน์
เพื่อเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จำต้องมียุทธวิธีเสริมอย่างน้อย ๓ ด้าน ๑.การสร้างและการขยายเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศ ๒.การสร้างและการขยายเครือข่ายการผลิต ๓.การกำหนดนโยบายการวิจัยและพัฒนา ยุทธศาสตร์โลกาภิวัตน์ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต อย่างน้อย ๒ ประการ ๑.การลงทุนของประเทศมีลักษณะไร้พรมแดน ๒.แรงงานของประเทศต่างๆมีการเคลื่อนย้าย ตามโครงสร้างการลงทุน

11 ๔.ยุทธศาสตร์วัฒนธรรมชุมชน

12 ๔.ยุทธศาสตร์วัฒนธรรมชุมชน
๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแนววัฒนธรรมชุมชนมีดังนี้ ๑.การพึ่งพาตนเอง ๒.การปรับจุดหมายการผลิตจากการผลิตเพื่อพาณิชย์เป็นการผลิตเพื่อยังชีพ ๓.การพัฒนาบนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชน ๔.การแก้ปัญหาสังคม ๕.การรวมกลุ่ม ๖.การให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหา

13 ๔.ยุทธศาสตร์วัฒนธรรมชุมชน
แนวทางเลือกของการพัฒนาสังคมเชิงรุก : แนวคิดยุทธสาสตร์ และกลไกลสู่ความสำเร็จ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑.การยกระดับคุณภาพคนไทยเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ๒.การสร้างความมั่นคงทางสังคมแก่คนไทย ๓.การรักษาคุณค่าของสังคมไทย ๔.การเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ ๕.การปฏิรูปการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการพัฒนาเชิงรุก

14 ๔.ยุทธศาสตร์วัฒนธรรมชุมชน
แนวทางเลือกของการพัฒนาสังคมเชิงรุก : แนวคิดยุทธสาสตร์ และกลไกลสู่ความสำเร็จ กลไกลสู่ความสำเร็จ ๑.ประชาชน/ชุมชนที่เข้มแข็ง ๒.การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอย่างจริงจัง ๓.กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ๔.รากฐานทางสังคมที่เข้มแข็งในการรองรับการพัฒนา

15 จบแล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ ๗ แนวโน้มสังคมไทย และแนวทางเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google