งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการใช้กิจกรรมโครงงาน เรื่องการบัญชีร่วมค้า วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจผู้วิจัย ผกาวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการใช้กิจกรรมโครงงาน เรื่องการบัญชีร่วมค้า วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจผู้วิจัย ผกาวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการใช้กิจกรรมโครงงาน เรื่องการบัญชีร่วมค้า วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจผู้วิจัย ผกาวรรณ เอกะโรหิต ผลการใช้กิจกรรมโครงงาน เรื่องการบัญชีร่วมค้า วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจผู้วิจัย ผกาวรรณ เอกะโรหิต

2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ บัญชีชั้นสูง 1 เรื่องการบัญชีร่วม ค้า ต่ำกว่าบัญชีเรื่องอื่นๆ ผู้วิจัยจึงแก้ปัญหา โดยใช้ กิจกรรม โครงงาน เนื่องจาก กิจกรรมโครงงาน สามารถ บูรนาการ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ส่งเสริมการ ทำงานเป็นทีม ทำให้ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมี ทักษะการเรียนรู้ระดับมาก ( สิทธิยา รัสสัยการ.2551) เนื่องจาก กิจกรรมโครงงาน สามารถ บูรนาการ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ส่งเสริมการ ทำงานเป็นทีม ทำให้ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมี ทักษะการเรียนรู้ระดับมาก ( สิทธิยา รัสสัยการ.2551)

3 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนและหลัง การใช้ กิจกรรมโครงงาน 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ ผู้เรียนที่มีต่อการใช้ กิจกรรม โครงงาน

4 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน คะแนนเต็ม 30 N ­ X ΣDΣD Σ D²t ก่อนการ ทดลอง 3220.15 175107615.28 หลังการ ทดลอง 3224.25

5 หัวข้อประเมิน มา ก ที่สุ ด มา ก ปาน กลา ง น้อ ย น้อ ย ที่สุ ด ค่า เฉลี่ ย แป ล ผล 1. ทำให้ผู้เรียนเข้า ให้เนื้อหา เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น101664.13 มา ก 2. ส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์ 17154.53 มา ก ที่สุ ด 3. ได้เรียนรู้ตาม ความสามารถ 91674.06 มา ก 4. มั่นใจในการ บันทึกบัญชี 715103.90 มา ก 5. ฝึกการวาง แผนการทำงาน 171234.43 มา ก

6 หัวข้อประเมิน มาก ที่สุ ด มาก ปาน กลา ง น้อย น้อย ที่สุด ค่า เฉลี่ ย แป ล ผล 6. ฝึกปฏิบัติ ร่วมกับผู้อื่น 2664.81 มาก. มีโอกาส แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 7. มีโอกาส แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 17154.53 มาก ที่สุด 8. ส่งเสริม การบูรนาการ ความรู้หลาย ด้าน 9234.28 มาก 9. ผู้เรียนกล้า แสดงออก 101664.12 มาก 10. ผู้เรียนพอใจ กิจกรรม โครงงาน 912113.93 มาก

7 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการ บัญชีร่วมค้าหลังการใช้กิจกรรม โครงงานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 2. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ เรียนการสอนโดยใช้กิจกรรม โครงงาน โดยเฉลี่ย พึงพอใจระดับ มาก

8


ดาวน์โหลด ppt ผลการใช้กิจกรรมโครงงาน เรื่องการบัญชีร่วมค้า วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจผู้วิจัย ผกาวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google