งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ ทฤษฎีการ วิจารณ์ ศิลปะ ความหมายของการ วิจารณ์ ผลงานทางทัศนศิลป์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ ทฤษฎีการ วิจารณ์ ศิลปะ ความหมายของการ วิจารณ์ ผลงานทางทัศนศิลป์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ ทฤษฎีการ วิจารณ์ ศิลปะ ความหมายของการ วิจารณ์ ผลงานทางทัศนศิลป์

3 ความหมายของการวิจารณ์ผลงานทางทัศนศิลป์ การแสดงออกทางความคิดเห็น ต่อผลงาน โดย ให้ความคิดเห็นตามหลักเกณฑ์ทางศิลปะ โดย วิธีการติชม เสนอข้อคิดเห็น เพื่่อการปรับปรุง พัฒนางานต่อไป

4 นักเรียนมีคิดเห็นอย่างไรกับภาพนี้

5 ความหมายของการวิจารณ์ผลงานทางทัศนศิลป์ การแสดงออกทางความคิดเห็น ต่อผลงาน โดย ให้ความคิดเห็นตามหลักเกณฑ์ทางศิลปะ โดย วิธีการติชม เสนอข้อคิดเห็น เพื่่อการปรับปรุง พัฒนางานต่อไป หรืออาจใช้วิธีการในการฝึกดู วิเคราะห์ หรือคิด เปรียบเทียบถึงคุณค่าของผลงานศิลปะ ( วิเคราะห์ คือ การแยกแยะ ศึกษาองค์รวมของ งานศิลปะออกเป็นส่วนๆ ทีละประเด็นๆ ในด้าน เทคนิค กรรมวิธีแสดงออก )

6 นักเรียนมี คิดเห็นอย่างไร กับภาพนี้

7

8

9

10

11 ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ ทฤษฎีการ วิจารณ์ ศิลปะ ความหมายของการ วิจารณ์ ผลงานทางทัศนศิลป์ องค์ประกอบในการ วิจารณ์ ผลงานทางทัศนศิลป์

12 องค์ประกอบในการวิจารณ์ผลงานทาง ทัศนศิลป์ ผลง าน ศิลปิน คนดู จิตรกรร ม ศิลปะ สื่อผสม ประติมากร รม วาด เส้น ภาพ พิมพ์ สถาปัตยก รรม

13 สรุปองค์ประกอบประกอบไปด้วย 1. ศิลปิน 2. ผลงาน ทางทัศนศิลป์ 3. คนดู

14 ลักษณะการวิจารณ์งานศิลปะ 1. วิจารณ์ตามความรู้สึกของ ผู้วิจารณ์ ใช้ประสบการณ์ ตามเจตคติ ตลอดจน ความประทับใจและสะเทือนใจต่อ ผลงาน สามารถวิจารณ์ได้ทันที 2. วิจารณ์ตามเนื้อหาสาระ ของผลงาน วิจารณ์ตามองค์ประกอบศิลป์ เนื้อหา การแสดงออก ตลอดจนความคิดริเริ่ม โดยใช้หลักทางศิลปะเป็นข้อมูล

15 หลักการวิจารณ์ 1. ดูการ์ดที่ติดใกล้ผลงาน บอกชื่อผลงาน ขนาดผลงาน 2. ดูว่าศิลปะสาขาใด 3. ดูสิ่งที่ทำให้เกิดมิติในผลงาน 4. ดูส่วนประกอบของความงาม 5. ดูการจัดภาพ 6. ดูทฤษฎีการถ่ายทอดทางศิลปะ 7. ดูเรื่องราวที่นำมาสร้างเกี่ยวกับเรื่องใด 8. ดูคุณค่าทางความงามและคุณค่าทางเรื่องราว

16 คุณสมบัติของนักวิจารณ์ 1. ควรมีความรู้เกี่ยวกับศิลปะประจำชาติและศิลปะสากล 2. ควรมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 3. ควรมีความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ช่วยให้รู้แง่มุมของ ความงาม 4. ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างขวางและไม่คล้อยตามคนอื่น 5. กล้าที่จะแสดงออกทั้งที่เป็นไปตามหลักวิชาการ ตาม ความรู้สึกและประสบการณ์

17 ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ ทฤษฎีการ วิจารณ์ ศิลปะ ความหมายของการ วิจารณ์ ผลงานทางทัศนศิลป์ องค์ประกอบในการ วิจารณ์ ผลงานทางทัศนศิลป์ ขั้นตอนและวิธีการใน การวิจารณ์ ผลงานทางทัศนศิลป์

18 ขั้นตอนการวิจารณ์ 1. ขั้นระบุข้อมูลของผลงาน ( ชื่อผลงาน ศิลปิน เทคนิค วิธีการ ) 2. ขั้นการบรรยาย ( บันทึกข้อมูลเบื้องต้น และมีเทคนิค การสร้างสรรค์แบบใด ) 3. ขั้นการวิเคราะห์ ( ลักษณะภาพรวมผลงานประเภทใด รูปแบบถ่ายทอดแบบใด จำแนกทัศนธาตุ องค์ประกอบ ศิลป์ ) 4. ขั้นตีความหมาย ( เป็นการค้นหาความหมายของผลงาน ว่าศิลปินต้องการสื่อให้รับรู้อะไร เช่นปัญหาสังคม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ) 5. ขั้นการประเมินคุณค่า ( เป็นการพิจารณาภาพรวมทุก ข้อเบื้องต้น สรุปให้เห็นข้อดี ข้อด้อยในด้านเนื้อหาและ เรื่องราว หลักทัศนธาตุ การจัดองค์ประกอบศิลป์ ทักษะ ฝีมือ และการถ่ายทอดความงาม )

19 การบรรยายภาพ ต้องพิจารณาโดยจัดแยก ประเภท 1. ภาพเหมือนจริง 2. ภาพกึ่งนามธรรม 3. ภาพนามธรรม

20 ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ ทฤษฎีการ วิจารณ์ ศิลปะ ความหมายของการ วิจารณ์ ผลงานทางทัศนศิลป์ องค์ประกอบในการ วิจารณ์ ผลงานทางทัศนศิลป์ เป้าหมายของการ วิจารณ์ ผลงานทางทัศนศิลป์ ขั้นตอนและวิธีการใน การวิจารณ์ ผลงานทางทัศนศิลป์

21 ประโยชน์ของการวิจารณ์ต่อผู้วิจารณ์ 1. ทำให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของ วงการศิลปะ 2. ทำให้เกิดปัญญา รู้ ให้เหตุผลที่ถูกต้อง 3. มีความละเอียดประณีตอยู่ในส่วนลึก 4. มีเหตุผล มีความเที่ยวธรรม 5. ทำให้เป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่เสมอ

22 ประโยชน์ของการวิจารณ์ต่อผู้สร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะ 1. มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง 2. รับทราบแนวคิดของผู้อื่น เพื่อ..... 3. เกิดพลังอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ ต่อไป 4. ได้ผลงานทางศิลปะที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม 5. มีความเข้าใจต่อกันในทางที่ดีระหว่างผู้ สร้างสรรค์และผู้วิจารณ์

23


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ ทฤษฎีการ วิจารณ์ ศิลปะ ความหมายของการ วิจารณ์ ผลงานทางทัศนศิลป์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google