งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางพัฒนางานประจำ สู่งานวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางพัฒนางานประจำ สู่งานวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางพัฒนางานประจำ สู่งานวิจัย
หลักสูตรการพัฒนาทีมวิทยากรประจำเขตด้าน Mapping และ R2R 2557 ระหว่างวันที่ 2-5 มิย.57 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตรชั้น 5 04/06/57 แนวทางพัฒนางานประจำ สู่งานวิจัย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

2 วิจัย KM ความรู้ การสร้างความรู้ ๒ แนว งานสำเร็จ/บรรลุเป้าหมาย ความ
หลักสูตรการพัฒนาทีมวิทยากรประจำเขตด้าน Mapping และ R2R 2557 ระหว่างวันที่ 2-5 มิย.57 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตรชั้น 5 04/06/57 งานสำเร็จ/บรรลุเป้าหมาย วิจัย ปัญหา ความรู้ ความ สำเร็จ KM การสร้างความรู้ ๒ แนว กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

3 การวิจัย หมายถึง กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ ใหม่ ด้วยวิธีการที่เป็นระบบหรือวิธีการที่ เชื่อถือได้

4 ใหม่ หมายถึงอะไร หมายถึง การอภิปรายเชื่อมโยงกับองค์ ความรู้ที่เคยมีมา เช่น จากผลงาน วิจัยในอดีต ทฤษฎีที่มีอยู่ ภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้ว

5 เชื่อถือได้ หมายถึงอะไร
หมายถึง ข้อมูลที่ได้มาจาก เครื่องมือวัดที่ได้ค่า Validity, Reliability และ Objectively Validity ของเครื่องมือวัด คือ ข้อมูลจากเครื่องมือ ตรงกับที่ต้องการ Reliability ของเครื่องมือวัด คือ ข้อมูลจากเครื่องมือสม่ำเสมอ คงเส้นคงวา ไม่แปรเปลี่ยนตามเวลาและสถานที่ Objectively ของเครื่องมือวัด คือ ข้อมูลจากเครื่องมือวัด ใครจะตรวจให้คะแนน ตีความก็ได้ค่าเท่ากัน

6 อะไร เรียกว่าวิจัย องค์ประกอบ หรือ Component ที่เรียกกันเรียกว่า วิจัย
ประกอบด้วย 1.การระบุปัญหาที่ต้องวิจัย(Research Problem) 2.การรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้ (Methodology) 3.การอภิปราย โดยเชื่อมโยงกับความรู้เดิม (Discussion)

7 วัตถุประสงค์การวิจัย เครื่องมือเก็บข้อมูล
หลักสูตรการพัฒนาทีมวิทยากรประจำเขตด้าน Mapping และ R2R 2557 ระหว่างวันที่ 2-5 มิย.57 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตรชั้น 5 04/06/57 สงสัย/ไม่มีคำตอบ ข้อมูล ตัวเลข ไม่ใช่ตัวเลข ตัวหนังสือ คำพูด ภาพ ~เปรียบเทียบ ~ความหมาย ~หาเหตุผล ~หาความสัมพันธ์ ~จัดหมวดหมู่ โจทย์/คำถาม + - × ÷ วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อมูล วิธีการได้ข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ได้คำตอบโจทย์ สร้างความรู้ นำไปพัฒนางาน ทดลอง จัดเวที สังเกต สัมภาษณ์ สำรวจ PRA/PAR ฯลฯ เครื่องมือเก็บข้อมูล แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก mind map การประชุมกลุ่ม กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

8 การพัฒนา (Development)
การพัฒนา คือ การทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการดำเนินการเพื่อทำให้ดีขึ้น

9 ลำดับขั้นของการพัฒนา
ขั้นที่ 1 กำหนดเป้าหมายของการพัฒนา ขั้นที่ 2 ประเมินสภาวะเบื้องต้น ขั้นที่ 3 กำหนดรูปแบบการพัฒนา ขั้นที่ 4 ประเมินผลการพัฒนา

10 การวิจัยและพัฒนา การพัฒนารูปแบบหนึ่งที่ใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือโดยผู้วิจัย หาวิธีหรือนวัตกรรมมาแก้ปัญหา/ปรับปรุง/พัฒนางานที่รับผิดชอบ

11 R2R คือ อะไร ? คือ การใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือสร้างความรู้เพื่อนำมาพัฒนางานประจำ ในขณะเดียวกันก็ทำให้คนทำงานประจำมีโอกาสคิด ทดลอง ตั้งโจทย์ให้มีความชัดเจนขึ้น แล้วทำการทดลองเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

12 R2R (Routine to Research) คืออะไร
การวิจัยที่ดำเนินการโดยผู้ปฏิบัติ โจทย์วิจัยมาจากงานประจำ เพื่อพัฒนางานประจำ ผลลัพธ์ดูที่ผลต่อ “ลูกค้า” การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ – ใช้พัฒนางานประจำ การทำ Routine Development ให้มีข้อมูล/หลักฐานอ้างอิงได้ (Evidence-Based) เครื่องมือพัฒนาคน ไม่มีนิยามตายตัว

13 ทำให้งานเป็นเครื่องมือสู่ความสุข ปัญญา และไมตรี
R2R : หวังผลอะไร พัฒนางานประจำ พัฒนาคนที่อยู่หน้างาน พัฒนาองค์กร วัฒนธรรมองค์กร สู่องค์กรเรียนรู้ องค์ความรู้ขององค์กร ยกระดับขึ้น ทำให้งานเป็นเครื่องมือสู่ความสุข ปัญญา และไมตรี

14 Concept เป็นเครื่องมือในการสร้างศักยภาพ ทำให้คนเข้าใจสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบตัวมากขึ้น เป็นเครื่องมือในการเปิดพื้นที่สำหรับแนวความคิดใหม่ๆในการทำงาน เป็นเครื่องมือที่ช่วยคนทำงานในการสร้างความรู้ และสามารถย้อนกลับมาช่วยงานประจำที่ทำอยู่ เป็นเครื่องมือในการสร้างระบบพี่เลี้ยงในการทำวิจัยและเอื้อเฟื้อกันในการทำงาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้รู้จักพัฒนาฐานข้อมูลและสามารถคิดเชิงระบบ

15 R2R ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ทั้งหมด แต่ต้องเป็นการค้นคว้าแล้วมาประยุกต์ใช้ในบริบท ควรมีผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อทำให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ได้ เป็นงานเสรีทางวิชาการและสามารถประยุกต์ใช้กับงานประจำ ไม่ควรยึดติดรูปแบบการวิจัย แต่ควรถูกต้องตามหลักวิชาการ

16 มี ปัญหา ที่ต้องการแก้ไข ตอบด้วย สามัญสำนึกไม่ได้
ทำไม?ต้องทำ R2R มี ปัญหา ที่ต้องการแก้ไข ต้องการพัฒนางานและตนเอง มี เรื่อง ที่ต้อง ทำ ให้ดีขึ้น R2R ตอบด้วย สามัญสำนึกไม่ได้ ต้องการ คำตอบ ที่แม่นยำ เชื่อถือได้

17 การวิจัย การปฏิบัติงาน
R2R การปฏิบัติงาน 1. สิ่งที่ต้องการพัฒนางานให้ดีขึ้น /ปัญหางานประจำที่ต้องการแก้ไข 1. โจทย์วิจัย 1. หาโจทย์วิจัย 2. ตรวจเอกสาร 2. สอบถามเพื่อนร่วมงาน ค้นหาข้อมูลเดิม/ที่เกี่ยวข้อง หรือพูดคุยกับทีมงาน 2. ทบทวน ตรวจเอกสารและกำหนดกรอบแนวคิด 3. วางแผนการวิจัย 3. วางแผนการดำเนินงาน 4. ดำเนินการตามแผน 3. วางแผนการทำงาน 4. ดำเนินการตามแผน 5. บันทึกผล 5. บันทึกผลการดำเนินงาน 4. ปฏิบัติการ 6. วิเคราะห์ข้อมูล 6. ติดตาม/ประเมินผล 5. บันทึก/สรุปผล 7. สรุปผล/ข้อเสนอแนะ 7. รายงานผลการปฏิบัติงาน/สรุปผล/ข้อเสนอแนะ 8. งานได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ 6. ติดตามประเมินผล 8. นำผลไปปรับปรุงในงานครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt แนวทางพัฒนางานประจำ สู่งานวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google