งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นทีม หมายถึง กลุ่มคนที่ต้องมาทำงานร่วมกัน โดยมี วัตถุประสงค์อย่างเดียวกันและเป็น การรวมตัวกัน โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ความผูกพัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นทีม หมายถึง กลุ่มคนที่ต้องมาทำงานร่วมกัน โดยมี วัตถุประสงค์อย่างเดียวกันและเป็น การรวมตัวกัน โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ความผูกพัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นทีม หมายถึง กลุ่มคนที่ต้องมาทำงานร่วมกัน โดยมี วัตถุประสงค์อย่างเดียวกันและเป็น การรวมตัวกัน โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ความผูกพัน ความ รับผิดชอบ และความร่วมมือซึ่งกัน และกัน เพื่อทำให้สมาชิกทุกคน สามารถทำงานร่วมกันจนประสบ ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายของ การทำงาน ( ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ และคณะ )

2 ผลดีที่เกิดจากการทำงานเป็นทีม 1. มีความคิดสร้างสรรค์ 2. มีผลงานเกิดขึ้น 3. มีทักษะในการสื่อสาร 4. มีความสัมพันธ์ที่ดี

3 ประเภทของทีม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ทีมแก้ปัญหา 2. ทีมบริหารงานด้วยตนเอง 3. ทีมข้ามสายงาน

4 คุณลักษณะของทีมงานที่ประสบ ความสำเร็จ 1. เป้าหมาย 2. การแสดงออก 3. ความเป็นผู้นำ

5 4. การแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้อง และเป็นเอกฉันท์ 5. ความไว้วางใจ 6. ความคิดสร้างสรรค์

6 ประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม 1. สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ให้กับสมาชิก 2. สร้างความมั่นคงในอาชีพ 3. สร้างความสัมพันธ์ในงาน 4. เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน

7 อุปสรรคการทำงานเป็นทีม 1. ความแตกต่างระหว่างบุคลิกภาพ 2. การมีส่วนร่วมในงานอย่างไม่เท่า เทียมกัน 3. การขาดความรู้สึกมีส่วนร่วมในทีม 4. ความล้มเหลวในการประเมิน

8 5. อำนาจของผู้นำ 6. การขาดแคลนทางเลือก 7. การปิดบัง 8. ขาดการวินิจฉัยทีมงาน 9. ขาดการกระจายข่าวสู่ระดับล่าง

9 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง สมาชิกในทีม 1. เปิดโอกาสให้มีช่วงเวลาที่สมาชิกทำ ความรู้จักและ คุ้นเคยกัน 2. ให้เวลาสมาชิกในการสื่อสารเกี่ยวกับ ความต้องการและ จุดมุ่งหมาย และรับรู้ความรู้สึกซึ่งกัน และกัน 3. การสื่อสารเกี่ยวกับวงจรชีวิตของทีม

10 4. สร้างเสียงหัวเราะและอารมณ์ขันใน การทำงานเป็นทีม 5. ให้เวลาในการกำหนดเป้าหมาย ร่วมกัน 6. จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม

11 กระบวนการสร้างทีมงานที่มี ประสิทธิภาพ 1. การรับรู้ปัญหา 2. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 3. การวางแผนปฏิบัติการ 4. การดำเนินงาน 5. การประเมินผลจากการดำเนินงาน

12 การพัฒนาทีมงาน 1. การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน 2. การสื่อสารระหว่างกันแบบเปิดเผย 3. การปรึกษาหารือกัน 4. การสร้างความร่วมมืออย่างแข็งขัน 5. การติดตามและส่งเสริมการพัฒนา ทีมงานอย่างต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt การทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นทีม หมายถึง กลุ่มคนที่ต้องมาทำงานร่วมกัน โดยมี วัตถุประสงค์อย่างเดียวกันและเป็น การรวมตัวกัน โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ความผูกพัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google