งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของ พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ พลังงาน พ. ศ. 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของ พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ พลังงาน พ. ศ. 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของ พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ พลังงาน พ. ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552

2 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ การปฏิบัติ หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ. ศ. 2550 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. กำหนดอำนาจหน้าที่ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 112 และ มาตรา 122 แห่ง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ. ศ. 2550 2. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทำรายงาน การเข้า ตรวจสอบกิจการ สมุดบัญชี เอกสารหลักฐาน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่อาจเป็นการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติหรือเงื่อนไขที่กำหนดใน ใบอนุญาต

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 3. ในการเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ ให้ทำการ จัดส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการ พิจารณา ต้องกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจน ว่า ใคร ทำอะไร เนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้าง 4. การเข้าไปใช้สอย ครอบครอง หรือดำเนินการ ในที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่น พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการเข้าไปใช้ สอย ครอบครอง ในที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ ของผู้อื่นได้นั้น จะต้องเป็นการกระทำตาม มาตรา 105 มาตรา 107 มาตรา 109 มาตรา 113 มาตรา 114 และมาตรา 116 โดย อนุมัติของคณะกรรมการ

5 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของ พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ พลังงาน พ. ศ. 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google