งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง งิ้ว ปักกิ่ง หน้ากาก ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ชื่อนางสาวรัชนีวรรณ แซ่โง้ว โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง งิ้ว ปักกิ่ง หน้ากาก ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ชื่อนางสาวรัชนีวรรณ แซ่โง้ว โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง งิ้ว ปักกิ่ง หน้ากาก ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ชื่อนางสาวรัชนีวรรณ แซ่โง้ว โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

2 มาตรฐานการเรียนสู่ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 3: ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการ เรียนรู้อื่น มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยง ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการ พัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน สาระที่ 4: ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือ พื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด เมื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ผู้เรียนสามารถ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมจีนที่มีมาแต่ สมัยโบราณและสืบทอดมาถึงปัจจุบัน ผู้เรียนสามารถอธิบายและบอกลักษณะของสีสัน ที่ใช้แต่งแต้มบนใบหน้าของตัวละครได้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของศิลปะและ วัฒนธรรมจีน

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด วิธีใดที่จะทำให้งิ้วปักกิ่งเผยแพร่ได้ไวและ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง คำถามประจำหน่วย งิ้วปักกิ่งมีความสำคัญอย่างไร สีของหน้ากากบ่งบอกถึงอะไร คำถามประจำบท งิ้วปักกิ่งคืออะไร

5 เครื่องมือการวัดและประเมิน ก่อนเริ่มโครงงาน - ประเมินพฤติกรรมจากการให้นักเรียนคิด และจินตนาการถึงละครโอเปล่าของจีน - ประเมินจากจากความคิดสร้างสรรค์โดย แจกกระดาษและปากกาให้แต่ละกลุ่ม ร่วมกันปรึกษา ระหว่างการทำโครงงาน - ครูถามคำถามให้นักเรียนตอบ และเปิดตัว อย่างวีดีโอ งิ้วให้นักเรียนดูโดยใช้ คอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ในการช่วย เมื่อสิ้นสุดโครงงาน - วัดจากงานที่ให้นักเรียนสรุปเป็น mind maping

6 โครงงาน หน้างิ้วมหัศจรรย์ เลือกศึกษาหน้างิ้วทั้งหมดของจีนเพื่อนำมาใช้ แยกสีของหน้ากากแต่ละอัน นำมาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เลือกและแยกถูกต้องหรือ ไม ระบุแหล่งเรียนรู้ของข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง งิ้ว ปักกิ่ง หน้ากาก ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ชื่อนางสาวรัชนีวรรณ แซ่โง้ว โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google