งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการใช้กิจกรรมโครงงาน เรื่องการบัญชีร่วมค้า วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจผู้วิจัย ผกาวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการใช้กิจกรรมโครงงาน เรื่องการบัญชีร่วมค้า วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจผู้วิจัย ผกาวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการใช้กิจกรรมโครงงาน เรื่องการบัญชีร่วมค้า วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจผู้วิจัย ผกาวรรณ เอกะโรหิต ผลการใช้กิจกรรมโครงงาน เรื่องการบัญชีร่วมค้า วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจผู้วิจัย ผกาวรรณ เอกะโรหิต

2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ บัญชีชั้นสูง 1 เรื่องการบัญชีร่วม ค้า ต่ำกว่าบัญชีเรื่องอื่นๆ ผู้วิจัยจึงแก้ปัญหา โดยใช้ กิจกรรม โครงงาน เนื่องจาก กิจกรรมโครงงาน สามารถ บูรนาการ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ส่งเสริมการ ทำงานเป็นทีม ทำให้ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมี ทักษะการเรียนรู้ระดับมาก ( สิทธิยา รัสสัยการ.2551) เนื่องจาก กิจกรรมโครงงาน สามารถ บูรนาการ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ส่งเสริมการ ทำงานเป็นทีม ทำให้ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมี ทักษะการเรียนรู้ระดับมาก ( สิทธิยา รัสสัยการ.2551)

3 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนและหลัง การใช้ กิจกรรมโครงงาน 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ ผู้เรียนที่มีต่อการใช้ กิจกรรม โครงงาน

4 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน คะแนนเต็ม 30 N ­ X ΣDΣD Σ D²t ก่อนการ ทดลอง หลังการ ทดลอง

5 หัวข้อประเมิน มา ก ที่สุ ด มา ก ปาน กลา ง น้อ ย น้อ ย ที่สุ ด ค่า เฉลี่ ย แป ล ผล 1. ทำให้ผู้เรียนเข้า ให้เนื้อหา เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น มา ก 2. ส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์ มา ก ที่สุ ด 3. ได้เรียนรู้ตาม ความสามารถ มา ก 4. มั่นใจในการ บันทึกบัญชี มา ก 5. ฝึกการวาง แผนการทำงาน มา ก

6 หัวข้อประเมิน มาก ที่สุ ด มาก ปาน กลา ง น้อย น้อย ที่สุด ค่า เฉลี่ ย แป ล ผล 6. ฝึกปฏิบัติ ร่วมกับผู้อื่น มาก. มีโอกาส แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 7. มีโอกาส แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น มาก ที่สุด 8. ส่งเสริม การบูรนาการ ความรู้หลาย ด้าน มาก 9. ผู้เรียนกล้า แสดงออก มาก 10. ผู้เรียนพอใจ กิจกรรม โครงงาน มาก

7 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการ บัญชีร่วมค้าหลังการใช้กิจกรรม โครงงานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ เรียนการสอนโดยใช้กิจกรรม โครงงาน โดยเฉลี่ย พึงพอใจระดับ มาก

8


ดาวน์โหลด ppt ผลการใช้กิจกรรมโครงงาน เรื่องการบัญชีร่วมค้า วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจผู้วิจัย ผกาวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google