งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ โดยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ โดยใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบเกม นางสาวอรุณรุ่ง สุวรรณโชติ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ

2 ปัญหาของงานวิจัย สาขาวิชาการบัญชีได้นำวิชา ภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี (2201- 2827) บรรจุลงในโปรแกรมการ เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะ เกี่ยวกับศัพท์ภาษาอังกฤษทางการ บัญชี เพื่อรับการเข้าเป็นประชาคม อาเซียน ผู้สอนมักพบปัญหาว่า บ่น ว่ายากเบื่อหน่ายการเรียน ผู้เรียนไม่เข้าเรียน ทำให้ไม่เข้าใจ บทเรียน เพราะผู้เรียนไม่รู้ศัพท์ ภาษาอังกฤษ จึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ำ

3 จากปัญหาที่พบในฐานะผู้สอน จึงมีความสนใจในการศึกษา แนวทางที่ทำให้ผู้เรียน เรียนอย่าง สนุก ไม่เบื่อการเข้าเรียน คือ การ จัดการเรียนการสอนรูปแบบเกม โดยศึกษาจากงานวิจัยของพบว่า เมื่อเรียนโดยใช้รูปแบบเกมแล้ว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียนสูงขึ้น

4 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อ งานบัญชี 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่องาน บัญชี โดยใช้การสอนแบบเกม

5 ขั้นตอนการการวิจัย แบ่งเนื้อหาเกม 3 เป็น กลุ่ม ส่วนที่ 1 กลุ่มเนื้อหา นิยามความหมาย ส่วนที่ 2 กลุ่มเนื้อหา เรียงลำดับ ส่วนที่ 3 กลุ่มการ คำนวณ

6 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของ นักศึกษาที่มีต่อการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบเกม ก่อนเรียน และ หลังเรียน รูปแบบการ สอน NXSDt ก่อนเรียน 3012.003.21 38.54 หลังเรียน 3031.932.27

7 ผลความพึงพอใจของเรียนต่อการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชีโดยใช้รูปแบบการ สอนแบบเกม จำแนกเป็นรายข้อ ประเด็นความพึงพอใจ รูปแบบการสอน แบบเกม XSD การแปล ผล 1. การสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน 3.600.51 มากที่สุด 2. การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 3.630.67 มากที่สุด 3. การส่งเสริมจริยธรรม 3.530.76 มาก 4. การเรียนรู้แบบองค์รวม 3.330.63 มากที่สุด 5. การเรียนรู้อย่างมีความสุข 3.670.63 มากที่สุด 6. การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น 3.530.63 มากที่สุด 7. การเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติ จริง 3.430.55 มาก 8. การเรียนรู้ถึงกระบวนการเรียนรู้ ของตนเอง 3.530.50 มากที่สุด รวม 3.530.41 มากที่สุด

8 สรุปผลการวิจัย 1. การนำรูปแบบการสอนแบบเกม มาใช้ใน การจัดการเรียน การสอน วิชาภาษาอังกฤษ เพื่องานบัญชี ซึ่งจำแนกตามลักษณะ เนื้อหาวิชา ปรากฎผลดังนี้ กลุ่มเนื้อหา นิยามความหมาย ได้แก่ เกมจิกซอว์ และ เกมลายแทงขุมทรัพย์ กลุ่มเนื้อหา เรียงลำดับ ได้แก่เกมหาพวก และเกมรหัส ลับ กลุ่มเนื้อหาการจัดกลุ่มแบ่งประเภท ได้แก่เกมประกวด MindMapping เกม อัจฉริยะ และเกมแยกสี เกมถูกหรือผิด น่าจะเป็น ส่วนกลุ่มเนื้อหาการคำนวณ ได้แก่ เกมปริศนาตัวเลข

9 สรุปผลการวิจัย 2. ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาภายหลังการ เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี โดยใช้รูปแบบการสอนแบบเกม สูง กว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ มีค่าเฉลี่ย 3.53


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ โดยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google