งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

‘การบริหารผล’ การปฏิบัติราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "‘การบริหารผล’ การปฏิบัติราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ‘การบริหารผล’ การปฏิบัติราชการ
ความหมาย “...เครื่องมือทางการบริหารที่จะสร้างความเชื่อมโยงและ ความชัดเจนให้กับเป้าหมายการปฏิบัติงานของทุกระดับ ในองค์กร เพื่อให้คนทั้งองค์กรปฏิบัติงานมุ่งไปในทิศทาง เดียวกัน”

2 แนวคิดการประเมินผล วิธีการประเมิน คัดกรอง
การสอบถาม ความคาดหวัง ของผู้รับบริการ การไล่เรียงตาม ผังการเคลื่อน ของงาน การพิจารณา จากประเด็นที่ ต้องปรับปรุง การถ่ายทอดตัวชี้วัด ผลสำเร็จของงาน จากบนลงล่าง การประเมิน แบบ 360 องศา ฯลฯ คัดกรอง งานและการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างรอบ การประเมินฯ ตัวชี้วัด และ เป้าหมายของผู้ปฏิบัติ ณ ต้นรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และ เป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน ณ.การประเมิน

3 แบบการจัดทำตัวชี้วัด
ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน ปีงบประมาณ แผนงาน/ โครางการที่ได้รับ มอบหมาย งานที่ ปฏิบัติจริง จุดประสงค์/ ผลลัพธ์หลัก การประเมินจุดประสงค์/ผลลัพธ์หลัก ตัวชี้วัด เชิงประมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา

4 แบบการจัดทำตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 1 2 3 4 5 ค่าต่ำสุดที่ได้รับ ค่าในระดับที่ ต่ำกว่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน ทั่วไป ค่าที่มีความยาก ปานกลาง ค่าในระดับ ท้าทาย


ดาวน์โหลด ppt ‘การบริหารผล’ การปฏิบัติราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google