งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระการเรียนรู้ที่ ๕ การสร้างตารางค่า ความจริง จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถสร้างตารางค่าความ จริงได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถหาค่าความจริงของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระการเรียนรู้ที่ ๕ การสร้างตารางค่า ความจริง จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถสร้างตารางค่าความ จริงได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถหาค่าความจริงของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สาระการเรียนรู้ที่ ๕ การสร้างตารางค่า ความจริง จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถสร้างตารางค่าความ จริงได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถหาค่าความจริงของ ประพจน์ได้ถูกต้อง

3 สาระการเรียนรู้ที่ ๕ การสร้างตารางค่า ความจริง ถ้า p และ q เป็นประพจน์ย่อยแล้ว เรา เคยสร้างตารางค่าความจริงของประพจน์ เชิงประกอบ p  q, p  q, p  q และ  p มาแล้ว สำหรับหัวข้อนี้เราจะสร้างตารางค่า ความจริงของประพจน์เชิงประกอบอื่น ๆ ที่ ซับซ้อนขึ้น เมื่อกำหนดประพจน์ย่อย โดยไม่ได้ กำหนดค่าความจริง การหาค่าความจริง ของประพจน์เชิงประกอบสามารถหาได้ โดยการสร้างตารางค่าความจริงให้ ครอบคลุมทุกกรณีของค่าความจริงของ ประพจน์ย่อย ซึ่งจะมีกี่กรณีขึ้นอยู่กับว่ามี ประพจน์ย่อยจำนวนกี่ประพจน์

4 สาระการเรียนรู้ที่ ๕การสร้างตารางค่า ความจริง  ถ้ามีประพจน์ย่อย p ประพจน์เดียว ตารางค่าความจริงจะมี 2 กรณี ( เท่ากับ กรณี ) ตามค่าความจริงของ p คือ T และ F ลักษณะตารางค่าความจริงจะเป็นดังนี้ P T F

5 สาระการเรียนรู้ที่ ๕การสร้างตารางค่า ความจริง  ถ้ามีประพจน์ย่อย p และ q สอง ประพจน์ จะเกิดการจับคู่กันระหว่างค่า ความจริงของ p และ q ดังแผนภาพต่อไปนี้ ค่าความจริงของ p ค่าความจริงของ q T T T T F T

6 สาระการเรียนรู้ที่ ๕การสร้างตารางค่า ความจริง ดังนั้น ตารางค่าความจริงจะมี 4 กรณี ( เท่ากับ กรณี ) ลักษณะของตารางค่า ความจริง จะเป็นดังนี้ pq TT TF FT FF

7 สาระการเรียนรู้ที่ ๕การสร้างตารางค่า ความจริง  ถ้ามีประพจน์ย่อย p, q และ r สาม ประพจน์ จะเกิดการจับคู่กันระหว่างค่า ความจริงของ p, q และ r ดังแผนภาพ ต่อไปนี้

8 สาระการเรียนรู้ที่ ๕การสร้างตารางค่า ความจริง ค่าความจริง ของ p ค่าความจริง ของ q ค่าความจริง ของ r T F T F T F T F T T T T T T

9 สาระการเรียนรู้ที่ ๕การสร้างตารางค่า ความจริง ดังนั้น ตารางค่าความจริงจะมี 8 กรณี ( เท่ากับ กรณี ) ลักษณะของตารางค่า ความจริง จะเป็นดังนี้ ค่าความจริง ของ p ค่าความจริง ของ q ค่าความจริง ของ r TTT TTF TFT TFF FTT FTF FFT FFF

10 สาระการเรียนรู้ที่ ๕การสร้างตารางค่า ความจริง ในทำนองเดียวกัน ถ้ามีประพจน์ถ้ามี ประพจน์ย่อย p, q, r และ s สี่ประพจน์ ตารางค่าความจริงจะมีกรณีทั้งหมด กรณี มีลักษณะดังนี้ pqrs TTTT TTTF TTFT TTFF TFTT TFTF TFFT TFFF

11 สาระการเรียนรู้ที่ ๕การสร้างตารางค่า ความจริง pqrs FTTT FTTF FTFT FTFF FFTT FFTF FFFT FFFF โดยทั่วไป ถ้ามีประพจน์ย่อย n ประพจน์ ตารางค่าความจริงจะมีกรณี ทั้งหมด กรณี

12 ตัวอย่างที่ 1 จงสร้างตารางค่าความจริงของ (p  q)  (p  q)  ในตัวอย่างนี้ตัวเชื่อมหลักคือ “  ”  ในตารางค่าความจริงจะมี 4 กรณี  ในตารางค่าความจริงควรมีหลักต่าง ๆ ดังนี้ ค่าความจริงของ p, q, p  q, p  q และ (p  q)  (p  q) รวม ทั้งหมด 5 หลัก โดยใช้ข้อตกลงของ ตัวเชื่อม ,  และ  จะได้ตารางค่า ความจริงดังนี้ วิธี ทำ

13 pq p  qp  q(p  q)  (p  q) TTTTT TFFTT FTFTT FFFFT

14 ตัวอย่างที่ 2 จงสร้างตารางค่าความจริงของ (p   q)  (  p  q) วิธี ทำ pq pp qqp   q  p  q(p   q)  (  p  q) TTFFFFF TFFTTFT FTTFTTT FFTTTFT

15 ตัวอย่างที่ 3 จงสร้างตารางค่าความจริงของ (p   r)   q วิธี ทำ p qr qq rrp   r (p   r)   q TTTFFTF TTFFTTF TFTTFTT TFFTTTT FTTFFFF FTFFTTF FFTTFFF FFFTTTT

16 แบบฝึกทักษะ 1. (p  q)  p 2. [(p  q)  p]  q 3. (p  q)  (p  q) 4. [p  (q  r)]  [p  (q  r)] จงสร้างตารางค่าความจริงของ ประพจน์ในข้อต่อไปนี้ 5. [(p  q)  r]  [p  (q  r)]

17 กลับสู่หน้าเมนู หลัก กลับสู่หน้าเมนู หลัก


ดาวน์โหลด ppt สาระการเรียนรู้ที่ ๕ การสร้างตารางค่า ความจริง จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถสร้างตารางค่าความ จริงได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถหาค่าความจริงของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google