งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ วิจัยการเรียนการสอน นัฎฐภัทร์ ศรัทธาเจนสุข ชื่อเรื่องงานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กระบวนการจัดทำบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ วิจัยการเรียนการสอน นัฎฐภัทร์ ศรัทธาเจนสุข ชื่อเรื่องงานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กระบวนการจัดทำบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ วิจัยการเรียนการสอน นัฎฐภัทร์ ศรัทธาเจนสุข ชื่อเรื่องงานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กระบวนการจัดทำบัญชี โดยการใช้แบบฝึก ปฏิบัติ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขางานบัญชี วิทยาลัย เทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ ชื่อเรื่องงานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กระบวนการจัดทำบัญชี โดยการใช้แบบฝึก ปฏิบัติ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขางานบัญชี วิทยาลัย เทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ ผู้วิจัย นัฎฐภัทร์ ศรัทธาเจนสุข ( ปริญญาโท บธ. ม. : การจัดการ ) วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ www.nbac.ac.th

2 ความเป็นมาและปัญหาการวิจัยความเป็นมาและปัญหาการวิจัย “ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากระบวนการจัดทำบัญชี โดยการใช้แบบฝึกปฏิบัติ ” ตาม พ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.2542 มาตรา 22 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ได้ และยึดว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ในด้านการ เรียนรู้ทางวิชาการบัญชีนั้น ต้องให้เกิดทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพการบัญชี วิชากระบวนการจัดทำบัญชี เป็นวิชาหนึ่งที่ช่วยให้ มนุษย์รู้จักคิดอย่าง มีเหตุผล และมีความสัมพันธ์กับ การดำเนินชีวิตประจำวันของคนเราอย่างมาก เช่น ช่วยให้ทราบผลการดำเนินกิจการ โดยการรวบรวม บันทึก จำแนกข้อมูลทางบัญชี เป็นต้น จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้จัดทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากระบวนการ จัดทำบัญชี โดยการใช้แบบฝึกปฏิบัติ เพื่อเป็น แนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3 วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ สมมติฐานการวิจัย นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดย ใช้แบบฝึกปฏิบัติ หลังเรียน รายวิชากระบวนการจัดทำบัญชี สูง กว่าก่อนใช้แบบฝึกปฏิบัติ “ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากระบวนการจัดทำบัญชี โดยการใช้แบบฝึกปฏิบัติ ” เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ หลังจากผู้เรียนได้รับการสอน โดยการใช้แบบ ฝึกปฏิบัติ วิชากระบวนการจัดทำบัญชีของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขางานบัญชี

4 “ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากระบวนการจัดทำบัญชี โดยการใช้แบบฝึกปฏิบัติ ” กรอบแนวความคิดกรอบแนวความคิด ตัวแปร ต้น แบบทดสอบ ก่อนเรียน แบบทดสอบ หลังเรียน แบบฝึกปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน รายวิชา กระบวนการ จัดทำบัญชี ตัวแปร ตาม

5 ที่ชื่อ - สกุล คะแนนก่อนเรียน (20) คะแนนหลังเรียน (20) ความก้าวหน้า ทางการเรียน 1 นางสาวธณัชชา กลัดทอง 1010188 2 นางสาวสุวนันท์ พรหมศรี 1212197 3 นางสาวน้ำฝน กันหนู 81810 4 นางสาวผกามาศ ยอดยิ่ง 6179 5 นางสาววิลาวัลย์ ขจรศาสตร์ 71710 6 นางสาวณิชารีย์ วิทักษบุตร 1010166 7 นางสาวกิตติยา กาญจนวิเชียร 1313207 ผลรวม 6612557 ค่าเฉลี่ย 9.4317.868.14 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.6712.63- ตารางสรุปผลตารางสรุปผล

6 “ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากระบวนการจัดทำบัญชี โดยการใช้แบบฝึกปฏิบัติ ” สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย ผู้เรียนมีคะแนนก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ย 9.43 และมีคะแนนหลังเรียนที่ได้ใช้แบบ ฝึกปฏิบัติ โดยมีค่าเฉลี่ย 17.86 สรุป ผู้เรียนมีผลการเรียนหลังการใช้ แบบฝึกปฏิบัติมากกว่าผลการเรียนก่อน การใช้แบบฝึกปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานว่า นักศึกษามี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก ปฏิบัติหลังเรียน รายวิชากระบวนการ จัดทำบัญชี สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกปฏิบัติ

7 “ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากระบวนการจัดทำบัญชี โดยการใช้แบบฝึกปฏิบัติ ” การอภิปรายผลการอภิปรายผล จากการศึกษาพบว่า ผลการวิจัยที่ได้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในระดับที่ดีขึ้น ซึ่ง ถือว่าแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้น สามารถช่วยพัฒนาเรื่องกระบวนการ จัดทำบัญชี ตั้งแต่การจัดทำเอกสารเพื่อ บันทึกบัญชี การบันทึกรายการค้า จนถึง การจัดทำงบการเงินและรายงานภาษี ซึ่งนักเรียนมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น

8 “ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากระบวนการจัดทำบัญชี โดยการใช้แบบฝึกปฏิบัติ ” ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ 1. การใช้ชุดแบบฝึกทักษะ ควรคำนึงถึง ความรู้พื้นฐานทางบัญชีของผู้เรียน ตลอดจน มีการสร้างบรรยากาศและเสริมแรงอย่าง เหมาะสม เพื่อจะได้ส่งเสริมพัฒนาการด้าน ต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ 2. ควรนำการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ ไปทดลอง ใช้กลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น ในระดับที่สูงกว่า เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาความรู้เดิมที่เคย ได้เรียนมา 3. ควรมีชุดแบบฝึกทักษะที่มีความ หลากหลาย เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนมีความ กระตือรือร้นและตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น 1. การใช้ชุดแบบฝึกทักษะ ควรคำนึงถึง ความรู้พื้นฐานทางบัญชีของผู้เรียน ตลอดจน มีการสร้างบรรยากาศและเสริมแรงอย่าง เหมาะสม เพื่อจะได้ส่งเสริมพัฒนาการด้าน ต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ 2. ควรนำการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ ไปทดลอง ใช้กลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น ในระดับที่สูงกว่า เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาความรู้เดิมที่เคย ได้เรียนมา 3. ควรมีชุดแบบฝึกทักษะที่มีความ หลากหลาย เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนมีความ กระตือรือร้นและตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ วิจัยการเรียนการสอน นัฎฐภัทร์ ศรัทธาเจนสุข ชื่อเรื่องงานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กระบวนการจัดทำบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google