งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวอรุณรุ่ง สุวรรณโชติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวอรุณรุ่ง สุวรรณโชติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวอรุณรุ่ง สุวรรณโชติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบเกม นางสาวอรุณรุ่ง สุวรรณโชติ

2 ปัญหาของงานวิจัย สาขาวิชาการบัญชีได้นำวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี ( ) บรรจุลงในโปรแกรมการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะเกี่ยวกับศัพท์ภาษาอังกฤษทางการบัญชี เพื่อรับการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน ผู้สอนมักพบปัญหาว่า บ่นว่ายากเบื่อหน่ายการเรียน ผู้เรียนไม่เข้าเรียน ทำให้ไม่เข้าใจบทเรียน เพราะผู้เรียนไม่รู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ จึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

3 จากปัญหาที่พบในฐานะผู้สอนจึงมีความสนใจในการศึกษาแนวทางที่ทำให้ผู้เรียน เรียนอย่างสนุก ไม่เบื่อการเข้าเรียน คือ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบเกม โดยศึกษาจากงานวิจัยของพบว่าเมื่อเรียนโดยใช้รูปแบบเกมแล้ว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น

4 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ งานบัญชี 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี โดยใช้การสอนแบบเกม

5 ขั้นตอนการการวิจัย แบ่งเนื้อหาเกม 3 เป็นกลุ่ม
แบ่งเนื้อหาเกม 3 เป็นกลุ่ม ส่วนที่ 1 กลุ่มเนื้อหานิยามความหมาย ส่วนที่ 2 กลุ่มเนื้อหาเรียงลำดับ ส่วนที่ 3 กลุ่มการคำนวณ

6 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี โดยใช้รูปแบบการสอนแบบเกม ก่อนเรียน และ หลังเรียน รูปแบบการสอน N X SD t ก่อนเรียน 30 12.00 3.21 38.54 หลังเรียน 31.93 2.27

7 ผลความพึงพอใจของเรียนต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชีโดยใช้รูปแบบการสอนแบบเกม จำแนกเป็นรายข้อ
ประเด็นความพึงพอใจ รูปแบบการสอน แบบเกม X SD การแปลผล 1. การสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน 3.60 0.51 มากที่สุด 2. การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 3.63 0.67 3. การส่งเสริมจริยธรรม 3.53 0.76 มาก 4. การเรียนรู้แบบองค์รวม 3.33 0.63 5. การเรียนรู้อย่างมีความสุข 3.67 6. การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น 7. การเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง 3.43 0.55 8. การเรียนรู้ถึงกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 0.50 รวม 0.41

8 สรุปผลการวิจัย 1. การนำรูปแบบการสอนแบบเกม มาใช้ในการจัดการเรียน การสอน วิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี ซึ่งจำแนกตามลักษณะเนื้อหาวิชา ปรากฎผลดังนี้ กลุ่มเนื้อหานิยามความหมาย ได้แก่ เกมจิกซอว์ และเกมลายแทงขุมทรัพย์ กลุ่มเนื้อหาเรียงลำดับ ได้แก่เกมหาพวก และเกมรหัสลับ กลุ่มเนื้อหาการจัดกลุ่มแบ่งประเภท ได้แก่เกมประกวด MindMapping เกมอัจฉริยะ และเกมแยกสี เกมถูกหรือผิด น่าจะเป็น ส่วนกลุ่มเนื้อหาการคำนวณ ได้แก่ เกมปริศนาตัวเลข

9 สรุปผลการวิจัย 2. ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาภายหลังการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี โดยใช้รูปแบบการสอนแบบเกม สูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ มีค่าเฉลี่ย 3.53


ดาวน์โหลด ppt นางสาวอรุณรุ่ง สุวรรณโชติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google