งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างแบบสอบถาม แผนภาพสรุปส่วนที่ 2 มีอุปกรณ์สมัยใหม่ (New technology) อะไรบ้าง ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) เพศชาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างแบบสอบถาม แผนภาพสรุปส่วนที่ 2 มีอุปกรณ์สมัยใหม่ (New technology) อะไรบ้าง ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) เพศชาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวอย่างแบบสอบถาม

3 แผนภาพสรุปส่วนที่ 2 มีอุปกรณ์สมัยใหม่ (New technology) อะไรบ้าง ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) เพศชาย

4 แผนภาพสรุปส่วนที่ 2 มีอุปกรณ์สมัยใหม่ (New technology) อะไรบ้าง ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) เพศหญิง

5 แผนภาพสรุปส่วนที่ 3 ใช้ทำอะไรในการ เรียนบ้าง ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) เพศชาย

6 แผนภาพสรุปส่วนที่ 3 ใช้ทำอะไรในการ เรียนบ้าง ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) เพศหญิง

7 แผนภาพสรุปส่วนที่ 4 ประเด็นปัญหาจากการใช้ ICT ข้อที่ 1 ทักษะ / ศักยภาพของผู้เรียนในการ ใช้ ICT มีผลต่อการใช้ศึกษาหาความรู้หรือไม่ เพศชาย

8 แผนภาพสรุปส่วนที่ 4 ประเด็นปัญหาจากการใช้ ICT ข้อที่ 1 ทักษะ / ศักยภาพของผู้เรียนในการ ใช้ ICT มีผลต่อการใช้ศึกษาหาความรู้หรือไม่ เพศหญิง

9 แผนภาพสรุปส่วนที่ 4 ประเด็นปัญหาจากการใช้ ICT ข้อที่ 2 วัสดุ / อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการ สอน ( เช่น เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น ) เพศชาย

10 แผนภาพสรุปส่วนที่ 4 ประเด็นปัญหาจากการใช้ ICT ข้อที่ 2 วัสดุ / อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการ สอน ( เช่น เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น ) เพศหญิง

11 แผนภาพสรุปส่วนที่ 4 ประเด็นปัญหาจากการใช้ ICT ข้อที่ 3 ระบบเครือข่าย ( เช่น สัญญาณการ เชื่อมต่อ Internet, Wi-fi) เพศชาย

12 แผนภาพสรุปส่วนที่ 4 ประเด็นปัญหาจากการใช้ ICT ข้อที่ 3 ระบบเครือข่าย ( เช่น สัญญาณการ เชื่อมต่อ Internet, Wi-fi) เพศหญิง

13 ตัวอย่างแบบสอบถาม

14 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการใช ICT ในการประกอบการเรียนการสอน ( ที่พบ นอกจากประเด็นปัญหาที่กำหนดให้ ) อาจา รย์ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับปัญหาที่พบ ระบบเครือข่าย ควรทำระบบ wi-fi ให้มีความถี่สูง สามารถใช้ งานได้สะดวก ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการใช ICT ในการประกอบการเรียนการสอน ( ที่พบ นอกจากประเด็นปัญหาที่กำหนดให้ ) ต้องให้ความรู้แก่ผู้สอนและผู้เรียนในการใช้ ICT เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนการสอน

15 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการใช ICT ในการประกอบการเรียนการสอน ( ที่พบ นอกจากประเด็นปัญหาที่กำหนดให้ ) นักศึกษ า ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับปัญหาที่พบ ทักษะ / ศักยภาพของผู้เรียนในการใช้ ICT - ถ้าไม่มีทักษะเราจะมีความยุ่งยากอย่างมาก อาจไม่ ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร - เนื่องจากมีความรู้เรื่องการใช้ ICT น้อยจึงทำให้มี ปัญหา วัสดุ / อุปกรณ์ที่ใช้ในการ เรียนการสอน - โปรเจคเตอร์มีความจำ เป็นมากต่อการ Presentation อย่างมาก - เปิดไม่ค่อยติดบางเครื่อง - ใช้ไม่เป็น ระบบเครือข่าย - การติดต่อเชื่อมโยงเครือข่าย อินเทอร์เน็ต จะทำให้ได้รับ ความรู้ที่กว้างขวางมากกว่า - การเชื่อมต่อ wi-fi ไม่ค่อยเสถียร -wi-fi แย่มาก - ช้า

16 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการใช ICT ในการประกอบการเรียนการสอน ( ที่พบ นอกจากประเด็นปัญหาที่กำหนดให้ ) - ไม่ค่อยมีทักษะใช้ IT มากเท่าที่ควร - ใช้อุปกรณ์ IT มากเกินไปจนไม่มีเวลาให้คน รอบข้าง -Wi-fi ช้ามากและหลุดบ่อยใช้ไปวางไว้ไม่กี่ นาที Wi-fi ก็ตัดต้องต่อใหม่ทุกครั้งทำให้เกิดความ รำคาญ - โปรเจคเตอร์เปิดยาก - ใช้โปรเจคเตอร์ไม่ค่อยเป็น Wi-fi ไม่ดี เชื่อมต่อยาก - อุปกรณ์ยังไม่ค่อยพร้อมใช้งานในการเรียน การสอน - ห้องสัมนาโปรเจคเตอร์ไม่ค่อยชัดค่ะ -Wi-fi ไม่ครอบคลุมในบางพื้นที่ - ระบบเครือข่ายควรมีการปรับปรุงให้รวดเร็ว ต่อการเรียนการสอน

17 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการใช ICT ในการประกอบการเรียนการสอน ( ที่พบ นอกจากประเด็นปัญหาที่กำหนดให้ ) - อุปกรณ์สื่อการสอนค่อนข้างมีปัญหา รวมถึงไม่ค่อยมี ความรู้ เช่น การใช้เครื่องโปรเจคเตอร์หรือเครื่องฉาย -VPN เก่าแล้วกดยาก - เพิ่มความถี่ Wi-fi เพราะช้ามาก - การดูแลรักษาอุปกรณ์ ICT - เน็ตช่วงพักกลางวันช้าทำให้เวลาที่จะสืบค้นข้อมูล ไม่ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ - แสงมากเกินไปดูโปรเจคเตอร์ไม่ชัด - เมื่อไฟฟ้าขัดข้องจะทำให้ขัดต่อการใช้ ICT ทั้งผู้เรียน และผู้สอน - ปัญหาของแสงสว่างในห้องเรียน จอโปรเจคเตอร์ต่อ การมองเห็น - บางครั้งต้องการสืบค้นข้อมูลแต่อินเตอร์เน็ต Wi-fi ช้า ก็ ทำให้การเรียนการสอนบกพร่องและไม่ประสบความสำเร็จ - แสงที่ฉายไม่ชัด

18 ภาพบรรยากาศการเก็บข้อมูล

19 1. นางสาวเสาวรส เชียงทา 2. นางสาวชลิตติญา ทาทอง 3. นางสาวนันทิพร มิ่งขวัญ 4. นางสาวปรียาภรณ์ อันทะรักษ์

20


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างแบบสอบถาม แผนภาพสรุปส่วนที่ 2 มีอุปกรณ์สมัยใหม่ (New technology) อะไรบ้าง ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) เพศชาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google