งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางพัฒนางาน ประจำ สู่งานวิจัย. ความรู้ ปัญหา ความ สำเร็จ ความ สำเร็จ การสร้างความรู้ ๒ แนว วิจัย KM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางพัฒนางาน ประจำ สู่งานวิจัย. ความรู้ ปัญหา ความ สำเร็จ ความ สำเร็จ การสร้างความรู้ ๒ แนว วิจัย KM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางพัฒนางาน ประจำ สู่งานวิจัย

2 ความรู้ ปัญหา ความ สำเร็จ ความ สำเร็จ การสร้างความรู้ ๒ แนว วิจัย KM

3 การ วิจัย หมายถึง กระบวนการค้นคว้าหา ความรู้ ใหม่ ด้วย วิธีการ ที่เป็นระบบหรือวิธีการ ที่ เชื่อถือได้

4 หมายถึง การอภิปราย เชื่อมโยงกับองค์ ความรู้ที่ เคยมีมา เช่น จากผลงาน วิจัยในอดีต ทฤษฎีที่มีอยู่ ภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้ว ใหม่ หมายถึง อะไร

5 หมายถึง ข้อมูลที่ ได้มาจาก เชื่อถือได้ หมายถึงอะไร เครื่องมือวัดที่ได้ค่า Validity, Reliability และ Objectively Validity ของเครื่องมือวัด คือ ข้อมูล จากเครื่องมือ ตรงกับที่ต้องการ Reliability ของเครื่องมือวัด คือ ข้อมูล จากเครื่องมือสม่ำเสมอ คงเส้นคงวา ไม่แปรเปลี่ยนตาม เวลาและสถานที่ Objectively ของเครื่องมือวัด คือ ข้อมูล จากเครื่องมือวัด ใครจะตรวจให้คะแนน ตีความก็ ได้ค่าเท่ากัน

6 อะไร เรียกว่า วิจัย อะไร เรียกว่า วิจัย องค์ประกอบ หรือ Component ที่ เรียกกันเรียกว่า วิจัย ประกอบด้วย 1. การระบุปัญหาที่ต้องวิจัย (Research Problem) 2. การรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้ (Methodology) 3. การอภิปราย โดยเชื่อมโยง กับความรู้เดิม (Discussion)

7 ทดลอง จัดเวที สังเกต สัมภาษณ์ สำรวจ PRA/PAR ฯลฯ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก mind map การประชุมกลุ่ม สงสัย / ไม่มี คำตอบ โจทย์ / คำถาม วัตถุประสงค์การวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการได้ข้อมูลวิธีการได้ข้อมูล ข้อมูล วิเคราะห์วิเคราะห์สังเคราะห์สังเคราะห์ ข้อมูล ตัวเลข ไม่ใช่ตัวเลข ตัวหนังสือ คำพูด ภาพ ~ เปรียบเทียบ ~ ความหมาย ~ หาเหตุผล ~ หาความสัมพันธ์ ~ จัดหมวดหมู่ +-× ÷ เครื่องมือเก็บข้อมูล ได้คำตอบโจทย์ สร้างความรู้ นำไปพัฒนางาน กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

8 การพัฒนา (Development) การพัฒนา คือ การทำ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการดำเนินการเพื่อ ทำให้ดีขึ้น

9 ลำดับขั้นของการ พัฒนา ขั้นที่ 1 กำหนดเป้าหมายของ การพัฒนา ขั้นที่ 2 ประเมินสภาวะ เบื้องต้น ขั้นที่ 3 กำหนดรูปแบบการ พัฒนา ขั้นที่ 4 ประเมินผลการ พัฒนา

10 การวิจัยและ พัฒนา การพัฒนารูปแบบ หนึ่งที่ใช้การวิจัยเป็น เครื่องมือโดยผู้วิจัย หาวิธีหรือนวัตกรรมมา แก้ปัญหา / ปรับปรุง / พัฒนางานที่ รับผิดชอบ

11 R2R คือ อะไร ? คือ การใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือ สร้างความรู้เพื่อนำมาพัฒนางาน ประจำ ในขณะเดียวกันก็ทำให้ คนทำงานประจำมีโอกาสคิด ทดลอง ตั้งโจทย์ให้มีความชัดเจน ขึ้น แล้วทำการทดลองเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช

12 R2R (Routine to Research) คืออะไร การวิจัยที่ดำเนินการโดยผู้ปฏิบัติ โจทย์วิจัยมาจากงานประจำ เพื่อพัฒนา งานประจำ ผลลัพธ์ดูที่ผลต่อ “ ลูกค้า ” การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ – ใช้ พัฒนางานประจำ การทำ Routine Development ให้มี ข้อมูล / หลักฐานอ้างอิงได้ (Evidence- Based) เครื่องมือพัฒนาคน ไม่มีนิยามตายตัว

13 R2R : หวัง ผลอะไร พัฒนางานประจำ พัฒนางานประจำ พัฒนาคนที่อยู่หน้างาน พัฒนาคนที่อยู่หน้างาน พัฒนาองค์กร วัฒนธรรมองค์กร สู่องค์กรเรียนรู้ พัฒนาองค์กร วัฒนธรรมองค์กร สู่องค์กรเรียนรู้ องค์ความรู้ขององค์กร ยกระดับ ขึ้น องค์ความรู้ขององค์กร ยกระดับ ขึ้น ทำให้งานเป็นเครื่องมือสู่ความสุข ปัญญา และไมตรี

14 Concept เป็นเครื่องมือในการสร้างศักยภาพ ทำให้ คนเข้าใจสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบตัว มากขึ้น เป็นเครื่องมือในการเปิดพื้นที่สำหรับ แนวความคิดใหม่ๆในการทำงาน เป็นเครื่องมือที่ช่วยคนทำงานในการสร้าง ความรู้ และสามารถย้อนกลับมาช่วยงาน ประจำที่ทำอยู่ เป็นเครื่องมือในการสร้างระบบพี่เลี้ยงในการ ทำวิจัยและเอื้อเฟื้อกันในการทำงาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้รู้จักพัฒนา ฐานข้อมูลและสามารถคิดเชิงระบบ

15 R2R ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ทั้งหมด แต่ต้องเป็นการค้นคว้าแล้วมา ประยุกต์ใช้ในบริบท ควรมีผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อทำให้ ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ได้ เป็นงานเสรีทางวิชาการและสามารถ ประยุกต์ใช้กับงานประจำ ไม่ควรยึดติดรูปแบบการวิจัย แต่ควร ถูกต้องตามหลักวิชาการ

16 ทำไม ? ต้อง ทำ R2R R2R มี ปัญหา ที่ ต้องการแก้ไข มี เรื่อง ที่ต้อง ทำ ให้ดีขึ้น ต้องการ คำตอบ ที่ แม่นยำ เชื่อถือได้ ตอบด้วย สามัญ สำนึกไม่ได้ ต้องการพัฒนา งานและตนเอง

17 5. บันทึกผล 6. วิเคราะห์ข้อมูล 7. สรุปผล/ข้อเสนอแนะ 8. งานได้รับการพัฒนา ให้ดีขึ้น และมีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ การ ปฏิบัติงาน 1. สิ่งที่ต้องการพัฒนางาน ให้ดีขึ้น /ปัญหางานประจำ ที่ต้องการแก้ไข 2. สอบถามเพื่อนร่วมงาน ค้นหาข้อมูลเดิม/ที่ เกี่ยวข้อง หรือพูดคุยกับ ทีมงาน 3. วางแผนการดำเนินงาน 4. ดำเนินการตามแผน 5. บันทึกผลการดำเนินงาน 6. ติดตาม/ประเมินผล 7. รายงานผลการ ปฏิบัติงาน/สรุปผล/ ข้อเสนอแนะ 8. นำผลไปปรับปรุงในงาน ครั้งต่อไปให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น R2R 5. บันทึก/สรุปผล 6. ติดตาม ประเมินผล การวิจัย 1. โจทย์วิจัย 3. วางแผนการวิจัย 4. ดำเนินการตามแผน 2. ตรวจเอกสาร 4. ปฏิบัติการ 1. หาโจทย์วิจัย 2. ทบทวน ตรวจ เอกสารและ กำหนดกรอบ แนวคิด 3. วางแผนการ ทำงาน


ดาวน์โหลด ppt แนวทางพัฒนางาน ประจำ สู่งานวิจัย. ความรู้ ปัญหา ความ สำเร็จ ความ สำเร็จ การสร้างความรู้ ๒ แนว วิจัย KM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google