งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล. ผลสัมฤทธิ์หลัก (เป้าประสงค์) คัวชี้วัด (KPIs)ระดับค่าเป้าหมาย (1)(2)(3)(4)(5) ระบบราชการมีระบบ พิทักษ์คุณธรรมที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล. ผลสัมฤทธิ์หลัก (เป้าประสงค์) คัวชี้วัด (KPIs)ระดับค่าเป้าหมาย (1)(2)(3)(4)(5) ระบบราชการมีระบบ พิทักษ์คุณธรรมที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล

2

3 ผลสัมฤทธิ์หลัก (เป้าประสงค์) คัวชี้วัด (KPIs)ระดับค่าเป้าหมาย (1)(2)(3)(4)(5) ระบบราชการมีระบบ พิทักษ์คุณธรรมที่ สามารถสนับสนุนให้การ บริหารงานบุคคลภาครัฐ มีความเป็นธรรม ระดับความสำเร็จของ การจัดทำระบบ กระบวนวิธีการ พิจารณาด้านพิทักษ์ ระบบคุณธรรม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ผลสัมฤทธิ์หลัก (เป้าประสงค์) คัวชี้วัด (KPIs)ระดับค่าเป้าหมาย (1)(2)(3)(4)(5) ระบบราชการมีระบบ พิทักษ์คุณธรรมที่ สามารถสนับสนุนให้การ บริหารงานบุคคลภาครัฐ มีความเป็นธรรม ระดับความสำเร็จของ การจัดทำระบบ กระบวนวิธีการ พิจารณาด้านพิทักษ์ ระบบคุณธรรม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ผลสัมฤทธิ์หลัก (เป้าประสงค์) คัวชี้วัด (KPIs)ระดับค่าเป้าหมาย (1)(2)(3)(4)(5) ระบบราชการมีระบบ พิทักษ์คุณธรรมที่ สามารถสนับสนุนให้การ บริหารงานบุคคลภาครัฐ มีความเป็นธรรม ระดับความสำเร็จของ การจัดทำระบบ กระบวนวิธีการ พิจารณาด้านพิทักษ์ ระบบคุณธรรม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 หัวหน้าส่วน ราชการ รองหัวหน้า ส่วน ราชการ ผู้อำนวยการระดับ สำนัก/กอง มอบหมายความ รับผิดชอบทั้ง ตัวชี้วัด (KPIs) และค่าเป้าหมายใน แต่ละข้อจาก ผู้บังคับบัญชาสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งหมด มักใช้ในกรณีที่ เป็นการมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา ระดับสูง

4 4 ยังใช้ตัวชี้วัดเดิมเป็นหลัก แต่อาจกำหนดระบุพื้นที่หรือ ขอบเขตความรับผิดชอบ และมีการกำหนดตัวเลข เป้าหมายที่ลดลงตามส่วน มักใช้ในกรณีการแบ่งพื้นที่ รับผิดชอบ หรือการแบ่งการ ปฏิบัติงานตาม กลุ่มเป้าหมาย 1.2 การถ่ายทอดโดยการแบ่งค่าตัวเลขเป้าหมาย เกษตรอำเภอ ผู้ปฏิบัติงานที่ รับผิดชอบตำบล เกษตรจังหวัด ค่าตัวเลขเป้าหมายของ ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ใน ระดับเดียวกันรวมแล้ว เท่ากับหรือมากกว่า ค่าตัวเลขเป้าหมายของ ผู้บังคับบัญชา ค่าตัวเลขเป้าหมายของ ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ใน ระดับเดียวกันรวมแล้ว เท่ากับหรือมากกว่า ค่าตัวเลขเป้าหมายของ ผู้บังคับบัญชา  เทคนิควิธีการกำหนดตัวชี้วัด 1. การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน จากบนลงล่าง ( ต่อ )

5 มอบหมายงานเพียงบางด้าน หรือบางส่วนแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา จำเป็นต้องกำหนด ผลสัมฤทธิ์ หลัก และตัวชี้วัดที่ต้องการจาก ผู้ใต้บังคับบัญชาใหม่ มักใช้ในกรณีที่ เป้าหมายผล การปฏิบัติงานของตนที่ต้องการ ถ่ายทอด ประกอบขึ้นด้วย เป้าหมายการปฏิบัติงานย่อย หลายประการ และต้องการ มอบหมายเป้าหมายผลการ ปฏิบัติงานย่อยในแต่ละส่วนให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน รับผิดชอบ จำเป็นต้องมีความเข้าใจใน กระบวนการทำงานที่จะส่งผล ต่อเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน ของตนก่อน 1.3 การถ่ายทอดที่ ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับ มอบหมายให้ ปฏิบัติงานเพียง บางด้าน (แบ่ง เฉพาะด้านที่มอบ) เทคนิควิธีการกำหนดตัวชี้วัด 1. การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน จากบนลงล่าง ( ต่อ ) ผลสัมฤทธิ์หลัก (KRAs) ตัวชี้วัด (KPIs) ระดับค่าเป้าหมาย (1)(2)(3)(4)(5) เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรได้รับการ พัฒนาอย่างเป็นระบบตาม แผนพัฒนาผลการปฏิบัติงาน รายบุคคล (IPIP) ร้อยละของเจ้าหน้าที่ภายใน องค์กรที่สามารถดำเนินการ ตามแผนพัฒนาผลการ ปฏิบัติงานรายบุคค (IPIP) 6570758085 ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่ ผลสัมฤทธิ์หลัก (KRAs) ตัวชี้วัด (KPIs) ระดับค่าเป้าหมาย (1)(2)(3)(4)(5) เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรมี แผนพัฒนาผลการปฏิบัติงาน รายบุคคล (IPIP) ร้อยละของเจ้าหน้าที่ภายใน องค์กรที่มีแผนพัฒนาผลการ ปฏิบัติงานรายบุคคล (IPIP) 7580859095 ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ การผลักดันให้มี IPIP ผลสัมฤทธิ์หลัก (KRAs) ตัวชี้วัด (KPIs) ระดับค่าเป้าหมาย (1)(2)(3)(4)(5) ผู้ร้องขอการฝึกอบรม ตาม แผนพัฒนาผลการปฏิบัติงาน รายบุคคล (IPIP) ได้รับการ สนับสนุนใหเข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละของจำนวนผู้ที่ร้องขอ การฝึกอบรม ตามแผนพัฒนา ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (IPIP) และได้รับการสนับสนุน 7580859095 ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ การจัดการฝึกอบรม ผลสัมฤทธิ์หลัก (KRAs) ตัวชี้วัด (KPIs) ระดับค่าเป้าหมาย (1)(2)(3)(4)(5) ความพึงพอใจของการสนับสนุน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการ พัฒนาที่ไม่ใช่การฝึกอบรม เพื่อ รองรับแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงาน รายบุคคล ร้อยละความพึงพอใจของ เจ้าหน้าที่ที่มีต่อการให้การ สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาที่ ไม่ใช่การฝึกอบรม 6570758085 ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ

6 ผลสัมฤทธิ์หลักตัวชี้วัด ระดับค่าเป้าหมาย 12345 ระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในมี ความพร้อมใช้งาน จำนวนครั้ง(ต่อปี)ที่ระบบ เครือข่ายสารสนเทศไม่ สามารถใช้งานได้เกินกว่า 48 ชั่วโมง 43210 ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศฯ ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศฯ ผลสัมฤทธิ์หลักตัวชี้วัด ระดับค่าเป้าหมาย 12345 ระบบเครือข่ายสารสนเทศได้รับ การตรวจซ่อมให้สามารถใช้ งานได้ภายในเวลาที่กำหนด จำนวนครั้ง (ต่อปี) ที่เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถแก้ไขระบบเครือข่ายให้ใช้ งานได้ตามปกติภายใน 24 ชั่วโมง 43210 ผลสัมฤทธิ์หลักตัวชี้วัด ระดับค่าเป้าหมาย 12345 ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายมีความรู้ เกี่ยวกับการใช้งานระบบอย่าง ถูกต้อง ร้อยละผู้ใช้งานที่สอบผ่านการ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน ระบบเครือข่าย 6570758085 ผู้รับผิดชอบ การอบรม ผู้รับผิดชอบ การอบรม ผู้ดูแลระบบ เครือข่ายฯ ผู้ดูแลระบบ เครือข่ายฯ 1.3 การแบ่งเฉพาะด้านที่มอบ ( ต่อ ) เทคนิควิธีการกำหนดตัวชี้วัด 1. การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน จากบนลงล่าง ( ต่อ ) 6

7

8 KPIs : ด้านปริมาณ (Quantity) KPIs : ด้านคุณภาพ (Quality) KRA KPIs : ด้านกำหนดเวลา (Timeliness) KPIs : ด้านความคุ้มค่าของ ต้นทุน ( Cost-Effectiveness ) Specification ข้อร้องเรียน คำชม ความพึงพอใจของ ลูกค้า จำนวนเงินที่ใช้จ่าย จำนวนคำแนะนำที่มีการปฏิบัติตาม ค่าใช้จ่ายนอกเหนืองบประมาณ ร้อยละของเงินงบประมาณที่สามารถ เบิกจ่ายได้ตามเวลาที่กำหนด หน่วย/วัน จำนวนโทรศัพท์/ชั่วโมง จำนวนหน่วยที่ผลิต ปริมาณการให้บริการ จำนวนโครงการที่สำเร็จ จำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้ จำนวนโทรศัพท์ที่รับสาย ตารางการทำงานสำเร็จตาม แผน งานเสร็จตามวันครบกำหนด ส่งงานตามกำหนดการ งานเสร็จภายใน Cycle time ประเภทตัวชี้วัด

9

10

11

12

13 แนวทางการกำหนดค่าเป้าหมาย (5 ระดับ) 12345 ค่าเป้าหมายต่ำสุดที่รับได้ ค่าเป้าหมายในระดับ ต่ำกว่ามาตรฐาน ค่าเป้าหมายที่เป็น ค่ามาตรฐาน โดยทั่วไป ค่าเป้าหมายที่มีความยาก ปานกลาง ค่าเป้าหมาย ในระดับท้าทาย มีความยากค่อนข้างมาก โอกาสสำเร็จ <50% 13 Start

14 ข้อควรคำนึงในการกำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของ งาน เจาะจง (Specific)มีความเจาะจง ว่าต้องการทำอะไร และ ผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร วัดได้ (Measurable)ต้องวัดผลที่เกิดขึ้นได้ ไม่เป็นภาระ ตัวชี้วัดไม่มากเกินไป เห็นชอบ (Agreed Upon)ต้องได้รับการเห็นชอบซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา และ ผู้บังคับบัญชา เป็นจริงได้ (Realistic)ต้องท้าทาย และสามารถทำสำเร็จได้ ภายใต้กรอบเวลาที่ เหมาะสม (Time Bound) มีระยะเวลาในการทำงานที่เหมาะสม ไม่สั้นไม่ยาวเกินไป 14

15

16

17

18

19

20

21 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล. ผลสัมฤทธิ์หลัก (เป้าประสงค์) คัวชี้วัด (KPIs)ระดับค่าเป้าหมาย (1)(2)(3)(4)(5) ระบบราชการมีระบบ พิทักษ์คุณธรรมที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google