งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ชุดฝึกทักษะ การบันทึก รายการเกี่ยวกับสินค้า ใน สมุดรายวันเฉพาะ วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ชุดฝึกทักษะ การบันทึก รายการเกี่ยวกับสินค้า ใน สมุดรายวันเฉพาะ วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ชุดฝึกทักษะ การบันทึก รายการเกี่ยวกับสินค้า ใน สมุดรายวันเฉพาะ วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรง จิตรพณิชยการ นางสาวสุพัฒนา นาค ประดิษฐ์

2 ในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ที่มีลักษณะวิชา ที่เป็นการเน้นการคิดวิเคราะห์รายการ และทำการ บันทึกบัญชี โดยนักศึกษา จะต้องมีความเข้าใจในการ วิเคราะห์รายการค้าที่เกิดขึ้นของกิจการประเภทซื้อ ขายสินค้า และนำมาบันทึกรายการค้า ซึ่งรายการค้า จะบันทึกบัญชีในสมุดรายวันเฉพาะ โดยส่วนใหญ่ นักเรียนยังไม่สามารถวิเคราะห์รายการค้า และไม่ สามารถนำรายการค้าที่เกิดขึ้นไปทำการบันทึกบัญชี ลงในสมุดรายวันเฉพาะได้ ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับ นักเรียนที่เรียนปานกลางและเรียนอ่อน จึงทำให้ นักเรียนท้อถอย ไม่สนใจเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ในเรื่องการบันทึก รายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวันเฉพาะ ต่ำและส่ง ทำให้ผลต่อการเรียนในรายวิชาไม่ผ่านเกณฑ์ได้

3 1. เพื่อพัฒนา ชุดฝึกทักษะเรื่องการบันทึก รายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวันเฉพาะสำหรับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรง จิตรพณิชยการ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวันเฉพาะของ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ก่อนและหลัง การใช้ชุฝึกทักษะ 3. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการ บันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวันเฉพาะ วิชา บัญชีเบื้องต้น 2

4 ตารางแสดงการพัฒนาชุดฝึกทักษะการ บันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุด รายวันเฉพาะวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 สำหรับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1

5

6 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน

7 1. จากการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการ บันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวันเฉพาะ วิชาบัญชี เบื้องต้น 2 สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นปีที่ 1 ทั้ง 7 ชุด พบว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ ที่ตั้งไว้ 80/80 หรือมีประสิทธิภาพทั้ง 7 ชุด แบ่งออกเป็น ชุดที่ 1 เรื่อง การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าใน สมุดรายวันซื้อ (82.95/83.54) ชุดที่ 2 เรื่อง การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าใน สมุดรายวันส่งคืน (83.64/85.00) ชุดที่ 3 เรื่อง การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าใน สมุดรายวันขาย (84.77/86.36)

8 ชุดที่ 4 เรื่อง การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้า ในสมุดรายวันรับคืน (84.55/85.91) ชุดที่ 5 เรื่อง การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้า ในสมุดเงินสดรับ (85.45/86.82) ชุดที่ 6 เรื่อง การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้า ในสมุดเงินสดจ่าย (88.64/89.55) ชุดที่ 7 เรื่อง งบทดลอง (88.86/89.09)

9 2. ผลจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เรื่องการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวัน เฉพาะ ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการก่อนและหลัง ใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และปฏิบัติการ บันทึกบัญชี วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ทั้ง 7 ชุด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ.01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เรื่องการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวัน เฉพาะ หลังเรียนสูงกว่างก่อนเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะ ชุดฝึกทักษะการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุด รายวันเฉพาะ วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 สำหรับนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

10


ดาวน์โหลด ppt การใช้ชุดฝึกทักษะ การบันทึก รายการเกี่ยวกับสินค้า ใน สมุดรายวันเฉพาะ วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google