งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

‘ การบริหารผล ’ การปฏิบัติราชการ ความหมาย “... เครื่องมือทางการบริหารที่จะสร้างความเชื่อมโยงและ ความชัดเจนให้กับเป้าหมายการปฏิบัติงานของทุกระดับ ในองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "‘ การบริหารผล ’ การปฏิบัติราชการ ความหมาย “... เครื่องมือทางการบริหารที่จะสร้างความเชื่อมโยงและ ความชัดเจนให้กับเป้าหมายการปฏิบัติงานของทุกระดับ ในองค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ‘ การบริหารผล ’ การปฏิบัติราชการ ความหมาย “... เครื่องมือทางการบริหารที่จะสร้างความเชื่อมโยงและ ความชัดเจนให้กับเป้าหมายการปฏิบัติงานของทุกระดับ ในองค์กร เพื่อให้คนทั้งองค์กรปฏิบัติงานมุ่งไปในทิศทาง เดียวกัน ”

2 แนวคิดการประเมินผล วิธีการ ประเมิน คัดกรอง การถ่ายทอดตัวชี้วัด ผลสำเร็จของงาน จากบนลงล่าง การสอบถาม ความคาดหวัง ของผู้รับบริการ การไล่เรียงตาม ผังการเคลื่อน ของงาน การพิจารณา จากประเด็นที่ ต้องปรับปรุง การประเมิน แบบ 360 องศา ฯลฯ ตัวชี้วัด และ เป้าหมายของผู้ปฏิบัติ ณ ต้นรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และ เป้าหมายที่ใช้ในการ ประเมิน ณ. การประเมิน งานและการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างรอบ การประเมินฯ

3 แบบการจัดทำตัวชี้วัด ชื่อ.................... นามสกุล.................... หน่วยงาน........................ ปีงบประมาณ.............

4 แบบการจัดทำตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมาย เหตุ 12345 ค่าต่ำสุดที่ ได้รับ ค่าในระดับ ที่ ต่ำกว่า มาตรฐาน ค่ามาตรฐาน ทั่วไป ค่าที่มีความ ยาก ปานกลาง ค่าในระดับ ท้าทาย


ดาวน์โหลด ppt ‘ การบริหารผล ’ การปฏิบัติราชการ ความหมาย “... เครื่องมือทางการบริหารที่จะสร้างความเชื่อมโยงและ ความชัดเจนให้กับเป้าหมายการปฏิบัติงานของทุกระดับ ในองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google