งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552- 28 กุมภาพันธ์ 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงานงบประมาณ การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ งบประจำ1,451.421,186.1081.72.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552- 28 กุมภาพันธ์ 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงานงบประมาณ การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ งบประจำ1,451.421,186.1081.72."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552- 28 กุมภาพันธ์ 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงานงบประมาณ การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ งบประจำ1,451.421,186.1081.72 งบลงทุน913.99761.3483.30 ภาพรวม2,365.411,947.4482.33

2 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัด ประจำปี 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552- 28 กุมภาพันธ์ 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงาน งบประมา ณ การเบิกจ่าย จำนวน เงิน ร้อยละ งบประจำ28.953.9313.58 งบลงทุน15.46-- ภาพรวม44.413.938.86

3  งบประมาณจังหวัด ร้อยละ 8.86 ลำดับที่ 44 ของประเทศ  งบลงทุน ร้อยละ 83.30 ลำดับ ที่ 3 ของประเทศ

4 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงาน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ สำนักงานคลังจังหวัด 1.09-- สำนักงานเกษตรจังหวัด 0.48-- โครงการชลประทาน 492.0416.033.25 สำนักงานบำรุงทาง 280.68195.7069.72 สำนักงานทางหลวงชนบท 122.5552.0242.44 สนง. ท้องถิ่นจังหวัด 11.13--

5 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงาน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ สนง. กศน. 9.40-- สนง. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 2.030.2914.28 เขตพื้นที่การศึกษา ฯ เขต 1 112.829.908.77 เขตพื้นที่การศึกษา ฯ เขต 2 65.029.1614.08 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 2.000.010.50 ตำรวจภูธรจังหวัด 6.801.0215.00 รวม 1,106.04284.1325.68


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552- 28 กุมภาพันธ์ 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงานงบประมาณ การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ งบประจำ1,451.421,186.1081.72.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google