งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การตรวจสอบวัสดุด้วย เครื่องอุลตร้าโซนิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การตรวจสอบวัสดุด้วย เครื่องอุลตร้าโซนิค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การตรวจสอบวัสดุด้วย เครื่องอุลตร้าโซนิค

2 หลักการออกแบบของ ADDIE MODEL มีขั้นตอนดังนี้ หลักการออกแบบของ ADDIE MODEL มีขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นการวิเคราะห์ A NALYSIS 2. ขั้นการออกแบบ D ESIGN 3. ขั้นการพัฒนา D EVELOPMENT 4. ขั้นการนำไปใช้ I MPLEMENTATION 5. ขั้นการประเมินผล E VALUATION

3 1. ขั้นการวิเคราะห์ A NALYSIS 1. หาประสิทธิภาพของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การ ตรวจสอบวัสดุด้วยเครื่องอุลตร้าโซ นิก ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้สูตร E1/E2 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่ม ควบคุม โดยใช้สูตร Pool variances Independent Samples t-test

4 2. ขั้นการออกแบบ D ESIGN 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การตรวจสอบวัสดุด้วย เครื่องอุลตร้าโซนิก 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเรื่องการตรวจสอบ วัสดุ ด้วยเครื่องอุลตร้าโซนิ กระหว่างการสอนปกติกับการสอน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน

5 3. ขั้นการพัฒนา D EVELOPMENT บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง โปรแกรม บทเรียนวิชาการทดสอบวัสดุวิศวกรรม 1 เรื่อง การ ตรวจสอบวัสดุด้วยเครื่องอุลตร้าโซนิก ที่ใช้กับเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์เขียนโดยใช้โปรแกรมการประพันธ์ (Authoring Language) งานวิจัยนี้จะใช้โปรแกรม Authorware Version 6 โดยจัดทำเป็น CD-Rom ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของ นักศึกษาในการเรียนรู้ ซึ่งวัดได้จากคะแนนแบบทดสอบ จากการเรียนเรื่องการตรวจสอบวัสดุด้วยเครื่องอุลตร้า โซนิกการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การสอนที่ให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาจาก บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

6 การตรวจสอบวัสดุด้วยเครื่องอุลตร้าโซนิก หมายถึง การตรวจสอบแบบไม่ทำลายเพื่อหาตำหนิหรือ ข้อบกพร่องของชิ้นงานโดยไม่ทำให้ชิ้นงานที่ ตรวจสอบนั้นเปลี่ยนรูปร่างไปจากเดิมประสิทธิภาพ ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง ร้อยละ ผลเฉลี่ยของคะแนนการทำงานและการประกอบ กิจกรรมระหว่างเรียนของผู้เรียนทั้งหมดต่อร้อยละ ของผลการสอบหลังเรียนของผู้เรียนทั้งหมด ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแทน ด้วย E1/E2 เมื่อ E1 หมายถึง คะแนนการทำ กิจกรรมหรือการตอบคำถามระหว่างการศึกษา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน E2 หมายถึง คะแนน การสอบหลังจากศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน ในการวิจัยครั้งนี้กำหนดให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนมีประสิทธิภาพเป็น 80/80 การสอนตามแผนการ สอน หมายถึง การสอนในชั้นเรียนปกติโดยที่ นักศึกษาไม่ได้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

7 4. ขั้นการนำไปใช้ I MPLEMENTATION 1. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การทดลองภาคสนามเบื้องต้นกับนักศึกษา จำนวน 3 คน และ การทดลองขั้นทดสอบกลุ่มย่อยกับนัก ศึกษา จำนวน 6 คน เป็น การนำผลมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงแก้ไขบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนให้ดีขึ้น การทดลองวิจัยขั้นทดสอบเชิงปฏิบัติการ กับกลุ่มทดลองที่ 2 เป็นการทดลองวิจัยเพื่อหาค่าประสิทธิ ภาพของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุ่มทดลองที่ 1 กับกลุ่มควบคุมนำคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบหลังเรียน ของกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มควบคุมมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร Pool variances Independent Samples t-test

8 5. ขั้นการประเมินผล E VALUATION 1. ผู้ทำการวิจัยควรศึกษารูปแบบของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วัตถุประสงค์ การนำเสนอ และ วิธีการจูงใจ รวมทั้งมีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อที่จะสามารถสร้างบทเรียนให้ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ หลักสูตร 2. การเลือกใช้สื่อประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ควรคำนึงถึงความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน สามารถใช้สื่ออย่างคุ้มค่า ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 1. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการทดสอบวัสดุวิศวกรรม 1 ในเรื่องอื่น ๆ อีก 2. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ สามารถนำไปใช้ในระบบอินเตอร์เน็ตได้ ปี 2545

9 หลักการออกแบบ ของ ADDIE model ขั้นการวิเคราะห์ Analysis ขั้นการ ออกแบบ Design ขั้นการ ประเมินผล Evaluation ขั้นการ นำไปใช้ Implementati on ขั้นการพัฒนา Development หาประสิทธิภาพของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุ่มทดลอง นักศึกษา ผู้ทำการวิจัยควรศึกษารูปแบบของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ความพร้อมของสถานศึกษา

10 ผู้จัดทำ นางสาวนงเยาว์ บัวเจริญ รหัส นักศึกษา 541121051 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การตรวจสอบวัสดุด้วย เครื่องอุลตร้าโซนิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google