งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การจัดการตรา ผลิตภัณฑ์ คุณค่าของตรา และตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ หรือ ตราสินค้า (brand) คือ ชื่อ (name) คำ (term) เครื่องหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การจัดการตรา ผลิตภัณฑ์ คุณค่าของตรา และตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ หรือ ตราสินค้า (brand) คือ ชื่อ (name) คำ (term) เครื่องหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การจัดการตรา ผลิตภัณฑ์ คุณค่าของตรา และตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ หรือ ตราสินค้า (brand) คือ ชื่อ (name) คำ (term) เครื่องหมาย (sign) สัญลักษณ์ (symbol) แบบ (design) หรือส่วนประสมของ สิ่งที่กล่าวมาเพื่อแสดง บ่งบอกผลิตภัณฑ์ ของผู้ขายและทำให้แตกต่างไปจาก ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน

2 องค์ประกอบของตราสินค้า 1. ชื่อตราสินค้าหรือยี่ห้อ (brand name) 2. ตราเครื่องหมาย (brand mark) 3. เครื่องหมายการค้า (trademark) 4. สัญลักษณ์ (logo)

3 ระดับการสื่อความหมายของตรา สินค้า 1. คุณสมบัติ (attribute) 2. ผลประโยชน์ (benefits) 3. คุณค่า (value) 4. บุคลิกภาพ (personality)

4 ประโยชน์ของตราสินค้า 1. ประโยชน์ของตราสินค้าต่อ ผู้ขาย / ผู้ผลิต - บอกชื่อ แสดงรูปพรรณ หรือเอกลักษณ์ที่ใช้จดจำ สำหรับสินค้าให้แตกต่างจากผู้ขาย / ผู้ผลิตรายอื่น - เพื่อง่ายในการเสนอขาย และส่งเสริมการตลาด - ช่วยในการกำหนด ตำแหน่งตราสินค้า และควบคุม ส่วนครองตลาด - เอื้ออำนวยในการขยายสาย ผลิตภัณฑ์ใหม่

5 ประโยชน์ของตราสินค้า ( ต่อ ) 2. ประโยชน์ของตราสินค้าต่อผู้ซื้อ - สะดวกในการจดจำ และ การเลือกซื้อ - ทำให้รู้จักคุณภาพสินค้า และเห็นความแตกต่า ระหว่างสินค้า

6 ลักษณะตราสินค้าที่ดี 1. สั้นกะทัดรัด ออกเสียง และจดจำ ได้ง่าย 2. สามารถสะกดและออกเสียงได้ทุก ภาษา 3. สื่อถึงตัวสินค้าหรือคุณภาพสินค้า 4. มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง 5. ง่ายต่อการส่งเสริมการตลาด 6. ทันสมัยไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา 7. ให้ความหมายและสร้างการรับรู้ของ คนทั่วไปเป็นอย่าง เดียวกัน

7 คุณคุณค่าตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า (brand equity) เป็นคุณค่าผลิตภัณฑ์ที่รับรู้ (perceived value) ในสายตาของลูกค้า คุณค่าตราสินค้าจะสร้างข้อ ได้เปรียบทางการแข่งขันดังนี้ 1. บริษัทจะสามารถลดค่าใช้จ่ายทาง การตลาดได้ เพราะการ รู้จักตรา (brand awareness) และมี ความภักดีต่อตราสินค้า (brand loyalty)

8 คุณคุณค่าตราสินค้า ( ต่อ ) 2. บริษัทเกิดสภาพคล่องทาง การค้า สามารถต่อรองกับ ผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้าปลีก เนื่องจาก การคาดหวังการนำสินค้า มาจำหน่ายของผู้ค้าคนกลาง 3. บริษัทสามารถตั้งราคาได้สูงกว่าคู่ แข่งขัน เนื่องจากรับรู้ คุณภาพตราสูงกว่าคู่แข่งขัน 4. บริษัทสามารถขยายตราสินค้าได้ มากขึ้น เนื่องจากชื่อตรา สินค้าสร้างความน่าเชื่อถือได้สูง

9 ลักษณะของคุณค่าตราสินค้า 1. ความภักดีต่อตราสินค้าใน สายตาของลูกค้า (customer brand loyalty) 2. การรู้จักชื่อตราสินค้า (name awareness) 3. คุณค่าที่เกิดจาการรับรู้ (perceived value) 4. ความสัมพันธ์ของตราสินค้ากับ คุณค่าที่เกิดจาก การรับรู้

10 ขั้นตอนในการบำรุงรักษาตรา สินค้า 1. สร้างคุณภาพที่สามารถยอมรับ ได้ และเป็นคุณภาพ ตามหน้าที่ที่สำคัญ (relevant functional quality) และ เป็นประโยชน์ด้านจิตวิทยา (psychological benefits) 2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าที่ สำคัญของตราสินค้า (understand brand’s core value)

11 ขั้นตอนในการบำรุงรักษาตรา สินค้า ( ต่อ ) 3. การบริหารความสัมพันธ์กับ ลูกค้า (manage relationship with customers) และ สร้างประสบการณ์ การบริโภคโดยรวม (total consumption experience) 4. จัดการตราสินค้าให้มีชีวิต (humanize the brands) 5. การสื่อสารตราสินค้า (brand communication)

12 การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (product positioning ) หมายถึง กระบวนการซึ่งธุรกิจพยายามสร้างการ รับรู้ในความ นึกคิดของผู้บริโภคที่มีต่อ ตัวผลิตภัณฑ์ หรือภาพพจน์ตรายี่ห้อ ของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง การกำหนดตำแหน่งสินค้า หรือการ บริการสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งให้เกิดขึ้น ในความรู้สึกของผู้บริโภค

13 วัตถุประสงค์ในการกำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ 1. เพื่อสร้างความแตกต่างในสินค้า ของตน เพื่อการ กำหนดกลยุทธ์การตลาดที่มี ประสิทธิภาพ 2. เพื่อกำหนดแนวความคิด เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดเป้าหมายแต่ละ ส่วน 3. เพื่อการเลือกพัฒนา และการ กำหนดสัญลักษณ์ของ ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด

14 หลักการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 1. การวิเคราะห์คุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์ บริษัท และ คู่แข่งขัน 2. การวิเคราะห์ลักษณะของตลาด เป้าหมาย 3. การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 3.1 การกำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติและ ผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 3.2 การกำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ตามราคาและ / หรือ คุณภาพ

15 หลักการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ( ต่อ ) 3.3 การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตาม การใช้หรือ การนำไปใช้ 3.4 การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ตามผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 3.5 การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ตามระดับชั้น ผลิตภัณฑ์ 3.6 การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ เพื่อการแข่งขัน 3.7 การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ตามรูปแบบ การดำรงชีวิต

16 หลักการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ( ต่อ ) 3.8 การกำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ตามสัญลักษณ์ด้าน วัฒนธรรม 3.9 การกำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์จากหลายวิธี รวมกัน 4. การทดสอบแนวความคิด เกี่ยวกับตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 5. การกำหนดผังแสดงตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ของคู่แข่งขันในตลาด

17 หลักการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ( ต่อ ) 6. การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งใหม่ ของตราผลิตภัณฑ์ 6.1 การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ใหม่ของตราผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดส่วนลาง 6.2 การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ใหม่ของตราผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดส่วนบน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การจัดการตรา ผลิตภัณฑ์ คุณค่าของตรา และตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ หรือ ตราสินค้า (brand) คือ ชื่อ (name) คำ (term) เครื่องหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google