งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินการพัฒนา สตรีมาพร้อม ๆ กับการก่อตั้งกรมฯ ตั้งแต่ปี พ. ศ. ๒๕๐๕ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี พัฒนาครอบครัว พัฒนาอาชีพ และมีระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินการพัฒนา สตรีมาพร้อม ๆ กับการก่อตั้งกรมฯ ตั้งแต่ปี พ. ศ. ๒๕๐๕ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี พัฒนาครอบครัว พัฒนาอาชีพ และมีระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินการพัฒนา สตรีมาพร้อม ๆ กับการก่อตั้งกรมฯ ตั้งแต่ปี พ. ศ. ๒๕๐๕ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี พัฒนาครอบครัว พัฒนาอาชีพ และมีระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ พัฒนาสตรี พ. ศ. ๒๕๓๘ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ. ศ. ๒๕๕๒ และเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ. ศ. ๒๕๕๕ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยในระเบียบ ฯ เน้นการพัฒนาองค์กรสตรี ๕ ระดับ คือ หมู่บ้าน ( กพสม.) ตําบล ( กพสต.) อําเภอ ( กพสอ.) จังหวัด ( กพสจ.) และระดับภาค ( กพสภ.) และในระดับประเทศ มีสมาคมผู้นํา สตรีพัฒนาชุมชนไทย ที่เป็นหน่วยประสาน เชื่อมโยงองค์กรสตรี ทั้ง ๕ ระดับ และสมาคม ผู้นําสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัด อีก ๒๕ จังหวัด การพัฒนาองค์กรสตรี

2

3 กพสภ. คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ (17 จังหวัด ) คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด ) คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลาง (25 จังหวัด ) คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคใต้ (14 จังหวัด )

4 - สำรวจ / รวมรวม / วิเคราะห์ / เสนอ ปัญหาความต้องการของสตรี - เสนอแผนงาน / โครงการเพื่อบรรจุ ไว้ในแผนระดับต่างๆ - สนับสนุนกิจกรรมในการแก้ไข ปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน - ประสานงาน / ปฏิบัติงานร่วมกับ กลุ่ม องค์กรต่างๆ - ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน - ประชาสัมพันธ์งาน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาสตรี

5 ไม่มีเครื่องมือ อะไรสำหรับการ พัฒนาที่จะมี ประสิทธิภาพ มากไปกว่าพลัง ของสตรี นายโคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการองค์การ สหประชาชาติ

6 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อาชีพ สตรี ผลิตภัณฑ์ชุมชน ทุนชุมชน ต่าง ๆ เช่น กองทุนพัฒนา บทบาทสตรี กทบ. กข. คจ. ออม ทรัพย์ ด้าน เศรษฐกิจ ส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงเพื่อเป็นฐาน ของสังคมฯ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด กองทุนแม่ของแผ่นดิน อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ด้าน สังคม เข้าไปมีส่วนร่วมตัดสินใจทางการ เมือง การปกครอง ทั้งในระดับ ท้องถิ่น และระดับชาติ ด้าน การเมือง การ ปกครอง จัดกิจกรรมวันสำคัญที่เกี่ยวกับ เด็ก สตรี และเยาวชน เช่น วันสตรีสากล วัน สตรีไทย วันแม่แห่งชาติ วันกตัญญู วัน ครอบครัว วันเด็กแห่งชาติ กิจกรรม วันสำคัญ กิจกรรมองค์กรสตรี

7 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินการพัฒนา สตรีมาพร้อม ๆ กับการก่อตั้งกรมฯ ตั้งแต่ปี พ. ศ. ๒๕๐๕ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี พัฒนาครอบครัว พัฒนาอาชีพ และมีระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google