งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาความคิดเห็นของ นักเรียน ต่อการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย โดย นายสมชาย เจือจาน โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาความคิดเห็นของ นักเรียน ต่อการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย โดย นายสมชาย เจือจาน โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาความคิดเห็นของ นักเรียน ต่อการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย โดย นายสมชาย เจือจาน โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย

2 ความสำคัญและความเป็นมา การบริหารจัดการมีความสำคัญต่อการ จัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการมีความสำคัญต่อการ จัดการเรียนการสอน ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียน การสอนได้แก่ ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียน การสอนได้แก่ ด้าน หลักสูตร ผู้สอน ปัจจัยที่เอื้อต่อการ เรียนการสอนและผลที่ได้รับจาการศึกษา ด้าน หลักสูตร ผู้สอน ปัจจัยที่เอื้อต่อการ เรียนการสอนและผลที่ได้รับจาการศึกษา โรงเรียนได้จัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยี สารสนเทศมากกว่า 9 รุ่นแต่ยังไม่ได้ทำการ วิจัยศึกษาผลการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้จัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยี สารสนเทศมากกว่า 9 รุ่นแต่ยังไม่ได้ทำการ วิจัยศึกษาผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ได้ข้อมูลจากนักเรียนที่กำลังศึกษา อยู่ ณ ปัจจุบัน อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุง พัฒนาการ เรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ นักเรียนรุ่นถัดไป เพื่อให้ได้ข้อมูลจากนักเรียนที่กำลังศึกษา อยู่ ณ ปัจจุบัน อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุง พัฒนาการ เรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ นักเรียนรุ่นถัดไป

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยเครื่องมือ แบบสอบถามผ่านสื่อออนไลน์ (Face book)

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีจำนวน 24 คน ผู้ตอบแบบสอบถามมีจำนวน 24 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ ชั้นปวส.1 มีจำนวน 16 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ ชั้นปวส.1 มีจำนวน 16 คน ชั้น ปวส.2 มีจำนวน 8 คน ชั้น ปวส.2 มีจำนวน 8 คน สำหรับความตั้งใจเมื่อจบการศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว สำหรับความตั้งใจเมื่อจบการศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว สนใจที่จะศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ สาขาที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 16 คน สนใจที่จะศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ สาขาที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 16 คน ประกอบอาชีพในด้านคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 6 คน ประกอบอาชีพในด้านคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 6 คน สนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ( สร้างกิจการของ ตนเอง ) มีจำนวนเพียง 2 คน สนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ( สร้างกิจการของ ตนเอง ) มีจำนวนเพียง 2 คน

5 ผลการศึกษาด้านหลักสูตร พบว่า เนื้อหาวิชาที่เรียนมีการฝึกปฏิบัติเพียงพอ หลักสูตรตรงกับความสนใจ หลักสูตรมีความ สอดคล้องกับสภาพการเรียนการสอนในยุค ปัจจุบัน เนื้อหาวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมี ความสอดคล้อง กับหลักสูตร เนื้อหาวิชาตรงกับ ความถนัด และเห็นว่าหลักสูตรควรที่จะได้รับ การปรับปรุง พบว่า เนื้อหาวิชาที่เรียนมีการฝึกปฏิบัติเพียงพอ หลักสูตรตรงกับความสนใจ หลักสูตรมีความ สอดคล้องกับสภาพการเรียนการสอนในยุค ปัจจุบัน เนื้อหาวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมี ความสอดคล้อง กับหลักสูตร เนื้อหาวิชาตรงกับ ความถนัด และเห็นว่าหลักสูตรควรที่จะได้รับ การปรับปรุง ผลการศึกษาด้านผู้สอน พบว่า อาจารย์ประจำสาขามีความเชี่ยวชาญใน วิชาที่สอนและมีวุฒิทางการศึกษาสอดคล้องกับ หลักสูตร อาจารย์เข้าสอนเต็มเวลา อาจารย์ให้ ความเอื้ออาทรและความปรารถนาดีต่อนักศึกษา อย่างเสมอภาคมีเจตคติที่ดีต่อนักเรียนและให้ ความเป็นกันเองกับนักเรียน มีอารมณ์ขัน ทำให้ นักเรียนไม่เบื่อ และมีความยุติธรรมในการ ประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า อาจารย์ประจำสาขามีความเชี่ยวชาญใน วิชาที่สอนและมีวุฒิทางการศึกษาสอดคล้องกับ หลักสูตร อาจารย์เข้าสอนเต็มเวลา อาจารย์ให้ ความเอื้ออาทรและความปรารถนาดีต่อนักศึกษา อย่างเสมอภาคมีเจตคติที่ดีต่อนักเรียนและให้ ความเป็นกันเองกับนักเรียน มีอารมณ์ขัน ทำให้ นักเรียนไม่เบื่อ และมีความยุติธรรมในการ ประเมินผลการเรียนรู้

6 ผลการศึกษาด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการ เรียนการสอน พบว่า การจัดแผนการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร ในแต่ละภาคการศึกษา มีความเหมาะสม ด้าน สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับฝึก ปฏิบัติ มีจำนวนเพียงพอ บรรยากาศและ สภาพแวดล้อม มีความสวยงาม ปลอดโปร่ง เอื้อ ต่อการเรียนการสอน มีความสะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ มีแสงสว่างเพียงพอ หน้าห้องเรียน มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารใหม่ ๆ ที่ป้ายนิเทศ ประจำสาขาวิชา อยู่สม่ำเสมอ พบว่า การจัดแผนการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร ในแต่ละภาคการศึกษา มีความเหมาะสม ด้าน สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับฝึก ปฏิบัติ มีจำนวนเพียงพอ บรรยากาศและ สภาพแวดล้อม มีความสวยงาม ปลอดโปร่ง เอื้อ ต่อการเรียนการสอน มีความสะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ มีแสงสว่างเพียงพอ หน้าห้องเรียน มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารใหม่ ๆ ที่ป้ายนิเทศ ประจำสาขาวิชา อยู่สม่ำเสมอ ผลที่ได้รับจากการศึกษา นักเรียนมีความรู้และทักษะอยู่ในระดับมาก นักเรียนมีความภาคภูมิใจ ที่ได้ศึกษาทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความมั่นใจในความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้สึกได้รับ การยอมรับจากสังคมมีความภาคภูมิใจที่ได้ ศึกษาในโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย นักเรียนมีความรู้และทักษะอยู่ในระดับมาก นักเรียนมีความภาคภูมิใจ ที่ได้ศึกษาทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความมั่นใจในความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้สึกได้รับ การยอมรับจากสังคมมีความภาคภูมิใจที่ได้ ศึกษาในโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

7 สรุปผลการวิจัย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป พบว่า มีผู้ตอบ แบบสอบถามเป็นผู้ที่กำลังศึกษา อยู่ชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ จำนวนทั้งสิ้น 24 คน อยู่ชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ จำนวนทั้งสิ้น 24 คน ตอนที่ 2 เป็นการศึกษาผลการจัดการเรียน การสอน ด้านหลักสูตร นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ หลักสูตรในระดับมาก ด้านอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ได้เข้าสอนเต็มเวลา มีความเอื้ออาทรและความปรารถนาดีต่อ นักศึกษาอย่างเสมอภาค มีเจตคติ มีความ ยุติธรรมในการประเมินผลการเรียนรู้ ในด้านนี้ นักเรียนมีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนการสอน พบว่า จำนวนคอมพิวเตอร์ สำหรับฝึกปฏิบัติ มีจำนวน เพียงพอ ห้องเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ด้านผลที่ได้รับจากการศึกษา พบว่า นักเรียนมี ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษา อยู่ใน ระดับมาก นักเรียนมีความภาคภูมิใจ ที่ได้ศึกษา ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความมั่นใจใน ความรู้


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาความคิดเห็นของ นักเรียน ต่อการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย โดย นายสมชาย เจือจาน โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google